You are currently browsing the tag archive for the ‘π. Κων. Παπαγιάννης’ tag.

π. Κων. Παπαγιάννη

«Ἰδιαιτέρως ἂς μὴ λησμονοῦν οἱ Χριστιανοὶ νὰ προσεύχωνται γιὰ τοὺς ποιμένες των, τοὺς κληρικούς των.

Ὅπως ὁ Παῦλος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, ἔτσι καὶ οἱ ποιμένες κάθε ἐποχῆς ἔχουν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς ὅλων τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τῆς ἀποστολῆς των.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννης

«Ὅταν ξεσπάσουν δεινὰ καὶ συμφορές, ὅταν μᾶς πλήξουν θεομηνίες διάφορες, ἀσθένειες, σεισμοί, πόλεμοι, τότε οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν στὸν Θεό· προσεύχονται, ἐξομολογοῦνται, τρέχουν στοὺς ναούς, ὑπόσχονται νὰ ζήσουν τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς των μὲ μετάνοια καὶ ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Πόσοι ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς μετανοοῦν ἀληθινὰ καὶ παραμένουν στὴ μετάνοια; Δυστυχῶς λίγοι. Οἱ περισσότεροι, μόλις περάσῃ ὁ κίνδυνος, λησμονοῦν καὶ τὸν Θεὸ καὶ τὶς ὑποσχέσεις των καὶ ξαναγυρίζουν στὴν προηγούμενη ζωή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


π. Κων. Παπαγιάννης

«Ἰδιαιτέρως ἂς μὴ λησμονοῦν οἱ Χριστιανοὶ νὰ προσεύχωνται γιὰ τοὺς ποιμένες των, τοὺς κληρικούς των.

Ὅπως ὁ Παῦλος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, ἔτσι καὶ οἱ ποιμένες κάθε ἐποχῆς ἔχουν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς ὅλων τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τῆς ἀποστολῆς των. Ἂς μὴν παραλείπουμε λοιπὸν τὸ καθῆκον αὐτό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννης

Αγώνας

«Ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς θὰ κουραστῆ, θὰ συναντήση ἐμπόδια, θὰ δοκιμάση πτώσεις καὶ ἀποτυχίες.Θὰ ἔχη νὰ παλέψη μὲ τὶς κακές του κλίσεις καὶ συνήθειες, μὲ τὴ ροπὴ πρὸς τὴν εὔκολη καὶ ἄκοπη ζωή, μὲ τὰ δολώματα καὶ τὸ κακὸ παράδειγμα τῶν ἄλλων καὶ προπαντὸς μὲ τὶς ἀτέλειωτες παγίδες τοῦ πονηροῦ.

Οἱ καρποὶ τῶν προσπαθειῶν του θὰ ἀργήσουν νὰ φανοῦν. Καὶ ὁ πονηρὸς θὰ τοῦ βάζη τέτοιες σκέψεις: Ἄδικα κουράζεσαι καὶ ἀγωνιᾶς. Αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκεις, εἶναι ἀκατόρθωτα. Κάνε ὅ,τι κάνουν καὶ οἱ ἄλλοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Κτήνη σοί ἐστιν, ἐπισκέπτου αὐτά, καὶ εἰ ἔστι σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι» (ζ΄ 22). Ἂν ἔχης κατοικίδια ζῶα, νὰ φροντίζης γι᾿ αὐτά, καὶ ἂν σοῦ εἶναι χρήσιμα, νὰ μένουν κοντά σου.

Πόσο χρήσιμα ἦταν τὰ ζῶα σὲ περασμένες ἐποχὲς μᾶς εἶναι γνωστό, ἀφοῦ καὶ μέχρι τὶς ἡμέρες μας ἦταν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀναγκαῖα. Μὲ αὐτὰ γίνονταν οἱ γεωργικὲς ἐργασίες, οἱ μεταφορὲς καὶ τὰ ταξίδια.

Ἦταν ἀκόμη οἱ φύλακες τοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ σύντροφοί του. Ἦταν λοιπὸν συμφέρον του νὰ προστατεύη τὰ ζῶα του καὶ νὰ φροντίζη γι᾿ αὐτά, ὥστε νὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ τοῦ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννης

Tί νὰ ζητοῦμε στὴν προσευχή μας γιὰ τοὺς ἄρχοντες;

Πρῶτον μὲν νὰ ἀναδεικνύῃ ὁ Θεὸς ἄρχοντες ὄχι μόνο συνετοὺς καὶ ἱκανούς, ἀλλὰ πρὸ παντὸς πιστοὺς καὶ ἐναρέτους, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ έξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας νὰ πέφτουμε στὴν ἐξουσία ἀρχόντων ἀσεβῶν καὶ ἀνικάνων, ὅπως ἀπειλεῖ τοὺς Ἰουδαίους μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἡσαΐου:

«Ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν» (Ἡσ. γ΄ 4)·

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

του π. Κων. Παπαγιάννη

Ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ (ιθ΄ 32). Γιὰ νὰ ἐπιταχύνουν τὸν θάνατο, οἱ Ρωμαῖοι συνήθιζαν νὰ σπάζουν μὲ βαρειὰ ὄργανα τὰ σκέλη τῶν καταδίκων. […]

Καὶ οἱ δύο λησταὶ ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο αὐτό· καὶ ὁ σκληρὸς καὶ ἀμετανόητος, κι ἐκεῖνος ποὺ εἶχε μετανοήσει καὶ εἶχε ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος ἐβεβαίωσε ὅτι σὲ λίγο θὰ εἶναι μαζί του στὸν παράδεισο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννη

«Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ (ιστ΄ 13). Ὁ Χριστιανὸς καλεῖται νὰ διαλέξῃ μεταξὺ δύο κυρίων, μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μαμωνᾶ.

Εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπηρετῇ συγχρόνως καὶ τοὺς δύο, γιατὶ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετοι. Ὁ μαμωνᾶς ζητεῖ τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ζητεῖ ὁ Θεός.

Ὁ Θεὸς ζητεῖ ἀγάπη, ἐλεημοσύνη, φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, ἐγκράτεια, ἁγνότητα· ὁ μαμωνᾶς ζητεῖ ἀδιαφορία, ἀσπλαγχνία, πλεονεξία, ἀδικία, αἰσχρότητα, ἁμαρτία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννη

‘Σε κάθε περίσταση, κατά την οποία οι πιστοί θλίβονται και ο Χριστός φαίνεται να απουσιάζει, η απουσία του είναι σκόπιμη και προγραμματισμένη και πάντοτε για το συμφέρον μας.

Γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία του Κυρίου απόδειξις αγάπης και πηγή ευλογίας, αλλά και η απουσία του, αν βέβαια μπορούμε να μιλούμε για απουσία του Κυρίου, ο οποίος είναι παντού και πάντοτε παρών.

Γι’ αυτό, ενώ εμείς λυπούμαστε και αγωνιούμε με την ιδέα ότι ο Κύριος μας λησμόνησε ή μας εγκατέλειψε, εκείνος χαίρεται, γιατί με τη φαινομενική απουσία του μας ετοιμάζει μεγαλύτερες ευλογίες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Κων. Παπαγιάννης

«Ὁ Κύριος σκεπτόταν τὰ παθήματά του καὶ τὸν θάνατό του.

Ἐμεῖς, μολονότι βλέπουμε καθημερινὰ τὴν παρουσία τοῦ θανάτου, δὲν θέλουμε νὰ τὸν σκεπτώμαστε καὶ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ τὸν λησμονήσουμε.

Ἀλλὰ ὁ θάνατος θὰ ἔλθῃ, εἴτε τὸν σκεπτόμαστε εἴτε ὄχι.

Εἶναι λοιπὸν πολύ προτιμότερο καὶ ὠφελιμώτερο νὰ τὸν σκεπτώμαστε συχνὰ καὶ νὰ τὸν μελετοῦμε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι