You are currently browsing the tag archive for the ‘Κυριακή μετά τα Φώτα’ tag.

Tο σημερινό ευαγγέλιο , αγαπητοί χριστιανοί, είναι ένα ευαγγέλιο αναστάσιμο. Δεν είναι αναστάσιμο γιατί αναφέρεται άμεσα στην Ανάσταση του Κυρίου, ούτε επειδή διαβάζεται στην πασχάλια εβδομαδιαία σύναξη της Κυριακής.

Είναι αναστάσιμο γιατί αναφέρεται σε ένα καινό-καινούριο φως- που έλαμψε στον κόσμο της σκιάς του θανάτου, στον κόσμο της αμαρτίας, το φως του Χριστού, και σε μια νέα ζωή, μια ζωή χαρμολύπης,τη ζωή της μετάνοιας, την ζωή της βασιλείας του θεού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

«Ἑνί ἑκάστῳ ἡμῶν ἐ­δό­θη ἡ χάρις κατά τό μέ­τρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ».

Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, γράφει πρός τούς χρι­στιανούς τῆς Ἐφέ­σου ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, δό­θη­κε ἡ χάρη κατά τό μέ­­τρο τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ ἀποστόλου ἐντυπωσιά­ζει, γιατί αὐτός πού ἀρ­νεῖται νά ἀποδεχθεῖ τίς διαφορές μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὑπο­στη­ρί­ζο­ντας ὅτι ὅλοι εἶ­ναι τό ἴδιο ἐνώ­πιον τοῦ Θεοῦ, ὡς τέ­κνα Θεοῦ, δέν ἀρ­νεῖται νά παρα­δε­χθεῖ καί τή μεταξύ τους δια­φορε­τι­κότητα πού ἐ­ξαρ­τᾶται καί βασί­ζεται στήν πα­ρου­σία τῆς θεί­ας Χάρι­τος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 
Μάρκ.α’ 1 – 7

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Μετανοεῖτε!
Γνωρίζοντας ὁ Ἰησοῦς τή φοβερή ἀρρώστεια
πού προσεβλήθη ἡ ψυχή βαρειά στό λογχισμό της
σάν δέχτηκε βλακίστατα ἀποστασίας γεῦσι
νά πάρη ἀπό τό διάβολο, καί μέ τό γλίστρημά της
νά νοιώσῃ φοβερή πληγή τί θέλησε ν’ ἀρέσῃ
μέ ὑπακοή στό σατανᾶ, εἶδε τό πάθημά της
κι’ ἀφωρισμένη ἔμενε στό παραστράτημά της
τῆς δίνει καί τό φάρμακο χειρόγραφο νά σχίσῃ
καί τό δεινό ἀφορισμό Ἐκεῖνος νά τόν λύσῃ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μάρκου α’ 1 – 8

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Φῶς Μέγα

Σάν τούς κακούργους στά μπουντρούμια
Χωρίς καμμιά γλυκειά ἡλιαχτίδα
Ἡ ἀνθρώπινη Γενιά μας μέ τήν πτῶσι
ζοῦσε χωρίς τό φῶς χωρίς ἐλπίδα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ τῶν Φώτων Ματθ.δ’ 12 – 17, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 68 – 70).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Ἀμέσως γίνεται χτυπητή ἡ διαφορά τοῦ Ἰησοῦ ὡς Στρατηγοῦ καί Διδασκάλου μεταξύ τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν καί φιλοσόφων ἤ σοφιστῶν τῆς ἐποχῆς. Ἐκεῖνοι ἐνδιεφέροντο γιά τό πῶς νά ὑποτάξουν λαούς μέ τή συντριβή, τή θυσία, τόν αφανισμό τους χάριν τῆς ἀτομικῆς δόξης καί τοῦ πλουτισμοῦ ἀπό τίς λεηλασίες καί τίς ἀρπαγές τῶν ἀγαθῶν τοῦ ἡττημένου, ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς καλεῖ τούς λαούς νά πολεμήσουν κατά τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ, τοῦ ἑαυτοῦ τους, τῶν προσωπικῶν παθῶν πού φωληάζουν στήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ κάθε λαοῦ,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Εφ.4, 7 – 13 τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 323 – 328)

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὁ καταβάς αὐτός ἐστι καί ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τά πάντα» (Εφ.4, 10)

             Στήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί, στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μεγάλη μανία γιά ταξίδια. Δέν ἀναπαύονται σ’ ἕνα μέρος. Ὅλο καί θέλουν νά βρίσκωνται σέ κίνησι, νά ταξιδεύουν, νά πηγαίνουν σέ διάφορα μέρη, νά βλέπουν καινούργιους κόσμους, ν’ ἀπολαμβάνουν τίς φυσικές ὁμορφιές καί νά γνωρίζωνται μέ ἄλλους ἀνθρώπους. Δέν βλέπετε τί γίνεται μέ τόν τουρισμό; Τί κίνησις!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, μετὰ  τῶν Φώτων Ματθ.δ’ 12 – 17, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 65 – 67).

τ στειλε στὸ «σπιτκι»  κ.ωάννης Παναγιωτόπουλος

Θρησκεία μέ τό τυφλό συναίσθημα τῆς ἐξαρτήσεως καί τῶν ἠθικῶν ἀντινομιῶν ὑπῆρχεν ὡς φωνή τοῦ ὑπό ἐκκόλαψιν νεοσσοῦ ἐντός τοῦ αὐγοῦ του, χωρίς νά ἠμπορῇ νά ἰδῇ τό φῶς τῆς ἡμέρας, ὥσπου τήν ἀδυναμία του ξεπέρασαν οἱ ραμφισμοί τῆς ἐπωαζούσης ὄρνιθος γιά νά ἀκουσθοῦν τά χαρούμενα τιτιβίσματα, τά πολύ γνώριμα στήν μητέρα. Μέσα σ’ ἕνα αὐγό μέ σκληρό κέλυφος εὑρίσκετο ἡ εἰδωλολατρική ἀνθρωπότης. Ἀνάσαινε καί ἐξαπέστελλε σήματα ἐκ τῶν ἔσω πρός τά ἔξω. Εἶχεν ἔλθει πλέον τό «πλήρωμα τοῦ χρόνου» γιά νά ἰδῇ τό φῶς ὅπως ὁ νεοσσός, γιατί ἦταν ἀδύνατο ν’ ἀνθέξῃ τήν ὑγρασία τοῦ σκότους. Τό σκότος δέν δίνει ζωή, ἀλλά ἀφαιρεῖ καί τήν ὑπάρχουσα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b1

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτη

Η πάροδος των χρόνων δυστυχώς μας κάνει πιο οκνηρούς. Υπάρχει σωματική και ψυχική κόπωση και φθορά.

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να δει ο άνθρωπος την καρδιά του, να ελέγξει την σκέ ψη του, να γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Μας τρομάζει το εσωτερικό μας κενό.

Φοβόμαστε την αντιμετώπιση και την κουβέντα με τον εαυτό μας. Δεν μιλάμε για ένα άσκοπο σεριάνι στο παρελθόν, για μία ονειροπόλα οπισθοδρομική διάθεση.

Είναι αναγκαία μια εν επιγνώσει ανάκριση του εαυτού μας. Τί έκανε και τί δεν έκανε, γιατί το έκανε και γιατί δεν το έκανε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι