You are currently browsing the tag archive for the ‘Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς’ tag.

Προκοπίου τοῦ Καισαρέως

Ἡ ὀμορφιά της εἶναι ἀπερίγραπτη.

Συνδυάζει ἄψογα τὸ μέγεθος μὲ τὴν ἁρμονία τῶν ἀναλογιῶν, χωρὶς καμιὰ ὑπερβολὴ καὶ χωρὶς καμιὰ ἔλλειψη, ὥστε νὰ ξεπερνᾶ τὸ κοινὸ μέτρο στὴ μεγαλοπρέπεια, χωρὶς ὅμως νὰ θυσιάζει τὴν ἰσορροπία στὴν ὑπερβολὴ καὶ εἶναι λουσμένη στὸ φῶς καὶ στὶς ἀνταύγειες τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

ᾨδὴ α΄

Ἄχραντε Θεοτόκε, Παρθένε παναγία
Ἁγνὴ εὐλογημένη, Θεόνυμφε Μαρία
Ἀνύμφευτε Παρθένε Θεῷ κεχαρισμένη,
Κόρη δεδοξασμένη καὶ κεχαριτωμένη,
Προσπίπτω Σοι κραυγάζων, Δέσποινα, φύλαξόν με,
Τῶν ὀδυνῶν μου ῥῦσαι, πυρὸς ἐξάρπασόν με,
Ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως, Παρθένε, συλλαβοῦσα
Καὶ ὡς υἱὸν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον τεκοῦσα,
Αὐτὸν, ἐκδυσωπῶ Σε, δυσώπει Σαῖς πρεσβείαις
Καὶ λύτρωσαί με, Κόρη, ἐκ πάσης δυσμενείας.
Ἀντιλαβοῦ μου, Κόρη, ἀντιβολῶ Σε, ῥῦσαι
Ἐν δεξιοῖς τῆς δόξης τοῦ δικαστοῦ μου στῆσον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ καταγωγὴ τῆς Σοφίας

Ἡ γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου καταγόταν ἀπὸ τὰ χωριὰ τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσης, στὴν  μητρόπολη Τραπεζοῦντος τοῦ Πόντου. Θυγατέρα τοῦ Ἀμανατίου Σαουλίδη καὶ τῆς Μαρίας, ἀπὸ μικρὴ στὴν πατρίδα ἔτρεχε στὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ ἐξωκλήσια.

Ἦταν ὄμορφη, μὲ καστανὰ μάτια καὶ μακρόστενο πρόσωπο. Τὰ μαλλιά της ἦταν ξανθὰ καὶ τὰ ἔπλεκε σὲ πέντε μακριὲς πλεξοῦδες. Πολὺ καμάρωνε γιὰ τὰ μαλλιά της καὶ ἴσως γιὰ αὐτὸ ἀργότερα δὲν τὰ περιποιόταν καθόλου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τῆς Ἐλισάβετ Κουλούρη

Τὰ χρόνια τῆς νιότης μου πέρασαν σὰν μία θύελλα. Στὸ σπίτι μας, παρ’ ὅλο ποὺ ἡ γιαγιά μου ἦταν ἄνθρωπος ποὺ σεβόταν τὸ Θεό, δὲν ὑπῆρχε ἡ συνήθεια νὰ ζυμώνουμε λειτουργιές. Ἀγνοῶ τὸ γιατί.

Μικρὸ παιδὶ πῆγα καὶ ἐγώ, σὰν τὰ περισσότερα ἑλληνόπουλα, στὸ κατηχητικὸ τῆς ἐνορίας μου, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐξολοκλήρου ἀναλάβει μιὰ θρησκευτικὴ ὀργάνωση. Στὰ ἕξι χρόνια, ποὺ φοίτησα στὸ  κατηχητικὸ αὐτό, δὲν θυμᾶμαι νὰ εἶχα ἀκούσει τὴ λέξη πρόσφορο.

Ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνομαι σήμερα, ἐπρόκειτο μᾶλλον γιὰ μιὰ ἑβδομαδιαία διδασκαλία κανόνων καθωσπρεπισμοῦ. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Εὐαγγελισμός, ἀδελφοί, καὶ ποῖος νὰ μὴ χαρῇ εἰς τοιοῦτον κοσμοχαρμόσυνον μήνυμα; Εὐαγγελισμός, καὶ ποῖος ὀρθόδοξος νὰ μὴ εὐφρανθῇ κατὰ τὴν καρδίαν; τριπλασιάζω τὴν φωνήν, Εὐαγγελισμός, καὶ τίς νὰ μὴ λάβῃ εἰς τὴν ψυχήν του πνευματικὸν ἐνθουσιασμόν, καὶ πανευφρόσυνον ἀγαλλίασιν;

Ἐπειδὴ δὲ ὁ Εὐαγγελισμὸς οὗτος δὲν δίδει καλὰ μηνύματα διὰ μάταια πράγματα: ἤτοι διὰ φθαρτὰς ἡδονάς, διὰ προσκαίρους δόξας, καὶ διὰ ῥέοντα πλοῦτον, ἀλλὰ φέρει εἰς ἡμᾶς χαροποιὰ καὶ οὐράνια εὐαγγέλια διὰ τὴν σύλληψιν τοῦ Θεοῦ Λόγου, διὰ τὴν ἀνεκλάλητον χαρὰν τῆς Θεοτόκου, διὰ τὴν ἀνάπλασιν ὅλου τοῦ Κόσμου, καὶ διὰ τὴν αἰώνιον σωτηρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· τούτου χάριν, πῶς δὲν χρεωστεῖ κάθε Χριστιανὸς νὰ λάβῃ, ὄχι ἁπλῆν ἢ διπλῆν, ἀλλὰ τριπλῆν καὶ πολλαπλάσιον τὴν χαράν; ἢ πῶς δὲν πρέπει νὰ σκιρτήσῃ τῷ πνεύματι κάθε ὀρθόδοξος, χαρὰν ἰδικήν του τὴν χαρὰν τῆς Θεοτόκου νομίζων;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀδελφοὶ Καραμαζώφ (ἀπόσπασμα)

Τοῦ Φιοντὸρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι

Στὸ διήγημα Ἀδελφοὶ Καραμαζὼφ ὁ Ντοστογιέφσκι προβάλλει τὴ μορφὴ ἑνὸς χαρισματικοῦ γέροντα, τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ. Στὸ ἀπόσπασμα ποὺ ἀκολουθεῖ μιλάει ὁ στάρετς περὶ ἐλευθερίας.

Κοιτάξτε τοὺς κοσμικούς, ὅλον αὐτὸ τὸν κόσμο ποὺ ὑψώνεται ἀλαζονικὰ πάνω ἀπ’ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Δὲ διαστρέβλωσαν τάχα τὴν μορφὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀλήθειά Του; Ἔχουν τὴν ἐπιστήμη τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1 Οἱ διψῶντες, πορεύεσθε ἐφ’ ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, καὶ φάγετε καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον καὶ στέαρ.

2 ἱνατί τιμᾶσθε ἀργυρίου ἐν οὐκ ἄρτοις καὶ τὸν μόχθον ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν; ἀκούσατέ μου καὶ φάγεσθε ἀγαθά, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν.

3 προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν καὶ ἐπακουλουθήσατε ταῖς ὁδοῖς μου· εἰσακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν· καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Δημήτρη Φερούση

Χριστούγεννα. Καθρέφτης τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ἀντιφεγγίζουν τὴν πιὸ φλογερὴ ἐπιθυμία τους στοὺς πολύπαθους χρόνους μας: τὴν «ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Γαλέρα μὲ λευκὰ πανιὰ ἡ φτερωμένη φαντασία τους, τρέχει πάνω στὰ πολύχρωμα κύματα τῆς προσδοκίας καὶ ζητᾶ, εὔχεται, ἱκετεύει, ὁ νεογέννητος Χριστὸς νὰ σκορπίσει λουλούδια, ἀρώματα, φῶς καὶ εὐσπλαχνία στὶς ψυχές μας.

Οἱ καμπάνες χτυποῦν. Καὶ οἱ ἐλπίδες γεμίζουν τοὺς αἰθέρες τῆς ἀγωνίας καὶ τοῦ φόβου. Τὰ χέρια κουνιῶνται μέσα στὸ σκοτάδι μὲ μοναδικὴ συγκίνηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γεννήθηκε τὸ 1912 στὴ Σουλίτσα τοῦ νομοῦ Μποντοσάνι ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς χωρικοὺς Ἀλέξανδρο καὶ Ἄννα, τὸ ἔνατο ἀπὸ τὰ δέκα παιδιά τους.

Πέντε ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ καὶ ὕστερα ἡ μητέρα,ὅταν γέρασε, εἰσῆλθαν στὸν Μοναχισμό. Πρῶτος του πνευματικὸς ἦταν π. Παΐσιος Ὀλάρου ἀπὸ τὴ σκήτη Κοζάντσεα – Μποντοσάνι.

Τὸ 1929 ὁ κατὰ κόσμον Κωνσταντίνος, μαζὶ μὲ δύο ἀπὸ τ’ ἀδέλφια του, ἀναχώρησαν ἀπὸ τὴν πατρική τους ἑστία, ἐπιζητώντας τὴ μοναχικὴ ἄσκηση στὸ μοναστήρι Συχαστρία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


– Ποῦ πᾶς, στρατιώτη;

– Πάω νὰ πολεμήσω.

– Πᾶς νὰ παλέψης μὲ λιοπύρια καὶ χιόνια;

– Πάω νὰ προστατέψω τὸ δίκιο καὶ τὴ λευτεριά.

– Πᾶς νὰ διψάσης καὶ νὰ πεινάσης;

– Πάω νὰ φυλάξω τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι