You are currently browsing the tag archive for the ‘ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ’ tag.


᾿Αξιότιμε καὶ ἀγαπητὲ κ. Ι.Β.

ΕΜΑΘΑ πὼς εἶχες κάνει μήνυσι ἐναντίον τοῦ Φ.Λ., διότι σὲ πρόσβαλε μὲ ὡρισμένες ὑβριστικὲς λέξεις καὶ πὼς αὐτὸς ἔχει πιὰ πρὸ πολλοῦ ἀποθάνει!

᾿Ακόμη ἔμαθα, πὼς σοῦ ἔστειλε κάποιον καὶ σοῦ ζήτησε νὰ τὸν συγχωρέσης. Μὰ ἐσύ, ὄχι μόνο δὲν τὸν συγχώρησες, ἀλλὰ καὶ τώρα θέλεις νὰ ἐκδικηθῆς τὸν γυιό του!

῎Αν αὐτὰ ἀληθεύουν, σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ ἀκούσης μὲ ὑπομονὴ καὶ νὰ κάνης αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ εἰπῶ:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΝΑ πρωί, μετὰ τὴν Ἀκολουθία, πῆγε στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Χρυσολεόντισσας στὴν Αἴγινα ἕνας ἡλικιωμένος ἄνθρωπος, ποὺ κρατοῦσε δύο πολὺ μεγάλες λαμπάδες.

Μόλις ἀντίκρυσε τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χρυσολεόντισσας, τὴν ἀγκάλιασε καὶ κλαίγοντας μὲ λυγμοὺς εὐχαριστοῦσε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἡ Μοναχὴ Χρυσαφένια, ποὺ ἦταν ἐκεῖ, τὸν ρώτησε τί τοῦ συμβαίνει καὶ αὐτὸς κλαίγοντας τῆς εἶπε, ὅτι ὁ ἴδιος μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐργάτες εἶχε βρεθεῖ στὴν πυρκαγιὰ τοῦ Τατοΐου. Τοὺς εἶχαν δώσει φτυάρια νὰ χτυποῦν, γιὰ νὰ σβήσει ἡ φωτιά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

᾿Απὸ τὶς ᾿Επιστολὲς τοῦ ῾Οσίου Στάρετς Μακαρίου τῆς ῎Οπτινα

Εἶναι μεγάλο σφάλμα ποὺ δὲν ἀγαπᾶς τὴ μητέρα σου καὶ τὴν ἀντιμετωπίζεις μὲ τόση καχυποψία.

Προσευχήσου νὰ σοῦ δώσει ὁ Θεὸς δύναμη, μακροθυμία καὶ ἀνεξικακία, γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ συγχωρεῖς.

Πρέπει νὰ σταματήσεις τὶς ἔντονες ἀντεπιθέσεις σου, τὸ συχνὸ καὶ πεισματικὸ ἀναμάσημα ὅτι σοῦ φέρθηκε ἄσχημα στὸ παρελθόν.

Δέξου, ἐπιτέλους, αὐτὸ τὸ παρελθὸν σὰν ἕνα μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ ζωή σου, καὶ διῶξε τὴ μνησικακία ἀπὸ τὴν καρδιά σου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΚΑΤΑΛΑΒΕ το καλά:

Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι ἕνας ἰσόβιος πνευματικὸς πόλεμος. Ὁ πανοῦργος ἐχθρὸς στήνει ἐπιδέξια παγίδες καὶ ρίχνει ἀναρίθμητα ψυχοκτόνα βέλη.

Μπροστὰ σὲ πολλοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους ρίχνει τὸ δόλωμα τῆς κοσμικότητος καὶ τῆς ὑλοφροσύνης, μὲ τὴν ἐξωτερική, ὁρατὴ καὶ χονδροειδὴ ὑπερηφάνεια τοῦ πλούτου, τῆς ἐπιδείξεως, τῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἀπολαύσεων.

Ἀλλὰ σὲ ὅσους ἀπὸ μᾶς ὅλ’ αὐτὰ δὲν ἀσκοῦν καμιὰ ἕλξη, ὁ διάβολος σπέρνει κάποιες ἄλλες λεπτότερες μορφὲς ὑπερηφάνειας.

Γεννάει μέσα μας μιὰν ἀδιόρατη αὐτοϊκανοποίηση, μιὰν αὐτοδικαίωση, μιὰν αὐτάρκεια, ποὺ σχεδὸν ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


ΕΝΑΣ Γέροντας εἶπε: ῾Υπῆρχε κάποιος Γέροντας ποὺ ζοῦσε ὡς ἀσκητὴς στὴν ἔρημο, ὑπηρετώντας γιὰ πολλὰ χρόνια τὸν Θεό.

Καὶ ἔλεγε: «Κύριε, πληροφόρησέ με ἄν ἔχω εὐαρεστήσει σὲ Σένα».

Καὶ βλέπει ἕναν ῎Αγγελο νὰ τοῦ λέει: «Δὲν ἔγινες ἀκόμη σὰν τὸν μανάβη ποὺ ζεῖ στὸν τάδε τόπο».

῾Ο Γέροντας ἀπόρησε καὶ εἶπε ἀπὸ μέσα του:

«Θὰ πάω στὴν πόλη νὰ τὸν γνωρίσω· τί εἶναι ἆραγε αὐτὸ ποὺ ἔκανε, ὥστε νὰ ξεπεράσει τὴν ἐργασία καὶ τὸν κόπο μου τόσων χρόνων». 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Ρώσου ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Κατακομβῶν ᾿Αντωνίου Γολὶν-Μιχαήλοβσκ, † 1976

Νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου ἀνάξιο γιὰ ὁποιοδήποτε πνευματικὸ δῶρο, διότι στὴν οὐσία τέτοιος ἀκριβῶς εἶσαι.

Στὴν προσευχή σου νὰ μὴ ζητᾶς γιὰ ἄλλα δῶρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν προσευχὴ καὶ τὴν παράδοσι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Διότι ὁ Θεὸς δὲν δίδει στοὺς ὑπερηφάνους ποὺ ζητοῦν δῶρα, ὁράματα καὶ ἀποκαλύψεις, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀνάξιο ὄχι μόνον γιὰ ὁποιοδήποτε χάρισμα, ἀλλὰ ἐπίσης ἀκόμη καὶ γι᾿ αὐτὴ τὴν γεμάτη θλίψεις ζωή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.

῾Η ἀλαζονεία καὶ ἡ ὑψηλοφροσύνη ἐπισύρουν τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ*

ΕΙΣ τὸ Κοινόβιον εἶχον συνήθειαν οἱ Πατέρες νὰ κόπτωσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὰ χαμόκλαδα διὰ τὸ πῦρ, καὶ ἔκοπτον εἰς μίαν φορὰν ὅσα ἐχρειάζοντο δι᾿ ὅλον τὸ ἔτος, προσεκάλουν δὲ καὶ τοὺς Κελλιώτας καὶ ἄλλους τυχόντας ξένους διὰ νὰ βοηθήσωσιν ὅ,τι ἠδύναντο.

Μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν μετὰ τὸ κόψιμον ἐκάθισαν περὶ τὴν τετάρτην ὥραν νὰ φάγωσιν, ἐκάθισε δὲ καὶ ὁ ῞Οσιος Γέρων εἰς μίαν τῶν τραπεζῶν.

Εἷς δὲ ἐκ τῶν ᾿Αδελφῶν συμπεριφερόμενος μὲ ἀταξίαν, ἤρχισε νὰ λέγῃ ἀστεϊσμοὺς καὶ νὰ κάμνῃ σχήματα περιπαικτικὰ εἰς τοὺς συγκαθημένους ᾿Αδελφοὺς καὶ νὰ ἁρπάζῃ τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.

῾Αγίου ᾿Ιωάννου τῆς Κροστάνδης

ΣΠΑΝΙΑ ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει στερήσεις, θλίψεις καὶ δυστυχίες στὴ ζωή του, μπορεῖ μὲ φλογερὴ καρδιὰ νὰ προσεύχεται στὸ Θεό.

Προσευχὴ ἡ ὁποία ἔχει τὴ φλόγα τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ Θεό, βγαίνει ἀπὸ τὴν ψυχή, ἡ ὁποία ἔχει συνειδητοποιήσει τὴν ἐλεεινότητα καὶ τὴ φτώχεια της, ὅτι δηλαδὴ χωρὶς τὸ Θεὸ εἶναι τυφλὴ καὶ γυμνή.

Καὶ γι᾿ αὐτὸ Τὸν παρακαλεῖ νὰ ἀναπληρώσει τὶς ἐλλείψεις της. ῎Εχω ἀκούσει μερικοὺς ἀνόητους ἀνθρώπους νὰ λένε·

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΑ ΚΙΚΙΛΙΑ

̔Η ̔Αγία Μάρτυς Κικιλία (ἤ καλύτερα γνωστὴ καὶ ὀρθότερα ἀποδιδομένη ὡς Καικιλία) καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἦσαν εἰδωλολάτραι, καὶ ἔζησε στὶς ἀρχὲς τοῦ τρίτου αἰῶνος.

̔Η ̔Αγία εἶχε μεγάλη πίστι στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἦταν πολὺ ἐλεήμων· ποθοῦσε τὴν αἰώνιο εὐφροσύνη τοῦ ̓Αθανάτου Νυμφίου τῶν ψυχῶν καὶ ζοῦσε μὲ τὴν προσμονὴ τῆς Παρουσίας Του, ὑμνολογώντας Τον παρθενικὰ μαζὶ μὲ τοὺς ̓Ασωμάτους ̔Αγίους ̓Αγγέλους.

Γι ̓ αὐτὸ καὶ ὅταν οἱ γονεῖς της τὴν ἐνύμφευσαν διὰ τῆς βίας μὲ τὸν εἰδωλολάτρη Βαλεριανό, αὐτὴ τοῦ ἀπεκάλυψε ἕνα μυστήριο: ὅτι ῞Αγιος ῎Αγγελος ἐφύλασσε ζηλότυπα τὴν παρθενία της καὶ ὅτι θὰ ἀξιωνόταν νὰ τὸν ἰδῆ καὶ αὐτός, ἄν ἐκαθαρίζετο διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

* Μετάφρασις ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Πομαζάνσκυ († 1988).

.

ΕΙΝΑΙ δύσκολο γιὰ ἕνα παιδὶ νὰ ἐννοήση τὴν ἀτμόσφαιρα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ᾿Εκκλησία.

᾿Αρχικὰ αὐτὸ μόνον παρατηρεῖ. Βλέπει τοὺς ἀνθρώπους συγκεντρωμένους καὶ τελετές, τὶς ὁποῖες δὲν καταλαβαίνει ἀκόμη, καὶ ἀκούει ἀκατανόητα λόγια. ᾿Εν τούτοις, ἡ ἴδια ἡ ἐπισημότης καὶ ἑορταστικότης τῆς ᾿Εκκλησίας ἔχει ἕνα ἀνυψωτικὸ ἀποτέλεσμα ἐπάνω του.

῞Οταν ἕνα παιδὶ δύο ἐτῶν θέλη νὰ συμμετάσχη στὴν ᾿Εκκλησία, νὰ ψάλη, νὰ ὁμιλήση ἤ νὰ κάνη τὸ σταυρό του σὲ αὐτὸ βλέπουμε τὴν ἀνυψωμένη κατάστασι τῆς ψυχῆς του, στὴν ὁποία αὐτὸ ἔχει ἄθελά του περιέλθη. Τὸ λέγουμε αὐτὸ ἀπὸ ἁπλῆ παρατήρησι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι