You are currently browsing the tag archive for the ‘Κυριακή των Απόκρεω’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Η επάνοδος του Υιού του Ανθρώπου (Δευτέρα Παρουσία) θα σημάνει το συγκλονιστικό γεγονός της τελικής κρίσης. Ποιος έχει όμως το δικαίωμα να κρίνει; Μα φυσικά, ο τέλειος, ο αναμάρτητος. Αυτός που είναι υπογραμμός, πρότυπο για όλους. Ποιος είναι αυτός;

Όταν ο Πιλάτος δίκαζε τον Ιησού, σε μια προσπάθεια να συγκινήσει τους όχλους, έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονο­μή­σατε τήν ἡτοιμα­σμένην ὑμῖν βα­σιλείαν ἀπό κατα­βο­­λῆς κόσμου» (Ματθ. 25.34).

Γιά τήν κληρονομία μιᾶς βασιλείας ὁ λόγος στό ση­μερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα. Ὄχι μιᾶς ἐπίγειας βασιλείας, ἀλλά μιᾶς οὐρά­νιας. Μιᾶς θείας βασιλείας πού καλούμεθα ὅλοι νά κληρονομήσουμε στό μέλ­λον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Κυριακή των Απόκρεω (παραβολή της Κρίσεως)

Ο όσιος πατήρ ημών και ομολογητής Προκόπιος ο Δεκαπολίτης (27 Φεβρουαρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

«Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονο­μή­σατε τήν ἡτοιμα­σμένην ὑμῖν βα­σιλείαν ἀπό κατα­βο­­λῆς κόσμου».

Γιά τήν κληρονομία μιᾶς βασιλείας ὁ λόγος στό ση­μερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα. Ὄχι μιᾶς ἐπίγειας βασιλείας, ἀλλά μιᾶς οὐρά­νιας. Μιᾶς θείας βασιλείας τήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά κληρονομήσουμε στό μέλ­λον. Τῆς βασιλείας τοῦ Χρι­στοῦ πού ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς πίστεως ὅτι δέν ἔχει τέλος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Τῶν Ἀποκρέω « Καί ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς…»

Άγιοι Εφραίμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδωρος, Ελπιδίος, Καπίτων και Αιθέριος (7 Μαρτίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 Ματθ.κε’31κ.ε.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τὸ  κριτήριον

 Θά ρθῇ ἡμέρα κι’ ἡ στιγμή πού θά τεθῇ ἕνα τέρμα
στό σατανᾶ μέ τό Κακό, στή φοβερή του δρᾶσι
καί στῆς ἐφήμερος ζωῆς τό τελικό της γέρμα
καί θ’ ἀπαλλάξῃ ὁ Θεός τοῦ πόνου ὅλη τήν Πλάσι
νά πάψῃ πιά ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπό τό πέλμα
τοῦ τύραννου νά βρίσκεται, κι’ ἔτσι θά ἡσυχάσῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 113 – 115).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Εἶναι καί αὐτός ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού θά βαρύνῃ στήν ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ γιά τήν τελική θέσι πού θά πάρη κάθε πιστός μεταθανατίως. Ἡ φιλάνθρωπος προσοχή τοῦ καθενός μας ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε καί ὁπουδήποτε πάσχοντος καί ἡ πνευματική καί ὑλική προσφορά του λέγεται ἀνθρωπισμός, μιά ἠθική πρᾶξι χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια χάριν τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος πλησίον μας. Καί παλαιότερα καί κατά τούς χρόνους μας κινήσεις ἤ φιλανθρωπικά Σωματεῖα καί ἄτομα μεμονωμένα ἐκδηλώνοντα τή συμπάθειά τους, εὐεργετοῦν καί ἀνακουφίζουν τή δυστυχία τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ κάθε ἐμπεριστάτου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω Α’ Κορ.8, 12 – 9, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 375 – 380)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφὸν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σκανδαλίσω» (Α’ Κορ.8,13)

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος. Ἐλεύθερος νά κάνῃ ὅτι θέλει. Ναί. Ἀλλά μαζί μέ τήν ἐλευθερία ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο καί λογική καί συνείδησι καί νόμο, γιά νά ἐλέγχῃ ἐκεῖνα πού πρόκειται νά κάνη. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ζῆ χωρίς ἔλεγχο, χωρίς σκέψι, χωρίς συνείδησι καί χωρίς νόμο Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος, πρίν νά κάνη κάτι, πρέπει νά ῥωτάῃ τόν ἑαυτό του· πρέπει νά τό κάνω; Εἶναι λογικό; Εἶναι δίκαιο; Εἶναι καλό καί ὠφέλιμο γιά τούς ἄλλους; Τί τό ἐγκρίνει ἡ λογική; Τό ἐπιτρέπει ἡ συνείδησι;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 110 – 112).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί καί ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν μας ἀκόμη, πολλῷ μᾶλλον ἐκ μέρους τῶν ἐλαστικῆς συνειδήσεως πιστῶν, πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός παραμερίζοντας τή διακιοσύνη Του θά ἐφαρμόσῃ, ενεργοποιώντας την τήν εὐσπλαγχνία Του, καί, ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατόν μυριάδες ψυχῶν νά τιμωροῦνται αἰωνίως στήν κόλασι, τήν ὁποίαν θεωροῦν σάν παιδαγωγοῦσα, μᾶλλον, προβολή φοβίας. Μ’ ἄλλα λόγια: ὁ Θεός σάν νά ἔχῃ μωρά παιδιά μαθητές Του, χρησιμοποιεῖ τήν φοβία σάν μέσον κατασταλτικό ἤ ἐπανορθωτικό τοῦ κακοῦ, τό ὁποῖον καί φθείρει τόν ἠθικῶς ἄρρωστον ἀλλά καί τόν πλησίον μας. Ἀλλά τοῦτο προσβάλλει τόν νομοθέτῃ Θεό. Ἀνομία καί ἁμαρτία ταυτίζονται: «Πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν καί τήν ἀνομίαν ποιεῖ, καί ἡ ἁμαρτία ἐστίν ἀνομία». Α’ Ἰωὰν. γ’ 4.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


«Ὅταν θά ἔρθει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέ ὅλη τή δόξα Του, ὅλοι οἱ Ἄγγελοι θά εἶναι μαζί Του» (Ματθ. 25, 31). Κοίτα, ἄνθρωπε, μπροστά σέ πόσο πλῆθος θά βγεῖς νά κριθεῖς. Σύμπαν τό γένος τῶν ἀνθρώπων τότε θά παρίσταται.

Ἀναλογίσου λοιπόν πόσο πολυάριθμος εἶναι ἠ φυλή τῶν Ρωμαίων, ἀπό πόσα πλήθη ἀποτελοῦνται οἱ βάρβαρες φυλές πού τώρα ζοῦν καί πόσες ἀπό αὐτές τίς βάρβαρες φυλές ἔχουν πεθάνει ἐδῶ καί ἑκατό χρόνια. Λογάριασε πόσοι θάφτηκαν μέσα σέ χίλια χρόνια ἀπό ὅλες αὐτές τίς φυλές καί τόσες ἄλλες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι