You are currently browsing the tag archive for the ‘παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου’ tag.

Κυριακή Θ’ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιβ’. 16 – 21)

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ ἄφρων

Κάποιος πού πίστευε πολύ στή δικαιοκρισία
Καί τήν ἀντικειμενική θέσι πού ὁ Κύριός μας
Ἔπαιρνε σέ ζητήματα Κοινωνικῆς Προνοίας
Εἶπε μιά ἡμέρα στό Χριστό τίς διαφορές νά λύσῃ
Πού εἶχε μέ τόν αὐτάδελφο, κι αὐτός νά ἠρεμήσῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η.Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Θ’ ΛΟΥΚΑ, (Ἄφρονος Πλουσίου) Λουκ. ιβ’ 16 – 21, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 417 – 419).

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἄρνησι τοῦ Κυρίου νά λύσῃ τίς ὑλικές διαφορές δυό ἀδελφῶν σά νά ἦταν δικαστής ἤ μεριστής ταγμένος γιά τά συμφέροντα τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου, φέρνει ἐπί τάπητος τό θέμα, ἄν ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά καταπιάνονται μέ τέτοιες ὑποθέσεις. Οἱ φιλονεικίες πού γίνονται συνήθως μεταξύ ἀδελφῶν καί συγγενῶν καί πού, πολλές φορές, καταλήγουν ὄχι μόνον στά Δικαστήρια ἀλλά καί στά νεκροταφεῖα ἤ, ἔστω, καί στίς φυλακές, ἔχουν σάν αἰτία τήν πλεονεξία τῶν δυό ἀντιμαχομένων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς, πρός Εφ. 4, 1 – 7, Θ’ ΛΟΥΚΑ, (Ἄφρονος Πλουσίου),ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 266 – 272)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

…….Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ’. 4, 3)

Νά ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, νά ἔχουμε ἑνότητα, μᾶς συμβουλεύει σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Δηλαδή· ὅλοι μας νά ζοῦμε μονοιασμένοι σάν μιά οἰκογένεια πού ἔχει ἕνα πατέρα, τό Θεό.

Ἀλλά δυστυχῶς πόσο μακριά εἶναι ὁ κόσμος ἀπ’ αὐτή τήν ἑνότητα! Χίλια κομμάτια εἶναι σήμερα ὁ κόσμος. Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη; Ποῦ εἶναι ἡ εἰρήνη; Ποῦ εἶναι ἡ ἑνότης; Στόν αἰῶνα πού ζοῦμε δυό παγκόσμιοι πόλεμοι ἔγιναν. Τά ἔθνη διαιρέθησαν σέ δύο μεγάλες παρατάξεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η.Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Θ’ ΛΟΥΚΑ, (Ἄφρονος Πλουσίου) Λουκ. ιβ’ 16 – 21, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 414 – 416).

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅταν ἕνας λέγῃ ή πράττῃ κάτι πού προσκρούει στήν κοινή λογική, ἡ ὁποία ἐδόθη στόν ἄνθρωπο για να ῥυθμίζῃ τις ἀποφάσεις του καί τήν καθόλου συμπεριφορά του κατά τρόπο δεκτό ἀπό τήν καθολική συνείδησι καί τόν εὐαγγελικό νόμο, τότε ἀποκαλεῖται ἄφρων, ἀνόητος, ἄμυαλος, ὑπό τήν ἔννοια φυσικά ὅτι ἦλθε σέ σύγκρουσι μέ τήν ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα, καί ὄχι ὅτι εὑρίσκεται σέ παθολογική διανοητική κατάστασι γιά νά κλεισθῇ στό Φρενοκομεῖο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου (Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

Eἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύ­την· ἀνθρώπου τι­νὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέ­γων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀ­ποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι