You are currently browsing the tag archive for the ‘Αρχιμ. Χριστόφορος Αθ. Καλύβας’ tag.

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθ. ιε’ 21 – 28, ἀπό τό βιβλίον τοῦ  μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 89 – 91).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλές φορές πονεμένοι ἄνθρωποι πού καταφεύγουν στό Θεό μ’ ὅλη τή φλόγα τῆς πίστεώς τους καί μέ βεβαία τήν ἐλπίδα ὅτι θά τύχουν τῆς εὐεργεσίας, μπαίνουν σ’ ἕνα καμίνι δοκιμασίας. Καί τό καμίνι αὐτό εἶναι περισσοτέρας διαρκείας καί πυρακτωμένο ὅσῳ καί ὁ πιστός χύνει ἀφθονώτερα δάκρυα μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνα φαινόμενο, ἕνα γεγονός πού διαπιστώνεται ἀπό τήν καθημερινή πεῖρα. Αἰτήματα, πού ἐμεῖς τά κρίνουμε λογικά καί ἀδιάβλητα, ἐπειγούσης φύσεως μάλιστα, ἔμειναν καί μένουν ἀνεκπλήρωτα ἐπί πολύ χρονικό διάστημα, ὁπότε συμβαίνει νά ἀποκαλύπτωνται δυό εἰδῶν χαρακτῆρες κάτω ἀπό τήν πίεσι αὐτῆς τῆς δοκιμασίας:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου  τῆς Κυριακῆς, ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθ. ιε’ 21 – 28, ἀπό τό βιβλίον : «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 87 – 89).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἂν καί ἡ πίστι στόν Τριαδικό προσωπικό Θεό, Ματθ. κη’ 19 κ.α. εἶναι μία, καί ὡς ἀληθής θεογνωσία ἀποτελεῖ τήν ὠστική πρός τά ἄνω δύναμι, αὐτή ἐνεργοποιουμένη, εἶναι ἑνωτική μετά τοῦ Θεοῦ, φωτιστική τοῦ μυαλοῦ γιά νά μή πλανᾶται, ἀνακαινιστική τῆς καρδιᾶς γιά νά μή ρυπαίνεται, ζωτική δύναμι γιά τόν ψυχοσωματικόν ὀργανισμό, τόν ὁποῖο κρατεῖ σέ ἰσορροπία, ἀναπτύσσει τό αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας, ντύνει ἀξιολογία τόν ἄνθρωπο, παρωθεῖ τοῦτον σέ ἔργα δημιουργικά πολλαπλῶς ὠφέλιμα, ἀφαιρεῖ τή στεγνότητα καί στυγνότητα τῆς λογικῆς, προλαμβάνει τή φυσίωσι καί τήν ἔπαρσι τοῦ ἀτελοῦς ἀνθρώπου, καταξιώνει τή ζωή πού ἔχει σκοπό καί προορισμό, ἀποτελεῖ ἰσχυρότατον ὅπλο κατ’ ἀντιθέων ρευμάτων, δυναμώνει τήν ἠθική βούλησι τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται πηγή δυνάμεως κατ’ ἀντιξοοτήτων καί ὑπομονή, ὅταν ὁ φυσικός ἤ ἠθικός πόνος πιέζῃ τά στήθη μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. κε’ 14 – 30

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τά τάλαντα

Τά τάλαντα χαρίσματα γιά τοῦ πιστοῦ τή δρᾶσι
δόθηκαν ἀπό τό Θεό τιμητικά νά δράσῃ
ὁ ἄνθρωπος σέ κορυφή σάν ἕνα πλάσμα θεῖο
καί κάθε ἀδυναμία του ὁ ἴδιος νά δαμάσῃ
καί νά ὑψωθῇ πνευματικά σ’ Οὐράνιο μεγαλεῖο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Των Ταλάντων) Ματθ. κε’ 14 – 31, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 82 – 84).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅταν ὁ Θεός μέ τήν ἰδιαίτερη δημιουργική του ἐνέργεια ἔφερε στήν ὕπαρξί του τόν ἄνθρωπο. Γενεσ. α’ 26 κ.ε., τόν ὥπλισε μέν μέ τά ζωικά ἔνστικτα αὐτοματισμοῦ λειτουργίας τῆς ζωῆς, ὅμως ἐπειδή ἀπό ἀγάπη πρός τήν πνοή Του τόν ἔθεσε καί κορωνίδα τῶν ἐξαισίων δημιουργημάτων του καί κατά χάριν συνδημιουργό του ὡς διαιωνίζοντα τό εἶδος «Ἄνθρωπος», τοῦ ἔδωσε συγχρόνως καί κάτι πού δέν ἔχουν οἱ λοιποί ζωντανοί ὀργανισμοί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Των Ταλάντων) Ματθ. κε’ 14 – 31, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 79 – 82). 

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουν πολλοί, καί μεταξύ τῶν Χριστιανῶν ἀκόμη, πού γιά ν’ ἀποφύγουν τόν ἔλεγχο γιά τήν παρατηρούμενη ἀδράνεια καί νωθρότητά τους, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων, εἴτε οἰκονομικῶς εἴτε πνευματικῶς, ἐμφανίζονται μέσα στήν Κοινωνία καί στήν Ἐκκλησία ἀκόμη μειονεκτοῦντες, προφασίζονται πώς στεροῦνται «ταλάντων» πού ἔχουν οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στή ζωή καί ἀναδεικνύονται ἀνάλογα καί μέ τήν κλίσι τους στούς τομεῖς πού διάλεξαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. ιθ’ 1 – 40

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ Ζακχαῖος

Μικρός τό δέμας μά τρανός σ’ ἄνομες ἐπιδόσεις
μέ τίς κλεψές καί ἀρπαγές κι’ ὅλες τίς ἀδικίες
εἶχε πλουτίσει ἀφάνταστα ὁ τότε Ἀρχιτελώνης
τῶν τελωνῶν ὁ ἀρχηγός χωρίς κἄν νά λυγίζῃ
σέ δάκρυ τόσων φτωχικῶν ὑπάρξεων πού εἶχε γδύσει
ἀρκεῖ μέ φόρους ἄδικους ἐκεῖνος νά πλουτίσῃ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ Λουκᾶ ιθ’ 1 – 10, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 446 – 468).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουσιν σ’ αὐτόν τόν κόσμο πλούσιοι καί φτωχοί. Ἄλλοι πλουτίζουν γιατί εἶναι περισσότερο ἔξυπνοι καί ἐργατικοί καί ἀποφεύγουν τή σπατάλη, στεροῦνται ὡρισμένων ἀγαθῶν, τά ὁποία δέν τούς εἶναι ἀναγκαῖα, καί ζοῦν σ’ ἕνα μέτρο στερήσεων συντηρήσεως καί ἀξιοπρεποῦς ἐμφανίσεως, ἀποφεύγοντες ἐπιδείξεις καί προσαρμογές πρός τά ρεύματα τοῦ μοντερνισμοῦ πού δέν εἶναι παρά περαστικές ψυχώσεις. Εἶναι οἱ συντηρητικοί ἐκεῖνοι τύποι τῶν οἰκογενειαρχῶν πού διαθέτουν τίς οἰκονομίες τους πρός δημιουργίαν ἑνός μικροῦ κεφαλαίου περιστατικῆς προνοίας ὑπέρ τῶν μελῶν τῆς Οἰκογενείας των, πού σπουδάζουν, πού προικίζονται, πού, ἐνδεχομένως, ἀρρωσταίνουν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ Λουκᾶ ιθ’ 1 – 10, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 464 – 466).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅταν ἕνας δέν φιλοσοφῇ στή ζωή, ρίχνει ὅλο τό βάρος τῶν φροντίδων του ἐπάνω στά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ἐξωτερικήν ἐμφάνισι στίς κοινωνικές διακρίσεις, στόν ὑλικό πλουτισμό, σέ ὅτι ἀφορᾷ τή θεραπεία τοῦ «ἐγώ» καί τήν καλοπέρασι. Φυσικά, γιά νά τά ἐπιτύχῃ ἀπαιτεῖται ἀγωνία καί ἀγών. Δεδομένου δέ ὅτι ἄβυσσος ἀνοίγεται ἀπαιτήσεων, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ πεῖρα, ἡ ἱκανοποίησις ὑλικῶν ἀτομικῶν ἀναγκῶν καί ἡ ἀνταπόκρισις ἔναντι τῶν κοσμικῶν ἀπαιτήσεων, δέν πληροῦται μέ τόν προσωπικό μας ἱδρῶτα πάντοτε, ἱδρῶτα ὁ ὁποῖος, ὡς τίμιος, παρέχει τάς «διατροφάς» καί τά «σκεπάσματα» κατά τόν Παῦλο Α’ Τιμ. στ’ 8.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Λουκᾶ ιζ’ 12 – 19

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. ΚαλύβαἹεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τῶν δέκα λεπρῶν

Γιά χορτασμό τοῦ πνεύματος μὲ πόδια τρεχαντῆρι
χιλιάδες τρέχανε πολλὲς σὰν λάφια διψασμένα
καὶ σὰν τὴν ξεραμένη γῆ στ’ Αὐγούστου τὸ λιοπῦρι
ροφοῦσαν τὸ αθάνατο νερὸ μὲσ’ἀπ’τὰ βράχια

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ Λουκ.ιζ’ 12 – 19, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 440 – 442).

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τό ὅτι ἡ σωματική λέπρα εἶναι φοβερή λόγῳ τῶν ἀλλοιώσεων καί παραμορφώσεων καί τοῦ ψυχικοῦ πόνου ἐκ τῆς κοινωνικῆς ἀπομονώσεως τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν τούτου εἶναι ἀληθές καί αξιοσυμπάθητοι οἱ ἄνθρωποι πού ὑποφέρουν καί προκαλοῦν τόν οἶκτο τῶν συνανθρώπων τους. Ἐξ ἀφορμῆς ὅμως αὐτῆς τῆς σωματικῆς λέπρας πού, ἐπί τέλους, κατά τά τελευταῖα ἔτη ἀπεδείχθη θεραπεύσιμος σέ ὑπολογίσιμο ποσοστό, τονίζουμε πώς ὑπάρχει ἕνα ἄλλο εἶδος λέπρας πού προσβάλλει τόν ψυχικό ὀργανισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι