You are currently browsing the tag archive for the ‘Κυριακή μετά της Χριστού Γεννήσεως’ tag.

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Κυριακή μετά τή γέν­νηση τοῦ Χριστοῦ σή­μερα, καί ἡ Ἐκκλησία μας μνη­μονεύει πρόσωπα ἱερά πού συνδέονται μέ τό θε­αν­δρικό πρόσωπο τοῦ δι᾽ ἡμᾶς νηπιάσα­ν­τος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί μέ τό μέγα θαῦ­μα τῆς θείας ἀγά­πης καί τῆς θείας οἰκο­νομίας τό ὁποῖο ἑορτά­σαμε πρό ὀλίγων ἡμε­ρῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Ματθ.β’ 1 – 23 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ …. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 50 – 53).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετά τήν φοβεράν πτῶσιν τοῦ ἀνθρώπου ὑποστάντος τήν ἐξ αἰσθησιασμοῦ καί νοσηρᾶς περιεργείας κάμψιν τῆς ἠθικῆς βουλήσεως, ἡ θεόθεν ἐλευθερία του ἀντηλλάγη μέ τήν γεῦσιν τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία, ὡς προσφορά τοῦ Ἅδου, ἐδίωξε τήν πνευματικότητα, ἔσβησε σχεδόν τό ἐσωτερικόν φῶς, κατέστρεψε τόν ἀγωγόν τῆς Χάριτος, ἀπεξένωσε τήν ψυχήν ἀπό τόν Θεόν της καί παρεχώρησε κυριαρχικά δικαιώματα εἰς τό ἀνθρώπινον κτῆνος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. β’ 1 – 23

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Καί ὁ Ἡρώδης

Τῶν ἀσεβῶν καί τῶν Κακῶν πού δέν ἐχύσαν δάκρυ
Μετάνοιας, εἷναι ὁ θάνατος σκληρός, καί μιά σφραγίδα
Μέ εἰκόνα τῆς κολάσεως στή μέση, καί στήν ἄκρη
Γράμματα τελεσίδικης φρίκης πού θ’ ἀκολουθήσῃ
Στή συμφορά πού ἔρχεται σάν βίαιη καταιγίδα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. β’ 1 – 23

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκο

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ταραχὴ

Σ’ ἀλήθειας λάμψι τό Κακό πού εἶναι παιδί τοῦ ψεύδους
Ταράσσεται γιατί τό φῶς τή μάσκα τήν ξεσχίζει
Καί ξεσκεπάζει φωναχτά τήν εἰδεχθῆ μορφή του
Νά μάθη ὁ πλανώμενος πόσο αὐτό ἀξίζει
Καί νά μή δίνη ἐνέχυρο τήν ἴδια τήν ψυχή του

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Ματθ.β’ 1 – 23 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 44 – 46).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετά τή Γέννησι τοῦ Κυρίου στήν πόλι τῆς Βηθλεέμ ὁ Ἰωσήφ «παρέλαβε τό παιδίον καί τήν Μητέρα αὐτοῦ καί ἐλθών κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ». Καί τοῦτο γιά νά πληρωθοῦν οἱ προφητεῖες πού λέγουν ὅτι «Ναζωραῖος κληθήσεται». Τό ἱστορικό γεγονός τῆς ὑπάρξεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀπιστία πολλῶν μυθοπλαστῶν ἠρνήθη, ὄχι γιατί δέν ἦταν γεγονός, ἀλλά γιατί τό μυαλό τους δέν μποροῦσε νά χωρέση πῶς ὁ ἀσύλληπτος ἀπό τόν ἀνθρώπινο νοῦ Θεός μπορεῖ νά δεχθῇ τήν ἐσχάτη κένωσι ὥστε νά ντυθῇ τό ἀνθρώπινο σῶμα χωρίς τοῦτο νά καταφλεχθῇ ἤ τό θεῖο νά ὑποστῇ κάποιου εἴδους τροπήν ἤ ἀλλοίωσιν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Γαλ.1, 11 – 19 τῆς Κυριακῆς μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ,ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 307-315)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Καθ’ ὑπερβολήν ἐδίωκον τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ… Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός…, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν τοῖς ἔθνεσιν» (Γαλ.1, 13 – 16) 

            Τήν ἱστορία, ἀγαπητοί μου, τήν ἱστορία τῆς ζωῆς του ἀφηγεῖται στή σημερινή ἀποστολική περικοπή ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως γνωρίζουμε, χωρίζεται σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος ἔζησε ἀγνοῶντας τό Χριστό. Καί ὄχι μόνο ἀγνοῶντας ἀλλά καί πολεμώντας τό Χριστό καί τή χριστιανική πίστι. Σάν γνήσιος Ἰουδαῖος, σάν φανατικός φαρισαῖος, ἐδίωκε τότε τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η.Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Ματθ.β’ 1 – 23, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος  Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 41 – 44).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἐνῶ οἱ προφητεῖες μπαίνουν σέ ἐφαρμογή ἡ μιά μετά τήν ἄλλη, ἐνῶ ἡ Σπηλιά προσφέρεται ἀπό τή Γῆ φιλόξενη, καί ἡ Φάτνη τῶν ἀλόγων γιά βρεφικό ἀνάκλιντρο καί τά τεμάχια τῆς ποδιᾶς τῆς Ἁγνῆς Παρθένου γιά ντῦμα τοῦ θεανδρικοῦ κορμιοῦ τοῦ «Παιδίου», καί τά χνῶτα τῶν βωδιῶν γιά ζεστασιά κατά τήν ψυχρή νύχτα τοῦ Δεκεμβρίου, ἐνῶ τό ἄστρο ἔρχεται σάν ὁδηγός τῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς πού προσφέρουν τά συμβολικά δῶρα τῆς θεότητος τοῦ γεννηθέντος στή Βηθλεέμ Σωτῆρος Χριστοῦ πού ἀνέμενον οἱ αἰῶνες, ἐνῶ οἱ ἀγγελικές στρατιές μετά τῶν ποιμένων ὑμνοῦν τό Θεό γιά τό λυτρωτικό μήνυμα, μιά μαύρη ψυχή μένει ἀνήσυχη, ταραγμένη, ἐφιαλτικά πιεζομένη μήπως τό βρέφος τῆς Παρθένου ἀνδρούμενον, αὐτό δηλ. πού «ἀνεκλίθη» στή Φάτνη τῶν ἀλόγων γιά νά ξαναφέρη τή λογική στόν ἀποκτηνωθέντα ἀπό τήν αμαρτία ἄνθρωπο, τόν ἐγκρέμιζε ἀπό τό θρόνο τῆς Βασιλείας του, θρόνο αἱμάτων καί ἀλλεπαλλήλων ἐγκλημάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι