You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιωάννης Παναγιωτόπουλος’ tag.

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου,B’ Kορ.4, 6 – 15 τῆς Κυριακῆς ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 174 – 180)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Πάντοτε την νέκρωσιν το Κυρίου Ιησο έν τώ σώματι περιφέροντες……..» (Β’ Κορ.4,10)

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἀπ’ τήν ἀρχή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως ἦταν ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας καί βλάσφημος καί διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἀπ’ τη στιγμή ὅμως, πού εἶδε τό ὅραμα κοντά στή Δαμασκό κι ἄκουσε τη φωνή «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;» (Πραξ. 9,4) ἀπό τότε πίστεψε κ’ ἔγινε κορυφαῖος κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου. Ποιός μπορεῖ να περιγράψῃ τό μεγαλεῖο τοῦ Παύλου;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, τοῦ ΑΣΩΤΟΥ, Λουκᾶ ιε’ 11 – 32, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 105 – 107).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Γιά τήν ἠθική μορφοποίησι τοῦ χαρακτῆρος τοῦ παιδιοῦ, τό ὁποῖον οἱ γονεῖς ἔφεραν μέ νόμιμο γάμο τους στόν κόσμο, ἀπαιτεῖται κατά πρῶτο καί κύριο λόγο ἡ μόρφωσι τοῦ χαρακτῆρος τῶν γονέων. Καί μόρφωσι σημαίνει ὄχι σπουδή τῆς οἰασδήποτε ἐπιστήμης ἤ ἐπίδοσι στά γράμματα ἤ ἡ διά τῆς ἐπιστήμης καί τῶν γραμμάτων ἐξασφάλισι τῶν πρός τό ζῆν ἀναγκαίων, κοινωνική προβολή καί διάκρισι, ἀλλά πνευματική καλλιέργεια βάσει τῶν εὐαγγελικῶν ἀρχῶν πρός μορφοποίησιν χαρακτῆρος ἠθικῆς ὡραιότητος καί ψυχοσωματικῆς ἰσορροπίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Α’ Κορ.6, 12-20, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 369 – 374)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ή ούκ οίδατε ότι τό σώμα υμών ναός έν υμίν αγίου Πνεύματος εστιν, ού έχετε από Θεού, καί ούκ εστέ εαυτών;»(Α’ Κορ.6,19)

Ἡ θρησκεία, ἀγαπητοί μου, ἡ θρησκεία δέν εἶναι ἐφεύρεσι τῶν παπάδων γιά ἐκμετάλλευσι, ὅπως λένε οἱ ἄπιστοι καί ἄθεοι. Ὄχι. Ἡ θρησκεία εἶναι τό πιό εὐγενικό αἴσθημα. Ἡ θρησκεία εἶναι κάτι φυτεμένο μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Κι ὅτι εἶναι φυτεμένο μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, δέν μπορεῖ κανείς νά τό ξερριζώσῃ. Ναί! Τό αἴσθημα τῆς θρησκείας εἶναι ἔμφυτο, ὅπως εἶναι καί τό αἴσθημα πού αἰσθάνεται ἡ μάνα γιά τό παιδί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τοῦ ΑΣΩΤΟΥ, Λουκᾶ ιε’ 11-32, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 102 – 104).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Νεκρός ἦν καί ἀνέζησε, καί ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη». Ἐκεῖνο πού ἀποτελεῖ τό ἀλάτι γιά τήν ἠθική καί κοινωνική ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ πίστι του, ὡς ἐξάρτησις ἐκ τοῦ Θεοῦ, τῆς πηγῆς παντός ἀγαθοῦ, καί ἡ ἀρετή του σύμφωνα μέ τόν εὐαγγελικό νόμο, πού φωτίζει τά βάθη τῆς συνειδήσεως καί κάνει ἄσφαλτη τή λογική τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ξεκόψῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Θεό καί παύσῃ ἡ δραστική Χάρις πού ὑποβοηθεῖ πολλαπλῶς κάθε προσπάθεια ἡμερώσεως καί εὐζωίας, τότε τό λόγο ἔχει τό «ζωντανό», αὐτό τὸἔνστικτο, δεδομένου ὅτι ἡ λογική καί τό συναίσθημα βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Λουκᾶ.ιη’ 9 – 14

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Θρησκευτικός ἐγωισμός

Ἐνόμισε πώς ξόφλησε στόν Κύριο τό χρέος
ὁ ὑποκριτής μεγάλαυχος καί βέρος Φαρισαῖος
μ’ ἐφαρμογή ἐπιδεικτική τῶν τυπικῶν τοῦ Νόμου
καί πίστεψε πώς φωτεινή γραμμή πῆρε τοῦ δρόμου
καί μέ θρασύτητα πολλή καί κατηγόρου στάσι
στοῦ Ἱεροῦ τό ἱερό ἐκεῖνο σκαλοπάτι
διαβοᾷ τίς ἀρετές χωρίς νά παραλείψῃ
νά δέρνῃ κι ἕνα ἠθικό ράκος: ἕνα Τελώνῃ
πού σύντριμμα τά μάτια του στή γῆ τά χαμηλώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς,Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Λουκᾶ ιη’ 9 – 14 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 96 – 98).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος 

Ἡ εἰλικρινής καί γνησία ἀπόφασι χωρίς κανένα ἐκβιασμό ἐξωτερικοῦ παράγοντος νά ἀφιερωθῇ κανείς στό Θεό καί νά δίνῃ τή μαρτυρία μέ ἔργα καί λόγια ὅτι μόνον ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἀλλά καί στή ζωή τῆς ἀληθείας γαλήνευσι τοῦ πνεύματος καί ἡ πραγματική χαρά, εἶναι ἐπαινετά. Γιατί ἔχει νά ἀντιπαλαίσῃ ὁ θρῆσκος ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται καί ἀφιεροῦται στό Θεό, ὅπως πολλάκις τονίζεται, καί πρός τήν ἴδια του σάρκα, καί πρός τήν ἐπί τά πονηρά ροπήν τοῦ μυαλοῦ του, καί πρός τῆς καρδιᾶς του τίς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες, καί πρός τόν, ποικίλης συνθέσεως, κόσμο, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα ἀντιτίθεται πρός τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Τιμ.3, 10 – 15 τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 359 – 368)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Οἵους διωγμούς ὑπήνεγκα! καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καί πάντες δέ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»(B’ Τιμ. 3, 11 – 12)

Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, ὅλοι βρίσκονταν διαρκῶς σέ ἐργασία καί κόπο, σέ ταλαιπωρίες καί θυσίες, γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τό ἴδιο, καί μέ τό παραπάνω μάλιστα, ὁ Παῦλος, πού τόν ἀκούσαμε στό σημερινό ἀνάγνωσμα. Νουθετεῖ καί ἑτοιμάζει τό μαθητή του Τιμόθεο γιά τά παθήματα πού περιμένουν κι αὐτόν ἀλλά καί κάθε χριστιανό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Λουκᾶ ι η’ 9-14, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 94 – 96).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχει ἕνα εἶδος ἐγωισμοῦ μεταξύ τῶν τυπικά θρησκευομένων, τοῦ ὁποίου ἡ ρίζα εἶναι ἡ ἴδια ἀκριβῶς με τή ρίζα ὅλων ἐκείνων πού δέν πιστεύουν, ἀλλ’ ἔχουν ὡρισμένα τάλαντα ἤ πλοῦτο ἤ κοινωνική διασημότητα, καί κομπορρημονοῦν γιά νά ἐξαίρουν οἱ ἴδιοι ἔναντι τῶν ἄλλων τήν ἴδια τους προσωπικότητα με τό βαθυτέρας πονηρᾶς διαθέσεως πνεῦμα: νά μειώσουν αὐτούς τούς ἄλλους με τούς ὁποίους συναναστρέφονται ἤ καί τούς ἀποφεύγουν γιά νά τονίσουν περισσότερο καί γιά λογαριασμό τους τή διαφορά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. ιε’ 21 – 28

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Χαναναία

Καθαρτική φωτιά ἦσαν τά λόγια Του
ποτάμι τίς βρωμιές πού παρασύρει
κάθε ψυχή ζητοῦσε καί τά πόδια Του
γονατιστή μ’ εὐλάβεια νά φιλήσῃ
καί δάκρυ τῆς μετάνοιας της ν’ ἀφίσῃ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθ. ιε’ 21 – 28, ἀπό τό βιβλίον τοῦ  μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 89 – 91).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλές φορές πονεμένοι ἄνθρωποι πού καταφεύγουν στό Θεό μ’ ὅλη τή φλόγα τῆς πίστεώς τους καί μέ βεβαία τήν ἐλπίδα ὅτι θά τύχουν τῆς εὐεργεσίας, μπαίνουν σ’ ἕνα καμίνι δοκιμασίας. Καί τό καμίνι αὐτό εἶναι περισσοτέρας διαρκείας καί πυρακτωμένο ὅσῳ καί ὁ πιστός χύνει ἀφθονώτερα δάκρυα μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνα φαινόμενο, ἕνα γεγονός πού διαπιστώνεται ἀπό τήν καθημερινή πεῖρα. Αἰτήματα, πού ἐμεῖς τά κρίνουμε λογικά καί ἀδιάβλητα, ἐπειγούσης φύσεως μάλιστα, ἔμειναν καί μένουν ἀνεκπλήρωτα ἐπί πολύ χρονικό διάστημα, ὁπότε συμβαίνει νά ἀποκαλύπτωνται δυό εἰδῶν χαρακτῆρες κάτω ἀπό τήν πίεσι αὐτῆς τῆς δοκιμασίας:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι