You are currently browsing the tag archive for the ‘η παραβολή του καλού Σαμαρείτου’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Ο καλός Σαμαρείτης (στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής Η΄ Λουκά) είναι ο Χριστός.

Κατέρχεται από την Άνω Ιερουσαλήμ, διότι ευδόκησε «ουκ εκ Σαμαρείας, αλλ’ εκ Μαρίας σαρκωθήναι». Έρχεται στην Ιεριχώ, στη γη του βασανισμού και του πόνου, όπου βρίσκεται ημιθανής ο άνθρωπος, «δεινώς πληγωθείς» από τους νοητούς ληστές-δαίμονες, που έχουν συλήσει τον νου του. Έχει χάσει πλέον ο άνθρωπος τη δυνατότητα να σκέπτεται και να βαδίζει ορθά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

«Ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ᾿Επιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι».(Λουκ. 10, 35-36)

«Μάλιστα τὸν ἀνέβασε στὸ δικό του τὸ ζῶο, τὸν ὁδήγησε στὸ πανδοχεῖο καὶ φρόντισε γι’ αὐτόν. Τὴν ἄλλη μέρα φεύγοντας ἔβγαλε κι ἔδωσε στὸν πανδοχέα δύο δηνάρια καὶ τοῦ εἶπε· “φρόντισέ τον, κι ὅ,τι παραπάνω ξοδέψεις, ἐγὼ ὅταν ξαναπεράσω θὰ σὲ πληρώσω”».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καί τόν πλησίον σου ὡς σε­αυ­τόν».

Στήν ἐρώτηση τοῦ νομικοῦ πού τόν πλησιάζει καί τόν ρωτᾶ πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰώνιο ζωή ὁ Ἰησοῦς δέν ἀπαντᾶ. Τόν παρα­πέμπει στή διπλῆ ἐντολή τοῦ νό­μου, στή διπλῆ ἐντολή τῆς ἀγάπης ἀπό τήν ὁποία, ὅπως λέγει ἀλλοῦ ὁ Χρι­στός, «ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προ­φῆ­ται κρέμανται», καί τόν κα­λεῖ νά τήν ἐπαναλάβει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κυριακή Η’ ΛΟΥΚΑ (Λουκ.ι’.25-37)

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ Καλός Σαμαρείτης»
Βγῆκε ἕνα πειραχτήριο μέσα ἀπό τόν ὄχλο
Πού ἄκουε με κατάνυξι τό λόγο τοῦ Κυρίου
Να τόν ρωτήση τάχατες τι πρέπει να ποιήσῃ
Ὥστε κι’ αὐτός αἰώνια ζωή γιά να κερδήσῃ.
Κι’ ἦταν αὐτός ὁ πονηρός καί δάσκαλος τοῦ Νόμου
Ταγμένος γιά να κατηχῇ τούς ἄλλους για να ζήσῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Η’ ΛΟΥΚΑ, (Τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου) Β’ Κορ.4, 6-15, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 174 – 180)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Πάντοτε την νέκρωσιν το Κυρίου Ιησο έν τώ σώματι περιφέροντες……..»(Β’ Κορ.4,10)

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἀπ’ τήν ἀρχή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως ἦταν ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας καί βλάσφημος καί διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἀπ’ τη στιγμή ὅμως, πού εἶδε τό ὅραμα κοντά στή Δαμασκό κι ἄκουσε τη φωνή «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;» (Πραξ. 9,4) ἀπό τότε πίστεψε κ’ ἔγινε κορυφαῖος κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η. Ἀνάλυσιςτοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΛΟΥΚΑ, (ΚαλοῦΣαμαρείτου) Λουκ. ι’ 25 – 37, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 409 – 411).

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπαγγελματίας δάσκαλος τῶν ἄλλων καί ἐγωιστής, ὅπως ὁ Νομικός τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, καί σάν ἐπαγγελματίας πληρώνεται γιά να ζήσῃ, εὑρίσκεται σε μειονεκτική θέσι προκειμένου ν’ ἀντιμετωπίσει ἕναν ἀνιδιοτελῆ πραγματικά. Στήν περίπτωσιν αὐτή δέν θαυμάζει, δέν χαίρει, δέν ἁμιλλᾶται ν’ ἀνεβῇ τά πνευματικά σκαλοπάτια, ἀλλά σύν τοῖς ἄλλοις φθονεῖ τόν ὑπεροχικό, καί προσπαθεῖ να κλονίσῃ τήν πίστι καί τήν ἐκτίμησι τοῦ λαοῦ, τοῦ ἑνός δήλ. ἤ τῶν πολλῶν πρός τό πρόσωπο τοῦ φθονουμένου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η.Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΛΟΥΚΑ, (Καλοῦ Σαμαρείτου) Λουκ. ι’ 25 – 37, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 406 – 409).

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἀφορμή ἐδόθη ἀπό τόν πονηρό νομοδιδάσκαλο πού δέν εἶχε μυαλό ἀλλά καί ταπεινώσι να προλάβῃ τόν ἐξευτελισμό του. Ἤθελε να σκάψῃ τό λάκκο γιά να θάψῃ τό Χριστό με τό ὑποκριτικό του ἐρώτημα καί τήν ἐλπίδα μήπως συνελάμβανε τόν Κύριο ἀνατροπέα τοῦ  Μωσαϊκοῦ νόμου, ὁπότε θα εἶχε χειροπιαστή τήν κατηγορία τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἀσεβείας πρός τά θεόπνευστα τοῦ Μωϋσέως καί εὔκολη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου

Μακαριστός Γέρων Αρσένιος Παπατσιώκ

Η΄ Λουκά: Λουκ. ι΄ 25-37

[…]Μια μεγάλη αγάπη για τον Θεό απαιτεί μια παντοτινή θυσία. Δεν μπορούμε ποτέ να ζήσουμε, χωρίς προβλήματα και χωρίς βέλη κατευθυνόμενα εναντίον μας![…] Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να απελπίζουν με ανένα τρόπο τον άνθρωπο.

Ακόμη κι όταν ό άνθρωπος προσβάλλεται συχνά απ’ αυτές τις δυστυχίες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα άπελπισθή στον αγώνα του. Όχι!

Ό Θεός γνωρίζει την στενοχώρια σου και μ` αυτές τις συμφορές σέ δοκιμάζει, για να σέ καταστήσει άξιο να στεφανωθείς με την πλούσια και αιώνια Χάρι Του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι