You are currently browsing the tag archive for the ‘Κυριακή μετά της Χριστού Γεννήσεως’ tag.


Σήμερα Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Άγιος Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος (27Δεκεμβρίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός (27 Δεκεμβρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

(Ματθ. 2.13-23)

«Καί ἀποστείλας ἀνεῖ­λεν πάντας τούς παῖδας τούς ἐν Βηθλεέμ καί ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς».

Κυριακή μετά τή Γέν­νηση τοῦ Χριστοῦ, καί τό εὐαγ­γε­λικό ἀνάγνωσμα μᾶς περι­γρά­φει ἕνα φρικτό καί ἀνόσιο ἔγκλημα, τή σφα­γή τῶν ἀθώων βρε­φῶν τῆς Βηθλεέμ πού παρήγγειλε ὁ Ἡρώ­δης προκειμένου νά θα­να­τώ­σει, ὅπως νόμιζε, ἀνάμεσα σέ αὐτά καί τό βρέ­φος Ἰησοῦ, ἀπό τό ὁποῖο πίστευε ὅτι κιν­δύ­νευε ἡ βα­σιλεία του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Κυριακή μετά τή γέν­νηση τοῦ Χριστοῦ

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκέμβρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

“Ἐν σημείοις καί τέρασιν ἀπαστράπτων καί δόγμασιν, παρανόμων ἔσβεσας τό συνέδριον. Καί ὑπ᾽ αὐτῶν ἀναιρούμενος καί λίθοις βαλλόμενος, ὑπέρ τῆς τῶν φονευτῶν σύ προσεύχου ἀφέσεως, ἐκμιμούμενος τήν φωνήν τοῦ Σωτῆρος. Οὗ εἰς χεῖρας ἐναπέθου σου τό πνεῦμα τό ἱερώτατον, Στέφανε” (ἀπό τά Στιχηρά τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, στίς 27 Δεκεμβρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Σήμερα Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Άγιος Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος (27Δεκεμβρίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός (27 Δεκεμβρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Κυριακή μετά τή γέν­νηση τοῦ Χριστοῦ σή­μερα, καί ἡ Ἐκκλησία μας μνη­μονεύει πρόσωπα ἱερά πού συνδέονται μέ τό θε­αν­δρικό πρόσωπο τοῦ δι᾽ ἡμᾶς νηπιάσα­ν­τος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί μέ τό μέγα θαῦ­μα τῆς θείας ἀγά­πης καί τῆς θείας οἰκο­νομίας τό ὁποῖο ἑορτά­σαμε πρό ὀλίγων ἡμε­ρῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Ματθ.β’ 1 – 23 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ …. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 50 – 53).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετά τήν φοβεράν πτῶσιν τοῦ ἀνθρώπου ὑποστάντος τήν ἐξ αἰσθησιασμοῦ καί νοσηρᾶς περιεργείας κάμψιν τῆς ἠθικῆς βουλήσεως, ἡ θεόθεν ἐλευθερία του ἀντηλλάγη μέ τήν γεῦσιν τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία, ὡς προσφορά τοῦ Ἅδου, ἐδίωξε τήν πνευματικότητα, ἔσβησε σχεδόν τό ἐσωτερικόν φῶς, κατέστρεψε τόν ἀγωγόν τῆς Χάριτος, ἀπεξένωσε τήν ψυχήν ἀπό τόν Θεόν της καί παρεχώρησε κυριαρχικά δικαιώματα εἰς τό ἀνθρώπινον κτῆνος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. β’ 1 – 23

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Καί ὁ Ἡρώδης

Τῶν ἀσεβῶν καί τῶν Κακῶν πού δέν ἐχύσαν δάκρυ
Μετάνοιας, εἷναι ὁ θάνατος σκληρός, καί μιά σφραγίδα
Μέ εἰκόνα τῆς κολάσεως στή μέση, καί στήν ἄκρη
Γράμματα τελεσίδικης φρίκης πού θ’ ἀκολουθήσῃ
Στή συμφορά πού ἔρχεται σάν βίαιη καταιγίδα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. β’ 1 – 23

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκο

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ταραχὴ

Σ’ ἀλήθειας λάμψι τό Κακό πού εἶναι παιδί τοῦ ψεύδους
Ταράσσεται γιατί τό φῶς τή μάσκα τήν ξεσχίζει
Καί ξεσκεπάζει φωναχτά τήν εἰδεχθῆ μορφή του
Νά μάθη ὁ πλανώμενος πόσο αὐτό ἀξίζει
Καί νά μή δίνη ἐνέχυρο τήν ἴδια τήν ψυχή του

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Ματθ.β’ 1 – 23 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 44 – 46).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετά τή Γέννησι τοῦ Κυρίου στήν πόλι τῆς Βηθλεέμ ὁ Ἰωσήφ «παρέλαβε τό παιδίον καί τήν Μητέρα αὐτοῦ καί ἐλθών κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ». Καί τοῦτο γιά νά πληρωθοῦν οἱ προφητεῖες πού λέγουν ὅτι «Ναζωραῖος κληθήσεται». Τό ἱστορικό γεγονός τῆς ὑπάρξεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀπιστία πολλῶν μυθοπλαστῶν ἠρνήθη, ὄχι γιατί δέν ἦταν γεγονός, ἀλλά γιατί τό μυαλό τους δέν μποροῦσε νά χωρέση πῶς ὁ ἀσύλληπτος ἀπό τόν ἀνθρώπινο νοῦ Θεός μπορεῖ νά δεχθῇ τήν ἐσχάτη κένωσι ὥστε νά ντυθῇ τό ἀνθρώπινο σῶμα χωρίς τοῦτο νά καταφλεχθῇ ἤ τό θεῖο νά ὑποστῇ κάποιου εἴδους τροπήν ἤ ἀλλοίωσιν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ