You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιωάννης Παναγιωτόπουλος’ tag.

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

*(Ἐκ τοῦ «Νέου Θησαυροῦ Γ. Σουγδουρή ἐλαφρῶς διωρθωμένος»)

Λόγος Α’*

Πρό τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦτο ἡγεμών τῆς Ἰουδαίας ἀλλόφυλος τις, Ἀντίπατρος ὀνόματι, ἀλλόφυλοι δέ ἐλέγοντο ὅσοι δεν ἦσαν ἐκ τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων. Οὗτος λαβών γυναῖκα τήν θυγατέρα τοῦ βασιλέως τῆς Ἀραβίας, Κύπρον λεγομένην, ἐγέννησεν ἐξ αὐτῆς τέσσαρας υἱούς, Φάσαιλον, Ἡρώδην, Ἰώσηπον καί Φερώραν· καί ὁ μέν Φάσαιλος ἐγένετο ἡγεμών τῶν Ἱεροσολύμων, καί ὀλίγον καιρόν ἡγεμονεύσας ἐφονεύθη ὑπό τῶν Πάρθων. Ὁ δέ Ἰώσηπος ἐτελεύτησεν ἰδιώτης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ

Πλήθη κατέκλυσαν πολλά τό σπίτι που ὁ Χριστός μας
Ἐδίδασκε αἰώνιες ἀλήθειεις που φώτιζαν
Τά βάθη τῆς συνείδησις καί τήν προβληματίζαν
Για τό σκοπό πόχει ἡ ζωή καί τόν προορισμό της

Κι’ ὅταν ἔνα παράλυτο φέραν για θεραπεία
Τέσσαρες συμπαθητικοί φίλοι του σωριασμένο
Με λιανισμένο τό κορμί, βρήκαν φραγμό στην πόρτα
Από τα πλήθη τα πολλά, σκεφτήκαν να χαλάσουν

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Β’ Νηστειῶν (Γρηγ. Παλαμᾶ), Μάρκου, β’ 1 – 12, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 136 – 138).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πρόκειται περί τοῦ παραλυτικοῦ «αἰρομένου ὑπό τεσσάρων» καί φερομένου πρό τῶν ποδῶν τοῦ Ἰησοῦ πρός θεραπείαν. Ἡ περίπτωσι δέν εἶναι σπανία ὡς πρός τό κατάντημα τῶν ἀνθρώπων τῶν σεξουαλικῶν, ἰδία, καταχρήσεων, ὅπως καί τῶν ἀλκοολικῶν. Ἡ σημερινή, πρό παντός, ἐποχή μας ἔχει νά παρουσιάση μύρια τέτοια καταντήματα ἀσώτων νέων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τῆς ἐφηβικῆς των ἡλικίας ἐθισθέντες σέ σαρκικές ἡδονικές πράξεις πρό καί μετά τό γάμο τους ἐπροχώρησαν σέ καταχρήσεις καί μάλιστα σέ ἡλικία παρακμῆς ὑπερδιεγειρόμενοι μέ εἰδικά φάρμακα ὁρμονῶν μέχρι τελείας ἐξαντλήσεως.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ) Ἑβρ.1, 10 – 2, 3 ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 394 – 399)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Αὐτοὶ(οἱοὐρανοὶ) ἀπολοῦνται, σύδὲδιαμένεις· ….. σὺδὲ ὁ αὐτὸςεἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι»(Ἑβρ. 1, 11 – 12)

Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, ζοῦμε μέσα σ’ ἕνα ὄμορφο κόσμο. Ὁ ὄμορφος αὐτός κόσμος, πού βλέπουμε κι ἀπολαμβάνουμε, εἶναι ἕνα θαυμάσιο πανόραμα. Εἶναι, καί τί δέν εἶναι! Εἶναι οἱ κάμποι καί τά βουνά. Εἶναι οἱ ποταμοί, οἱ λίμνες καί οἱ θάλασσες. Εἶναι τά φυτά, τά ἄνθη, τά δέντρα. Εἶναι τά ψάρια, τά πουλιά, τά ζῷα. Τό καθένα ἀπό αὐτά, δηλαδή τά δέντρα, τά πουλιά καί τά ζῷα, περιέχει χιλιάδες εἴδη. Ἂνπάρουμε π.χ. τά πουλιά, θά δοῦμε ὅτι εἶναι μιά θαυμαστή ποικιλία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν (Γρηγ. Παλαμᾶ), Μάρκου,β’ 1-12, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 134 – 136).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπό τότε πού γλύστρησε στήν ἁμαρτία, ἐκτός τῆς ἐνοχῆς, πού εἶναι θέμα συνειδητοποιήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς ἁμαρτίας, καί ἀγῶνος σκληροῦ γιά τήν ἀπάλειψι τῶν συνεπειῶν της καί μετά θάνατον, βαρύνεται καί μέ ποικίλων εἰδῶν καί μορφῶν ἀσθενείας, «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός». Ἐπειδή δέν κατεβλήθη προσπάθεια ὥστε βάσει τῆς φυσικῆς ἠθικῆς, τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί, πρό παντός, τοῦ Εὐαγγελικοῦ καί τῶν μέσων τῆς Ἐκκλησίας μας νά ἀποτοξινωθῇ ὁ ψυχικός καί σωματικός ὀργανισμός, ἐκδηλοῦται τό κακό σάν παράλυσι, σάν κώφωσι, σάν τύφλωσι, σάν χαλάρωσι τῶν νεύρων, σάν ψυχασθένεια, σάν ἀλλοίωσι τῶν σπλάγχνων, σάν τέλος πάντων, ὅτι ἡ Ἰατρική καί Ψυχιατρική Ἐπιστήμη διαπιστώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ᾿Αποκάλυψις 

Ὁ Φίλιππος σαν τὸ ἀρνὶ στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου
Χωρὶς κανένα δισταγμὸ γίνεται μαθητὴς του·
Τὸν εἶδε ὅπως τὸν πόθησε:Μεσσία ὅλου τοῦ Κόσμου
Ποὺ λύτρωσι περίμενε. Τέρμα τῆς φυλακῆς του

Καὶ στα φρικτὰ καὶ αἰώνια δεσμὰ τῆς αμαρτίας
Κὶ ἐλευθεριά ἀπ’ τὸ κακὸ νά νοιώση ἡ ψυχὴ του·
Τή γεῦσι που αισθάνθηκε ὁ Φίλιππος, στο φίλο
Χαρούμενα διαλαλεῖ καὶ με παλμὸ τοῦ λέγει,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 129 – 131).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τά ἀγαθά εἶναι πνευματικά καί ὑλικά. Καί πνευματικά γιατί, παρά τίς ἐξελικτικές θεωρίες τῶν πλανωμένων ἤ τῶν ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς γηρασάντων, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἕνα κινούμενο ζωντανό καί μηχανή πρός παραγωγήν λιπασμάτων. Ἀνεξαρτήτως τῆς δογματικῆς ἀληθείας ὅτι εἶναι πλάσμα τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, Γενέσ. α’ 27, μέ ἐνδιάθετον δυναμισμό πρός ὑψίστην, κατ’ ἀναλογίαν, ἠθικήν τελείωσιν, ὡς ἄνθρωπος σκέπτεται, αἰσθάνεται ἐνσυνειδήτως, θρησκεύει, φιλοσοφεῖ, κρίνει, συγκρίνει, προτιμᾷ, ἀποφασίζει μέ τό μηχανισμό τῆς καρδιᾶς καί τοῦ μυαλοῦ του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) Ἑβρ.11, 24 – 26, 32 – 12, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 387 – 393)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος (ὁ Μωυσῆς) τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. 11, 26)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, σήμερα εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Σ’ ὅλους τούς ναούς ὡς Ἀπόστολος διαβάζεται μιά περικοπή ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, ἀπό τό 11ο κεφάλαιο. Σᾶς παρακαλῶ, ἀγαπητοί μου, ὅταν τελειώσῃ ἡ θεία λειτουργία καί πᾶτε στά σπίτια σας, μήν ἀρχίσετε κοσμικές συζητήσεις, ἀλλά ἀνοῖξτε τήν Καινή σας Διαθήκη καί διαβάστε ὁλόκληρο τό 11ο κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 127 – 129).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Χιλιάδες χρόνια πρό Χριστοῦ, ἀλλά καί μετά Χριστόν, στίς χῶρες τοῦ πνευματικοῦ, θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἠθικοῦ ζόφου, ὅπου ἡ δαιμονολατρεία καί ὁ νοσηρός μυστικισμός ἐθεράπευαν, καί θεραπεύουν, βαθύτατες ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἀνεζητεῖτο, καί ἀναζητείται, Ἐκεῖνος πού θά ἄνοιγε τόν Οὐρανό, θά διέλυε τά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας, θά ἦταν τό ὁδηγητικό φῶς ὅλων τῶν λαῶν κατά τήν ἱστορική πορεία τῆς ζωῆς τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 -52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 125 – 127).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί ὁραματίζονται θησαυρούς κάτω ἀπό τή γῆ καί τή θάλασσα, ἑταιρεῖες ἐνεργοῦν γεωτρήσεις πρός ἀνακάλυψιν πετρελαίου ἤ φωτιστικῶν ἀερίων, ἄλλοι ανασκάπτουν ὁλόκληρα βουνά πρός ἐξαγωγήν ἀνθράκων ἤ διερευνοῦν τό ὑπέδαφος πρός ἐκμετάλλευσιν πηγῶν ἐνεργείας καί γίνεται σωστό πανηγῦρι κατά τό λαό μας. Ἀκούονται θριαμβολογίες γιά τά εὑρήματα τά ὁποῖα θεωροῦνται, καί εἶναι βεβαίως, πολύτιμα γιά τή ζωή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ