You are currently browsing the tag archive for the ‘Επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης’ tag.

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ) Ἑβρ.1, 10 – 2, 3 ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 394 – 399)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Αὐτοὶ(οἱοὐρανοὶ) ἀπολοῦνται, σύδὲδιαμένεις· ….. σὺδὲ ὁ αὐτὸςεἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι»(Ἑβρ. 1, 11 – 12)

Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, ζοῦμε μέσα σ’ ἕνα ὄμορφο κόσμο. Ὁ ὄμορφος αὐτός κόσμος, πού βλέπουμε κι ἀπολαμβάνουμε, εἶναι ἕνα θαυμάσιο πανόραμα. Εἶναι, καί τί δέν εἶναι! Εἶναι οἱ κάμποι καί τά βουνά. Εἶναι οἱ ποταμοί, οἱ λίμνες καί οἱ θάλασσες. Εἶναι τά φυτά, τά ἄνθη, τά δέντρα. Εἶναι τά ψάρια, τά πουλιά, τά ζῷα. Τό καθένα ἀπό αὐτά, δηλαδή τά δέντρα, τά πουλιά καί τά ζῷα, περιέχει χιλιάδες εἴδη. Ἂνπάρουμε π.χ. τά πουλιά, θά δοῦμε ὅτι εἶναι μιά θαυμαστή ποικιλία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) Ἑβρ.11, 24 – 26, 32 – 12, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 387 – 393)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος (ὁ Μωυσῆς) τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. 11, 26)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, σήμερα εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Σ’ ὅλους τούς ναούς ὡς Ἀπόστολος διαβάζεται μιά περικοπή ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, ἀπό τό 11ο κεφάλαιο. Σᾶς παρακαλῶ, ἀγαπητοί μου, ὅταν τελειώσῃ ἡ θεία λειτουργία καί πᾶτε στά σπίτια σας, μήν ἀρχίσετε κοσμικές συζητήσεις, ἀλλά ἀνοῖξτε τήν Καινή σας Διαθήκη καί διαβάστε ὁλόκληρο τό 11ο κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ρωμ.13, 11 – 14, 4, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 381 – 386)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ.13,12)

Μᾶς φωνάζει, ἀγαπητοί μου, μᾶς φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος· ἀδέλφια μου, τί κοιμᾶστε; Ἡ νύχτα προχώρησε. Ἡ μέρα πλησίασε. Ξυπνῆστε. Ντυθῆτε καί ἑτοιμαστῆτε γιά τήν καινούργια μέρα. Αὐτό φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Ὅποιος τόν ἀκούει θά νομίζῃ, ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει γιά πράγματα φυσικά πού ὅλοι ξέρουμε. Γιατί ποιός δέν ξέρει τί θά πῇ νύχτα καί τί θά πῇ μέρα; Νυχτώνει, ξημερώνει εἶναι λέξεις πού τίς λέμε κάθε μέρα ὅλοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω Α’ Κορ.8, 12 – 9, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 375 – 380)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφὸν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σκανδαλίσω» (Α’ Κορ.8,13)

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος. Ἐλεύθερος νά κάνῃ ὅτι θέλει. Ναί. Ἀλλά μαζί μέ τήν ἐλευθερία ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο καί λογική καί συνείδησι καί νόμο, γιά νά ἐλέγχῃ ἐκεῖνα πού πρόκειται νά κάνη. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ζῆ χωρίς ἔλεγχο, χωρίς σκέψι, χωρίς συνείδησι καί χωρίς νόμο Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος, πρίν νά κάνη κάτι, πρέπει νά ῥωτάῃ τόν ἑαυτό του· πρέπει νά τό κάνω; Εἶναι λογικό; Εἶναι δίκαιο; Εἶναι καλό καί ὠφέλιμο γιά τούς ἄλλους; Τί τό ἐγκρίνει ἡ λογική; Τό ἐπιτρέπει ἡ συνείδησι;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου,B’ Kορ.4, 6 – 15 τῆς Κυριακῆς ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 174 – 180)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Πάντοτε την νέκρωσιν το Κυρίου Ιησο έν τώ σώματι περιφέροντες……..» (Β’ Κορ.4,10)

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἀπ’ τήν ἀρχή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως ἦταν ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας καί βλάσφημος καί διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἀπ’ τη στιγμή ὅμως, πού εἶδε τό ὅραμα κοντά στή Δαμασκό κι ἄκουσε τη φωνή «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;» (Πραξ. 9,4) ἀπό τότε πίστεψε κ’ ἔγινε κορυφαῖος κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου. Ποιός μπορεῖ να περιγράψῃ τό μεγαλεῖο τοῦ Παύλου;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Α’ Κορ.6, 12-20, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 369 – 374)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ή ούκ οίδατε ότι τό σώμα υμών ναός έν υμίν αγίου Πνεύματος εστιν, ού έχετε από Θεού, καί ούκ εστέ εαυτών;»(Α’ Κορ.6,19)

Ἡ θρησκεία, ἀγαπητοί μου, ἡ θρησκεία δέν εἶναι ἐφεύρεσι τῶν παπάδων γιά ἐκμετάλλευσι, ὅπως λένε οἱ ἄπιστοι καί ἄθεοι. Ὄχι. Ἡ θρησκεία εἶναι τό πιό εὐγενικό αἴσθημα. Ἡ θρησκεία εἶναι κάτι φυτεμένο μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Κι ὅτι εἶναι φυτεμένο μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, δέν μπορεῖ κανείς νά τό ξερριζώσῃ. Ναί! Τό αἴσθημα τῆς θρησκείας εἶναι ἔμφυτο, ὅπως εἶναι καί τό αἴσθημα πού αἰσθάνεται ἡ μάνα γιά τό παιδί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Τιμ.3, 10 – 15 τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 359 – 368)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Οἵους διωγμούς ὑπήνεγκα! καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καί πάντες δέ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»(B’ Τιμ. 3, 11 – 12)

Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, ὅλοι βρίσκονταν διαρκῶς σέ ἐργασία καί κόπο, σέ ταλαιπωρίες καί θυσίες, γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τό ἴδιο, καί μέ τό παραπάνω μάλιστα, ὁ Παῦλος, πού τόν ἀκούσαμε στό σημερινό ἀνάγνωσμα. Νουθετεῖ καί ἑτοιμάζει τό μαθητή του Τιμόθεο γιά τά παθήματα πού περιμένουν κι αὐτόν ἀλλά καί κάθε χριστιανό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Kορ.6, 1 – 10 τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 181 – 188) 

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὡς μηδέν ἔχοντες καί πάντα κατέχοντες»(Β’ Κορ.6,10)

Ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἦταν πτωχός, πάμπτωχος. Ἔτσι ἦταν καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Οἱ κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου δέν εἶχαν δική τους περιουσία. Δέν εἶχαν δικό τους σπίτι. Δέν εἶχαν χρήματα. Κοινωνικῶς ἦταν ἀδύνατοι. Καί ὅμως αὐτοί οἱ ἀνίσχυροι καί ἄσημοι ἄνθρωποι κατώρθωσαν τό ἀκατόρθωτο· κατώρθωσαν νά ἑλκύσουν τόν κόσμο στή χριστιανική πίστι, στήν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Πῶς ἔγινε αὐτό; Εἶναι κάτι πού προκαλεῖ τό θαυμασμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Kορ.4, 6 – 15 τῆς Κυριακῆς ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 174 – 180)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Πάντοτε την νέκρωσιν το Κυρίου Ιησο έν τώ σώματι περιφέροντες……..» (Β’ Κορ.4,10)

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἀπ’ τήν ἀρχή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως ἦταν ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας καί βλάσφημος καί διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἀπ’ τη στιγμή ὅμως, πού εἶδε τό ὅραμα κοντά στή Δαμασκό κι ἄκουσε τη φωνή «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;» (Πραξ. 9,4) ἀπό τότε πίστεψε κ’ ἔγινε κορυφαῖος κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Εφ.4, 7 – 13 τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 323 – 328)

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὁ καταβάς αὐτός ἐστι καί ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τά πάντα» (Εφ.4, 10)

             Στήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί, στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μεγάλη μανία γιά ταξίδια. Δέν ἀναπαύονται σ’ ἕνα μέρος. Ὅλο καί θέλουν νά βρίσκωνται σέ κίνησι, νά ταξιδεύουν, νά πηγαίνουν σέ διάφορα μέρη, νά βλέπουν καινούργιους κόσμους, ν’ ἀπολαμβάνουν τίς φυσικές ὁμορφιές καί νά γνωρίζωνται μέ ἄλλους ἀνθρώπους. Δέν βλέπετε τί γίνεται μέ τόν τουρισμό; Τί κίνησις!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ