You are currently browsing the tag archive for the ‘Ευαγγέλιο της Κυριακής’ tag.

2η. Ἀνάλυσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (Ματθ. ιδ’ 14- 22), ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Καί τοῦτο, γιατί οἱ «ἐσθίοντες», μετά τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων, ἦσαν «ὡσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικῶν καί παιδίων». Οἱ ὀρθολογιστές πού ἀπορριπτοῦν κάθε τι τό ὑπερφυσικόν καί ὑπέρλογο, θεωροῦν μύθους τά θαύματα. Ἡ ἀπιστία τους αὐτή πρός τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί τη σκόπιμο θαυματουργία, ἔρχεται σε ἀντίφασι πρός τήν πίστι τους στήν ὕπαρξι προσωπικοῦ Θεοῦ, Δημιουργοῦ τοῦ Κόσμου ἐκ τοῦ μηδενός. Ὁ Κόσμος κατά τάς γεωλογικάς, φυσικάς καί ἱστορικάς ἀκόμη ἐπιστήμας ἔσχεν ἀρχήν, καί ἡ ὕλη δέν εἶναι αὐθύπαρκτος ἀλλ’ ἐν χρόνῳ δημιουργηθεῖσα ἐκ τοῦ χάους καί δι’ ἐξω κόσμου ὠθήσεως ἐκινήθη, διεμορφώθη σε ἁρμονικό Σύμπαν καί θα καταστραφῇ θερμοδυναμικῶς, κατά δέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο θα μεταστοιχειωθῇ καί θα ἀνακαινισθῇ, (Β’ Πέτρου, γ’. 10 κ.ε), χάριν τῶν νέων, μετά τη δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, συνθηκῶν τῆς ζωῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

1η.Ἀνάλυσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (Ματθ. ιδ’ 14- 22), ἀπό τό βιβλίον του μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Πρίν γίνῃ τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων, παρετηρεῖτο ἔνα φαινόμενο φανερής πείναςτῶν ὄχλων, πείνας καθαρῶς πνευματικῆς. Τό φαινόμενο τοῦτο ἧταν παρήγορο γιατί πεινᾷ κανείς ὅταν ὁ ὀργανισμός του, τό πεπτικόν του δηλ. σύστημα, λειτουργῇ φυσιολογικά. Ὅταν ὑπάρχῃ ἀνορεξία, τότε καί ἡ προσφερομένη θρεπτικωτέρα τροφή δέν γίνεται δεκτή· μάλιστα ἀπωθεῖται με ἔκδηλη τήν ἀπέχθεια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η.Ανάλυση του Ευαγγελίου της Κυριακής, 630 Πατέρων Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, (Ματθ. ε’ 14- 19), από το βιβλίο του μακαριστού Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Η ευαγγελική περικοπή είναι προσηρμοσμένη στο μνημόσυνον των 630 αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου που κατεδίκασε τον μονοφυσιτισμό, όπως η Γ’ τον Νεστοριανισμό, ώστε να θεμελιωθή η εξ Αποκαλύψεως αγιογραφική αλήθεια περί της Θεανδρικής Φύσεως του Κυρίου, όπως η Α’ Οικουμενική Σύνοδος εν Πνεύματι Αγίω απεφάνθη. Ώστε η Ενσάρκωσι του Υιού και Λόγου του Θεού περιέσωσε και την ανθρώπινη φύσι μετά σώματος και ψυχής και τη θεία, χωρίς η μια να υποστή αφανισμό δι’ απορροφήσεως υπό της θείας, ούτε και η θεία να υποστή αλλοίωσιν ή τρεπτότητα τινα και επομένως μείωσι της θείας Ουσίας που παρέμεινεν μετά τη θεία Σάρκωσι αναλλοίωτος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η.Ανάλυση του Ευαγγελίου της Κυριακής, 630 Πατέρων Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, (Ματθ.ε’ 14-19), από το βιβλίο του μακαριστού Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Η αγία μας εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των 630 Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκροτήθη το 451 στη Χαλκηδόνα της Βυθηνίας επί Αυτοκράτορος Μαρκιανού και Πουλχερίας. Το θέμα το οποίον την απησχόλησε ήταν δογματικό, γιατί ο αιρεσιάρχης Ευτύχης, Αρχιμανδρίτης, και ο ακολουθών αυτόν Διόσκορος Αλεξανδρείας, εν αντιθέσει προς τον Νεστόριον, εδίδασκαν το μονοφυσιτισμό, δηλαδή την απορρόφησι της τελείας ανθρωπίνης Φύσεως του Κυρίου από τη θεία, πράγμα ορθοδόξως απαράδεκτο, γιατί ανατρέπει τη σημασία της Θυσίας του Γολγοθά και καταλήγει στο θεοπασχητισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ανάλυση του Ευαγγελίου της Κυριακής, ΣΤ’ Ματθαίου, (Ματθ.θ’ 1-8), από το βιβλίο του μακαριστού Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ». 

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπεν τω παραλυτικώ θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου». Η φράσις αυτή του Ιησού προκαλεί συζητήσεις. Δηλαδή, αν η πίστι των πολλών έχη τη δύναμι να ελκύη τη Χάρι του Θεού υπέρ άλλων, όπως π.χ. του παραλυτικού της ευαγγελικής περικοπής, που ωδηγήθη εκεί υπό φίλων ή συγγενών. Όπως σημειούται η πίστι, κατά το κείμενο, εκείνων που «προσέφεραν» τον παράλυτο προ των ποδών του Κυρίου προς θεραπείαν, είναι δεδομένη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

(Ματθ.η’ 28- θ 1, Λουκά η’ 26 – 39) από το βιβλίο του μακαριστού Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

Οι κάτοικοι των Γεργεσών ή Γαδάρων· άνθρωποι απείθαρχοι με μια θολή θρησκευτική συνείδησι ειδωλολατρικής μορφής, εξαρτούσαν την ευτυχία τους από τη δύναμί τους και από την ύλη. Καταπατούσαν προκλητικά το νόμο του Θεού και μεταξύ άλλων, παρά το γεγονός ότι απηγορεύετο από τον Μωσαϊκό νόμο η γεύσις του χοιρινού κρέατος ως ακαθάρτου, εκείνοι και χοιρινό κρέας έτρωγαν και εμπόριο έκαναν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Το να ενδιαφέρεται κανείς για την εξασφάλισι των προς το ζήν αναγκαίων και για τα τρεχούσης ανάγκης απαραίτητα, όπως είναι, εκτός της τροφής, τα ενδύματα, η μόρφωσι και αποκατάστασι των παιδιών του ή το να προνοή για ενδεχόμενες ασθένειες ή ατυχήματα, αυτό δεν είναι αξιοκατάκριτο. Και αυτή η κοινή λογική που μας έδωσεν ο Θεός συγκατανεύει και επιβάλλει στον κάθε άνθρωπον να φροντίζη και να μεριμνά βάσει ενός προγράμματος στην πορεία της επιγείου ζωής του. Ο Κύριος ευλογεί μάλιστα μια τέτοια φροντίδα και μεριμνά, αγιογραφικώς δε κατακρίνεται ο νωθρός και ο τεμπέλης, ή αυτός που δικαιολογεί την τεμπελιά του με το «έχει ο Θεός», και κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. «Βολβίτω κοπριών συνεβλήθη οκνηρός» δηλαδή ένας βώλος κοπριάς που τον κυλά ο κάνθαρος είναι ο τεμπέλης, και καλείται να μιμηθή τον μύρμηγκα και τη μέλισσα, Σοφ. Σειράχ κβ’. 2, Παροιμ. στ’., 6-11., και να εργάζεται για τη συντήρησί του και για ελεημοσύνες Α’. Θες. γ’ 10 κ.α.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. δ΄18-23

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 18 περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ  Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,  Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ  Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῷ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ἰωάν. ιζ΄ 1-13)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀρχιμ. Εὐσεβείου Βίττη

Ἡ δυνατότητα τοῦ ὁρᾶν, τοῦ βλέπειν, ἡ θέαση τῶν ἀντικειμένων γύρω μας καὶ πρὸ πάντων τῶν συνανθρώπων μας, ἀποτελεῖ μία ἀπ’ τὶς πιὸ μεγάλες καὶ ὄμορφες δυνατότητες ἐπικοινωνίας.

Ὅταν τὸ βλέμμα συναντᾶ τὸ βλέμμα, βρισκόμαστε στὴν πιὸ ἀποφασιστικὴ στιγμὴ ἐπικοινωνίας, ἐφ’ ὅσον φυσικὰ προϋπάρχουν καὶ οἱ ψυχολογικὲς προϋποθέσεις ποὺ δίνουν στὸ βλέμμα τὸ ἰδιαίτερο βάθος καὶ τὴ δυνατότητα διεισδύσεως.

Τὸ ἕνα βλέμμα βυθίζεται μέσα στὸ ἄλλο μὲ τρόπο ἀνεξήγητο, μυστικό. Ὁ καθένας γίνεται ὑποκείμενο καὶ ἀντικείμενο θεωρίας ταυτόχρονα, θεωρὸς καὶ θεωρούμενος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements