You are currently browsing the tag archive for the ‘Αρχιμ. Χριστόφορος Αθ. Καλύβας’ tag.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ

Πλήθη κατέκλυσαν πολλά τό σπίτι που ὁ Χριστός μας
Ἐδίδασκε αἰώνιες ἀλήθειεις που φώτιζαν
Τά βάθη τῆς συνείδησις καί τήν προβληματίζαν
Για τό σκοπό πόχει ἡ ζωή καί τόν προορισμό της

Κι’ ὅταν ἔνα παράλυτο φέραν για θεραπεία
Τέσσαρες συμπαθητικοί φίλοι του σωριασμένο
Με λιανισμένο τό κορμί, βρήκαν φραγμό στην πόρτα
Από τα πλήθη τα πολλά, σκεφτήκαν να χαλάσουν

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Β’ Νηστειῶν (Γρηγ. Παλαμᾶ), Μάρκου, β’ 1 – 12, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 136 – 138).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πρόκειται περί τοῦ παραλυτικοῦ «αἰρομένου ὑπό τεσσάρων» καί φερομένου πρό τῶν ποδῶν τοῦ Ἰησοῦ πρός θεραπείαν. Ἡ περίπτωσι δέν εἶναι σπανία ὡς πρός τό κατάντημα τῶν ἀνθρώπων τῶν σεξουαλικῶν, ἰδία, καταχρήσεων, ὅπως καί τῶν ἀλκοολικῶν. Ἡ σημερινή, πρό παντός, ἐποχή μας ἔχει νά παρουσιάση μύρια τέτοια καταντήματα ἀσώτων νέων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τῆς ἐφηβικῆς των ἡλικίας ἐθισθέντες σέ σαρκικές ἡδονικές πράξεις πρό καί μετά τό γάμο τους ἐπροχώρησαν σέ καταχρήσεις καί μάλιστα σέ ἡλικία παρακμῆς ὑπερδιεγειρόμενοι μέ εἰδικά φάρμακα ὁρμονῶν μέχρι τελείας ἐξαντλήσεως.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν (Γρηγ. Παλαμᾶ), Μάρκου,β’ 1-12, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 134 – 136).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπό τότε πού γλύστρησε στήν ἁμαρτία, ἐκτός τῆς ἐνοχῆς, πού εἶναι θέμα συνειδητοποιήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς ἁμαρτίας, καί ἀγῶνος σκληροῦ γιά τήν ἀπάλειψι τῶν συνεπειῶν της καί μετά θάνατον, βαρύνεται καί μέ ποικίλων εἰδῶν καί μορφῶν ἀσθενείας, «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός». Ἐπειδή δέν κατεβλήθη προσπάθεια ὥστε βάσει τῆς φυσικῆς ἠθικῆς, τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί, πρό παντός, τοῦ Εὐαγγελικοῦ καί τῶν μέσων τῆς Ἐκκλησίας μας νά ἀποτοξινωθῇ ὁ ψυχικός καί σωματικός ὀργανισμός, ἐκδηλοῦται τό κακό σάν παράλυσι, σάν κώφωσι, σάν τύφλωσι, σάν χαλάρωσι τῶν νεύρων, σάν ψυχασθένεια, σάν ἀλλοίωσι τῶν σπλάγχνων, σάν τέλος πάντων, ὅτι ἡ Ἰατρική καί Ψυχιατρική Ἐπιστήμη διαπιστώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ᾿Αποκάλυψις 

Ὁ Φίλιππος σαν τὸ ἀρνὶ στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου
Χωρὶς κανένα δισταγμὸ γίνεται μαθητὴς του·
Τὸν εἶδε ὅπως τὸν πόθησε:Μεσσία ὅλου τοῦ Κόσμου
Ποὺ λύτρωσι περίμενε. Τέρμα τῆς φυλακῆς του

Καὶ στα φρικτὰ καὶ αἰώνια δεσμὰ τῆς αμαρτίας
Κὶ ἐλευθεριά ἀπ’ τὸ κακὸ νά νοιώση ἡ ψυχὴ του·
Τή γεῦσι που αισθάνθηκε ὁ Φίλιππος, στο φίλο
Χαρούμενα διαλαλεῖ καὶ με παλμὸ τοῦ λέγει,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 129 – 131).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τά ἀγαθά εἶναι πνευματικά καί ὑλικά. Καί πνευματικά γιατί, παρά τίς ἐξελικτικές θεωρίες τῶν πλανωμένων ἤ τῶν ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς γηρασάντων, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἕνα κινούμενο ζωντανό καί μηχανή πρός παραγωγήν λιπασμάτων. Ἀνεξαρτήτως τῆς δογματικῆς ἀληθείας ὅτι εἶναι πλάσμα τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, Γενέσ. α’ 27, μέ ἐνδιάθετον δυναμισμό πρός ὑψίστην, κατ’ ἀναλογίαν, ἠθικήν τελείωσιν, ὡς ἄνθρωπος σκέπτεται, αἰσθάνεται ἐνσυνειδήτως, θρησκεύει, φιλοσοφεῖ, κρίνει, συγκρίνει, προτιμᾷ, ἀποφασίζει μέ τό μηχανισμό τῆς καρδιᾶς καί τοῦ μυαλοῦ του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 127 – 129).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Χιλιάδες χρόνια πρό Χριστοῦ, ἀλλά καί μετά Χριστόν, στίς χῶρες τοῦ πνευματικοῦ, θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἠθικοῦ ζόφου, ὅπου ἡ δαιμονολατρεία καί ὁ νοσηρός μυστικισμός ἐθεράπευαν, καί θεραπεύουν, βαθύτατες ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἀνεζητεῖτο, καί ἀναζητείται, Ἐκεῖνος πού θά ἄνοιγε τόν Οὐρανό, θά διέλυε τά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας, θά ἦταν τό ὁδηγητικό φῶς ὅλων τῶν λαῶν κατά τήν ἱστορική πορεία τῆς ζωῆς τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 -52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 125 – 127).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί ὁραματίζονται θησαυρούς κάτω ἀπό τή γῆ καί τή θάλασσα, ἑταιρεῖες ἐνεργοῦν γεωτρήσεις πρός ἀνακάλυψιν πετρελαίου ἤ φωτιστικῶν ἀερίων, ἄλλοι ανασκάπτουν ὁλόκληρα βουνά πρός ἐξαγωγήν ἀνθράκων ἤ διερευνοῦν τό ὑπέδαφος πρός ἐκμετάλλευσιν πηγῶν ἐνεργείας καί γίνεται σωστό πανηγῦρι κατά τό λαό μας. Ἀκούονται θριαμβολογίες γιά τά εὑρήματα τά ὁποῖα θεωροῦνται, καί εἶναι βεβαίως, πολύτιμα γιά τή ζωή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. στ’ 14-21

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ θησαυρὸς

Ἄν μᾶς ἐτόνισε ὁ Χριστός: Ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τά βάθη
Δῶστε συγγνώμη σ’ ἀδελφούς ἐκείνους πού σᾶς φταῖξαν
Καί σβῆστε ἀπ’ τή μνήμη σας τ’ ἀνθρώπινά τους λάθη
Τότε κι’ ὁ Οὐράνιος Πατήρ τέλεια θά ἐξαλείψῃ

Τά τόσα ἁμαρτήματα, τ’ ἀμέτρητά σας πάθη
Πού εἶναι βρισιές γιά τό Θεό. Κι ἄν σεῖς τό ἀρνηθῆτε
Μάθετε, εἶναι ἑπόμενο, με χρέος θά βρεθῆτε
Αἰώνιο, καί ἡ κόλασι θά σᾶς δεχθῇ στά βάθη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η  Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 120 – 122).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Στήν προηγούμενη θρησκεία τοῦ Ἑβραϊσμοῦ πού διεκράτησε μέ τή θεοκρατία της σέ ἐθνική καί κοινωνική ἑνότητα τόν πλάνητα λαό, ἐπεκράτει καί ἐφηρμόζετο ἡ δικαστική ἐντολή τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἴσων, τοὐτέστι τῆς ἀντεκδικήσεως πρός ἀνάσχεσιν τοῦ κακοῦ πού εἶχε καταστρεπτικές κοινωνικές ἐπιπτώσεις: «Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ καί ὀδόντα ἀντί ὀδόντος» κλπ. Ἐξόδ. κα’ 24 – 27.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ.στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 118 – 120).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουν δυό κλίμακες καί δυό κατηγορίες ἀνθρώπων πού τίς ἀνεβοκατεβαίνουν: ἡ μιά εἶναι αὐτή τῆς ὁποίας τά πόδια στηρίζονται στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καί φθάνουν στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου ἡ αἰωνία πόλις, ἡ «ἁγία καί καινή Ἱερουσαλήμ», ὅπου ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκ. κα’ 2. Τό ἀνέβασμα εἶναι κουραστικό κάπως· τήν ἀνάβασι ἐπιθυμοῦν καί κατορθώνουν οἱ νέοι, οἱ εὔρωστοι, οἱ δυνατοί, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ὀρειβάτες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ