You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιερά Μητρόπολις Ωρωπού και Φυλής’ tag.

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι λόγια καὶ μετάνοιες, ἀλλὰ προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸ Θεό.

Εἶναι δυνατὸ νὰ διαβάσετε ὅλες τὶς τακτὲς Ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας καὶ νὰ ἐκτελέσετε ὅλες τὶς καθορισμένες μετάνοιες, ἀλλὰ ἡ ἐπαφή σας μὲ τὸ Θεὸ νὰ εἶναι εἴτε ἐντελῶς ἀνύπαρκτη εἴτε ἀσήμαντη, μὲ τὸ νοῦ σκορπισμένο καὶ τὴν καρδιὰ κρύα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου*

Ἀγάπησον τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, καθὼς σὲ ἠγάπησεν Αὐτός· γενοῦ ναὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει ἐνοικήσει ἐν σοὶ ὁ Ὕψιστος.

Διότι ἡ ψυχή, ἥτις ἔχει ἐν ἑαυτῇ τὸν Θεόν, εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιος καὶ καθαρός· ὅταν λοιπὸν ὁ Κύριος κατοικήσῃ εἰς τὴν ψυχήν, οἱ οὐράνιοι Ἄγγελοι ἀγάλλονται ἐν αὐτῇ, καὶ σπουδάζουσι νὰ προτιμῶσι τὴν ψυχήν, διότι εἶναι αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης

Ὅλοι μας ἀποστρεφόμαστε τὸν θάνατο. Ὅλοι μας ἀγαποῦμε τὴ ζωή. Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ μετέχουμε στὸ θαῦμα καὶ τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, ἄν δὲν συνδεθοῦμε μὲ τὴν Πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ.

Στὴ θεία Λειτουργία ὁ Κύριος προσφέρει στοὺς πιστοὺς τὸν ἑαυτό Του, τὸ ἄχραντο Σῶμα Του καὶ τὸ τίμιο Αἷμα Του, καὶ τοὺς μεταδίδει τὴ ζωὴ ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἐπεκτείνεται στὴν αἰωνιότητα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἕνας Γέροντας μᾶς διηγήθηκε, πὼς φίδι φαρμακερὸ ἐδάγκωσε κάποιον ἀκουστὸ ἀσκητή. Μπροστὰ στὸν κίνδυνο, ἐκεῖνος πῆρε τὸ δρόμο καὶ πῆγε στὴν πολιτεία, νὰ τὸν ἐξετάσουν καὶ νὰ τὸν θεραπεύσουν.

᾿Εκεῖ τὸν ὑποδέχθηκε μιὰ πολὺ εὐλαβὴς καὶ θεοφοβούμενη γυναίκα, ποὺ τὸν περιποιήθηκε μὲ πολλὴ στοργή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (†2013)

Ἕνα ἀπὸ τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνευματικότητος εἶναι ἡ ᾿Εγρήγορσις.

῾Ο εὐσεβὴς Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγρυπνῆ συνεχῶς, ὥστε νὰ προφυλάσση τὴν καρδιά του ἀπὸ τὶς προσβολὲς τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος τὸν σφυροκοπᾶ διαρκῶς μὲ πονηρὲς σκέψεις, μὲ ἀκάθαρτες φαντασίες, μὲ ἐμπαθῆ αἰσθήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γράφει εὐλαβὴς πνευματικὴ θυγατέρα του:

Καὶ νέα ἐπίσκεψίς μου τὸν μῆνα Μάρτιον (τοῦ 1965). Βροχὴ οἱ ἐρωτήσεις (τοῦ Γέροντος):

– Καλῶς ἦλθες. Τί κάνεις; Ἡ ζωή σου εἶναι πρὸς σητωρίαν ἤ ἀπώλειαν; Τὰ ἔργα σου νὰ φροντίζῃς νὰ εἶναι πρὸς σωτηρίαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«῾Η συγκλονιστικὴ ἱστορία ἑνὸς μαύρου ληστοῦ, ὁ ὁποῖος μετανόησε καὶ μυρόβλυσε»

Σέ παλαιότερα χρόνια ζοῦσε ἕνας μαῦρος ληστής. ῏Ηταν πανύψηλος ἄνδρας μὲ φοβερὸ παρουσιαστικό. Λήστευε στὰ μέρη τῆς Παννέφου (τῆς Αἰγύπτου) κι ἦταν τόσο τρομερός, ὥστε ὅταν μούγγριζε, πέθαινες ἀπὸ τὸν φόβο σου.

Μιὰ νύκτα ὅμως εἶδε ἕνα τρομακτικὸ ὄνειρο…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΕ ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μοναστήρια ποὺ ἵδρυσε ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Βενέδικτος ἦταν κάποιος Μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐνωχλεῖτο ἀπὸ τὴν ραθυμία.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ δυστυχισμένος δὲν εἶχε ὑπομονὴ κατὰ τὸν καιρὸ τῆς κοινῆς λατρείας, ἀλλ᾿ ὅταν ὅλοι οἱ ᾿Αδελφοὶ ἐγονάτιζαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἔβγαινε ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ παραδινόταν στὴν ἀργολογία καὶ τὴν ραθυμία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο κ. Χαράλαμπος Εὐθυμιάδης (Χ.Ε.) εἶχε ἀκούσει πρὸ ἐτῶν γιὰ τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς, λόγῳ δὲ τοῦ ὅτι ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, ἀπεφάσισε νὰ ἔλθη γιὰ νὰ προσκυνήση καὶ νὰ ἐξομολογηθῆ, ὅπως καὶ ἔπραξε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Απὸ τὸν Βίον τοῦ ῾Οσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου (Μνήμη: 8 Α´)

ΕΙΣ τὸ Κοινόβιον εἶχον συνήθειαν οἱ Πατέρες νὰ κόπτωσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὰ χαμόκλαδα διὰ τὸ πῦρ, καὶ ἔκοπτον εἰς μίαν φορὰν ὅσα ἐχρειάζοντο δι᾿ ὅλον τὸ ἔτος, προσεκάλουν δὲ καὶ τοὺς Κελλιώτας καὶ ἄλλους τυχόντας ξένους διὰ νὰ βοηθήσωσιν ὅ,τι ἠδύναντο.

Μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν μετὰ τὸ κόψιμον ἐκάθισαν περὶ τὴν τετάρτην ὥραν νὰ φάγωσιν, ἐκάθισε δὲ καὶ ὁ ῞Οσιος Γέρων εἰς μίαν τῶν τραπεζῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ