You are currently browsing the tag archive for the ‘Ο Σωτήρ’ tag.

Ἦταν σὰν νὰ τοὺς ἔκοψε κάποιος ἀπὸ τοὺς βράχους τοῦ Ὀλύμ­που, ἢ σὰν νὰ ξέμειναν ἀπὸ τὴ μυθικὴ ἐκείνη Τιτανομαχία. Ἢ μήπως ξέφυγαν τάχα μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Ὁμηρικῆς Ἰλιάδας καὶ ἐμφανίστηκαν χιλιάδες χρόνια ἀργότερα;

Ὁ Μακρυγιάννης θὰ ἔλεγε: «Τοὺς ἔστειλες ἐσύ, Λεωνίδα»!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

«Δεξιὸς ὁ ἐνιαυτὸς ἔσται σοι δι’ ὅλου, οὐκ ἐὰν ἐν νουμηνίᾳ μεθύῃς, ἀλλ᾿ ἐὰν καὶ ἐν νουμηνίᾳ καὶ καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν τὰ τῷ Θεῷ δοκοῦντα ποιῇς.

Πονηρὰ γὰρ ἡμέρα καὶ ἀγαθὴ γίνεται, οὐ παρὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, οὐδὲν γὰρ ἡμέρα διενήνοχεν ἡμέρας, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἡμετέραν σπουδὴν καὶ ραθυμίαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο νε­ο­μάρ­τυς ἅ­γιος Νι­κό­λα­ος ἔ­ζη­σε στὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς Μα­γνη­σί­ας τῆς Μ. Ἀ­σί­ας στὸ χω­ριὸ Γι­α­γι­ά­κι­ο­ϊ τῆς πε­ρι­φε­ρεί­ας τῆς Περ­γά­μου. Ὁ πα­τέ­ρας του ἦ­ταν ὁ Χατ­ζη-Κα­νέλ­λος, ἄν­θρω­πος τί­μιος καὶ ἔμ­πι­στος ἀ­πὸ ὅ­λους, ἀ­κό­μη καὶ ἀ­πὸ τοὺς Τούρ­κους.

Γι’ αὐ­τὸ τοῦ εἶ­χε ἀ­να­τε­θῆ ἡ ἐ­πι­στα­σί­α καὶ ἡ εὐ­θύ­νη τῶν ποι­μνί­ων καὶ τῶν ἀ­γρο­κτη­μά­των τοῦ φη­μι­σμέ­νου ἀ­γᾶ – τῆς πε­ρι­ο­χῆς – Κα­ρά-Ὀ­σου­μά­νο­γλου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πα­τέ­ρας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ὀ­νο­μά­σθη­κε ὁ ἅ­γιος Εὐ­τύ­­χιος. Καί ὑ­πῆρ­ξε πράγ­μα­τι με­γά­λη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ὀρ­θό­δο­ξος καί ἡ­ρω­ι­κός ἀ­γω­νί­στη­κε μέ σθέ­νος καί ἀποφασι­στι­κό­τη­τα γιά τήν ὑ­πε­ρά­σπι­ση τῆς ἀ­λή­θειας, γιά νά δι­α­φυ­λα­χθεῖ ἡ ἀ­μώ­μη­τη πί­στη μας ἀ­νό­θευ­τη καί κα­θα­ρή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κύριε ὁ Θεός μου, σέ παρακαλῶ νά μοῦ δώσῃς τήν χάριν σου, διά νά ποθῶ μέ ὅλην τήν καρδίαν μου καί μέ τόν πόθον αὐτόν νά σέ ζητῶ καί ζητῶν νά σέ εὕρω, ἀφοῦ δέ σέ εὕρω, ἀξίωσέ με νά σέ ἀγαπήσω· καί ἀφοῦ σέ ἀγαπήσω εἰλικρινῶς, νά ἐλευθερωθῶ ἀπό ὅλα τά κακά, ὅσα ὑπάρχουν μέσα εἰς τήν ψυχήν μου.

᾿Αφοῦ δέ ἀπαλλαγῶ ἀπό αὐτά, βοήθήσε με διά νά μή γυρίσω πάλιν εἰς τά ἴδια ἁμαρτήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἄλλο ἕνα τραγικὸ περιστατικὸ καταδεικνύει τὸ πόσο μεγάλη ἐπίδραση ἀσκοῦν στὶς παιδικὲς ψυχὲς τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια. Συνέβη στὸ Μεξικὸ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020:

Ἕνας 11χρονος μαθητὴς εἰσέβαλε στὸ ἰδιωτικὸ σχολεῖο ὅπου φοιτοῦσε, κρατώντας δύο ὅπλα καὶ ἀμέσως ἄνοιξε πῦρ ἐναντίον τῆς δασκάλας καὶ τῶν συμμαθητῶν του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἱεράρχης καί ἐκκλησιαστικός Πατέρας εἶναι ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ὁ ὁμολογητής. Ἄς τόν γνωρίσουμε οἱ ὀρ­θόδοξοι Χριστιανοί, γιά νά δοξάσουμε τόν Θεό, ὁ ὁποῖ­ος ἀναδεικνύει σέ κάθε ἐποχή θαρραλέους ὁμο­λο­­γητές τῆς ἀλήθειας καί στύλους τῆς ὀρθοδόξου πί­στεώς μας.

Ὁ Εὐθύμιος καταγόταν ἀπό πλούσιους καί εὐσε­βεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ πρόσφεραν ἐπιμελημένη καί ἐξαιρετική ἀνατροφή. Ἔτσι ὁ Εὐθύμιος ἐμφα­νί­ζεται ὡς ἐνάρετος καί μορφωμένος Χριστιανός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο ἅγιος Φρουμέντιος ­γεννήθηκε στὴν Τύρο τὸν 4ο αἰώνα, τὴν ἐ­­­πο­χὴ ποὺ βασίλευε στὴ Βυζαντι­νὴ Αὐτοκρατορία ὁ Μέγας Κωνσταν­τίνος.

Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία δέχθηκε τὸν σπόρο τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. Καὶ μορφώθηκε μὲ ὑψηλὴ παιδεία. Σύντομα ἀπέδειξε τὴν ὡριμότητά του, γιατὶ συνδύαζε σπάνια ἀρτιότητα στὸ ἦθος του μὲ σφαιρικὴ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση στὸ πνεῦμα του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Ἡ λιτὴ ἀπάντηση τοῦ τότε πρωθυ­πουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Μεταξᾶ στὸν πρεσβευτὴ τῆς Ἰ­­τα­λίας τὴν αὐγὴ τῆς 28ης ­Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 σημείωσε ἀνεξίτηλα στὴν ἱστορία τῆς ὑδρογείου μιὰ ἱστορικὴ ­καμπή.

Ἄλ­­λα­ξε τὸ ἦθος τοῦ πολέμου τῶν ­πέν­τε ἠπείρων. Ἡ ­ἀπήχηση τοῦ ΟΧΙ δὲν συγ­κλόνισε μόνο τὸν ­εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Συγ­κλόνισε τὴν Ἄπω Δύση καὶ τὴν Ἄ­­­πω ­Ἀνατολή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ματθ. ε΄ 14-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυ­βῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμ­πει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον κατα­λῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ