You are currently browsing the tag archive for the ‘Αρχιμ. Χριστόφορος Αθ. Καλύβας’ tag.

 Ματθ.κε’31κ.ε.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τὸ  κριτήριον

 Θά ρθῇ ἡμέρα κι’ ἡ στιγμή πού θά τεθῇ ἕνα τέρμα
στό σατανᾶ μέ τό Κακό, στή φοβερή του δρᾶσι
καί στῆς ἐφήμερος ζωῆς τό τελικό της γέρμα
καί θ’ ἀπαλλάξῃ ὁ Θεός τοῦ πόνου ὅλη τήν Πλάσι
νά πάψῃ πιά ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπό τό πέλμα
τοῦ τύραννου νά βρίσκεται, κι’ ἔτσι θά ἡσυχάσῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 113 – 115).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Εἶναι καί αὐτός ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού θά βαρύνῃ στήν ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ γιά τήν τελική θέσι πού θά πάρη κάθε πιστός μεταθανατίως. Ἡ φιλάνθρωπος προσοχή τοῦ καθενός μας ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε καί ὁπουδήποτε πάσχοντος καί ἡ πνευματική καί ὑλική προσφορά του λέγεται ἀνθρωπισμός, μιά ἠθική πρᾶξι χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια χάριν τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος πλησίον μας. Καί παλαιότερα καί κατά τούς χρόνους μας κινήσεις ἤ φιλανθρωπικά Σωματεῖα καί ἄτομα μεμονωμένα ἐκδηλώνοντα τή συμπάθειά τους, εὐεργετοῦν καί ἀνακουφίζουν τή δυστυχία τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ κάθε ἐμπεριστάτου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 110 – 112).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί καί ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν μας ἀκόμη, πολλῷ μᾶλλον ἐκ μέρους τῶν ἐλαστικῆς συνειδήσεως πιστῶν, πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός παραμερίζοντας τή διακιοσύνη Του θά ἐφαρμόσῃ, ενεργοποιώντας την τήν εὐσπλαγχνία Του, καί, ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατόν μυριάδες ψυχῶν νά τιμωροῦνται αἰωνίως στήν κόλασι, τήν ὁποίαν θεωροῦν σάν παιδαγωγοῦσα, μᾶλλον, προβολή φοβίας. Μ’ ἄλλα λόγια: ὁ Θεός σάν νά ἔχῃ μωρά παιδιά μαθητές Του, χρησιμοποιεῖ τήν φοβία σάν μέσον κατασταλτικό ἤ ἐπανορθωτικό τοῦ κακοῦ, τό ὁποῖον καί φθείρει τόν ἠθικῶς ἄρρωστον ἀλλά καί τόν πλησίον μας. Ἀλλά τοῦτο προσβάλλει τόν νομοθέτῃ Θεό. Ἀνομία καί ἁμαρτία ταυτίζονται: «Πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν καί τήν ἀνομίαν ποιεῖ, καί ἡ ἁμαρτία ἐστίν ἀνομία». Α’ Ἰωὰν. γ’ 4.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Λουκᾶ.ιε’ 11–32
18 – 2 – 79

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἐπιστροφὴ

Εἶχε σαλέψει τά μυαλά τ’ Ἀσώτου ἡ φιλία
μέ φαύλους καί μέ ἐκδότους. Καί οἱ τοῖχοι τοῦ σπιτιοῦ του
τοῦ ἔγιναν στενάχωροι. Καί μιά καλή πρωία
ζητάει ἀπ’ τόν Πατέρα του δόσι τοῦ μερδικοῦ του

Κι’ ὁ ἀγαθός πατέρας του στά δυό παιδιά μοιράζει
ἀκριβοδίκαια στή στιγμή ὅλη τήν περιουσία
καί εὔχεται διαχείρισι καλή καί δέν διστάζει
νά τούς μιλήση πατρικά μέ βάθος καί οὐσία

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, τοῦ ΑΣΩΤΟΥ, Λουκᾶ ιε’ 11 – 32, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 105 – 107).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Γιά τήν ἠθική μορφοποίησι τοῦ χαρακτῆρος τοῦ παιδιοῦ, τό ὁποῖον οἱ γονεῖς ἔφεραν μέ νόμιμο γάμο τους στόν κόσμο, ἀπαιτεῖται κατά πρῶτο καί κύριο λόγο ἡ μόρφωσι τοῦ χαρακτῆρος τῶν γονέων. Καί μόρφωσι σημαίνει ὄχι σπουδή τῆς οἰασδήποτε ἐπιστήμης ἤ ἐπίδοσι στά γράμματα ἤ ἡ διά τῆς ἐπιστήμης καί τῶν γραμμάτων ἐξασφάλισι τῶν πρός τό ζῆν ἀναγκαίων, κοινωνική προβολή καί διάκρισι, ἀλλά πνευματική καλλιέργεια βάσει τῶν εὐαγγελικῶν ἀρχῶν πρός μορφοποίησιν χαρακτῆρος ἠθικῆς ὡραιότητος καί ψυχοσωματικῆς ἰσορροπίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τοῦ ΑΣΩΤΟΥ, Λουκᾶ ιε’ 11-32, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 102 – 104).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Νεκρός ἦν καί ἀνέζησε, καί ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη». Ἐκεῖνο πού ἀποτελεῖ τό ἀλάτι γιά τήν ἠθική καί κοινωνική ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ πίστι του, ὡς ἐξάρτησις ἐκ τοῦ Θεοῦ, τῆς πηγῆς παντός ἀγαθοῦ, καί ἡ ἀρετή του σύμφωνα μέ τόν εὐαγγελικό νόμο, πού φωτίζει τά βάθη τῆς συνειδήσεως καί κάνει ἄσφαλτη τή λογική τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ξεκόψῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Θεό καί παύσῃ ἡ δραστική Χάρις πού ὑποβοηθεῖ πολλαπλῶς κάθε προσπάθεια ἡμερώσεως καί εὐζωίας, τότε τό λόγο ἔχει τό «ζωντανό», αὐτό τὸἔνστικτο, δεδομένου ὅτι ἡ λογική καί τό συναίσθημα βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Λουκᾶ.ιη’ 9 – 14

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Θρησκευτικός ἐγωισμός

Ἐνόμισε πώς ξόφλησε στόν Κύριο τό χρέος
ὁ ὑποκριτής μεγάλαυχος καί βέρος Φαρισαῖος
μ’ ἐφαρμογή ἐπιδεικτική τῶν τυπικῶν τοῦ Νόμου
καί πίστεψε πώς φωτεινή γραμμή πῆρε τοῦ δρόμου
καί μέ θρασύτητα πολλή καί κατηγόρου στάσι
στοῦ Ἱεροῦ τό ἱερό ἐκεῖνο σκαλοπάτι
διαβοᾷ τίς ἀρετές χωρίς νά παραλείψῃ
νά δέρνῃ κι ἕνα ἠθικό ράκος: ἕνα Τελώνῃ
πού σύντριμμα τά μάτια του στή γῆ τά χαμηλώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς,Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Λουκᾶ ιη’ 9 – 14 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 96 – 98).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος 

Ἡ εἰλικρινής καί γνησία ἀπόφασι χωρίς κανένα ἐκβιασμό ἐξωτερικοῦ παράγοντος νά ἀφιερωθῇ κανείς στό Θεό καί νά δίνῃ τή μαρτυρία μέ ἔργα καί λόγια ὅτι μόνον ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἀλλά καί στή ζωή τῆς ἀληθείας γαλήνευσι τοῦ πνεύματος καί ἡ πραγματική χαρά, εἶναι ἐπαινετά. Γιατί ἔχει νά ἀντιπαλαίσῃ ὁ θρῆσκος ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται καί ἀφιεροῦται στό Θεό, ὅπως πολλάκις τονίζεται, καί πρός τήν ἴδια του σάρκα, καί πρός τήν ἐπί τά πονηρά ροπήν τοῦ μυαλοῦ του, καί πρός τῆς καρδιᾶς του τίς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες, καί πρός τόν, ποικίλης συνθέσεως, κόσμο, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα ἀντιτίθεται πρός τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Λουκᾶ ι η’ 9-14, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 94 – 96).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχει ἕνα εἶδος ἐγωισμοῦ μεταξύ τῶν τυπικά θρησκευομένων, τοῦ ὁποίου ἡ ρίζα εἶναι ἡ ἴδια ἀκριβῶς με τή ρίζα ὅλων ἐκείνων πού δέν πιστεύουν, ἀλλ’ ἔχουν ὡρισμένα τάλαντα ἤ πλοῦτο ἤ κοινωνική διασημότητα, καί κομπορρημονοῦν γιά νά ἐξαίρουν οἱ ἴδιοι ἔναντι τῶν ἄλλων τήν ἴδια τους προσωπικότητα με τό βαθυτέρας πονηρᾶς διαθέσεως πνεῦμα: νά μειώσουν αὐτούς τούς ἄλλους με τούς ὁποίους συναναστρέφονται ἤ καί τούς ἀποφεύγουν γιά νά τονίσουν περισσότερο καί γιά λογαριασμό τους τή διαφορά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. ιε’ 21 – 28

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Χαναναία

Καθαρτική φωτιά ἦσαν τά λόγια Του
ποτάμι τίς βρωμιές πού παρασύρει
κάθε ψυχή ζητοῦσε καί τά πόδια Του
γονατιστή μ’ εὐλάβεια νά φιλήσῃ
καί δάκρυ τῆς μετάνοιας της ν’ ἀφίσῃ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι