You are currently browsing the tag archive for the ‘Απόστολος της Κυριακής’ tag.

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Εφ.4, 7 – 13 τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 323 – 328)

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὁ καταβάς αὐτός ἐστι καί ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τά πάντα» (Εφ.4, 10)

             Στήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί, στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μεγάλη μανία γιά ταξίδια. Δέν ἀναπαύονται σ’ ἕνα μέρος. Ὅλο καί θέλουν νά βρίσκωνται σέ κίνησι, νά ταξιδεύουν, νά πηγαίνουν σέ διάφορα μέρη, νά βλέπουν καινούργιους κόσμους, ν’ ἀπολαμβάνουν τίς φυσικές ὁμορφιές καί νά γνωρίζωνται μέ ἄλλους ἀνθρώπους. Δέν βλέπετε τί γίνεται μέ τόν τουρισμό; Τί κίνησις!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Γαλ.1, 11 – 19 τῆς Κυριακῆς μετὰ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ,ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 307-315)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Καθ’ ὑπερβολήν ἐδίωκον τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ… Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός…, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν τοῖς ἔθνεσιν» (Γαλ.1, 13 – 16) 

            Τήν ἱστορία, ἀγαπητοί μου, τήν ἱστορία τῆς ζωῆς του ἀφηγεῖται στή σημερινή ἀποστολική περικοπή ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ζωή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως γνωρίζουμε, χωρίζεται σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος ἔζησε ἀγνοῶντας τό Χριστό. Καί ὄχι μόνο ἀγνοῶντας ἀλλά καί πολεμώντας τό Χριστό καί τή χριστιανική πίστι. Σάν γνήσιος Ἰουδαῖος, σάν φανατικός φαρισαῖος, ἐδίωκε τότε τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Εβρ11, 9 – 10, 32 – 40 τῆς Κυριακῆς ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 300 – 306)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«…..Ἐξεδέχετο γάρ (ὁ Ἀβραάμ) τήν τούς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός» (Ἑβρ.11, 10)

Γιά πολλά πρόσωπα, ἀγαπητοί μου, μιλάει ὁ σημερινός Ἀπόστολος. Εἶναι πρόσωπα πού ἀνήκουν στόν κόσμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅλα τά πρόσωπα αὐτά ἔζησαν πρό Χριστοῦ, σέ χρόνια μεγάλης ἀπιστίας καί διαφθορᾶς, καί ὅλα μέ λαχτάρα περίμεναν νά ἔρθῃ ὁ Χριστός γιά νά σώσῃ τόν κόσμο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Κολασσαείς 3, 4 – 11, τῆς Κυριακῆς ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων),ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 294 – 299) 

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«…..Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καί ἐνδυσάμενοι τόν νέον» (Κολ.3, 9 – 10)

            Στήν ἀποστολική περικοπή, πού διαβάστηκε σήμερα σ’ ὅλους τούς ναούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει γιά δυό ἀνθρώπους· ὁ ἕνας εἶναι «ὁ παλαιός» (Κολ. 3, 9), ὁ ἄλλος εἶναι «ὁ νέος» (ἔ.ἀ. 3, 10). Ἔτσι τούς ὀνομάζει. Μέ ποιόν παρακαλῶ, ἀπ’ τούς δύο μοιάζουμε, μέ τόν παλαιό ἤ μέ τό νέο; Ἀλλά πρίν ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα αὐτό πρέπει νά δώσουμε κάποια ἑρμηνεία σ’ αὐτές τίς δυό λέξεις πού ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου πρός Ἐφ. 6, 10 – 17, τῆς Κυριακῆς ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ, (Τοῦ Τυφλοῦ),ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 280 – 286)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (φ’.6, 12)

Μή δειλιάσετε, μή φοβηθῆτε, ἀλλά πάρτε τά ὅπλα καί χτυπᾶτε ἀλύπητα τόν ἐχθρό! Ἔτσι ἀκούγεται σήμερα νά φωνάζῃ ὁ Ἀπόστολος. Μᾶς καλεῖ σέ πόλεμο ὅλους.

Σε πόλεμο; Θεός φυλάξοι! Θά πῇ κάποιος ἀπό τούς ἡλικιωμένους ἀκούγοντας τή λέξι πόλεμος, γιατί ἔχει πικρή πεῖρα τοῦ πολέμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς, πρός Εφ. 4, 1 – 7, Θ’ ΛΟΥΚΑ, (Ἄφρονος Πλουσίου),ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 266 – 272)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

…….Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ’. 4, 3)

Νά ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, νά ἔχουμε ἑνότητα, μᾶς συμβουλεύει σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Δηλαδή· ὅλοι μας νά ζοῦμε μονοιασμένοι σάν μιά οἰκογένεια πού ἔχει ἕνα πατέρα, τό Θεό.

Ἀλλά δυστυχῶς πόσο μακριά εἶναι ὁ κόσμος ἀπ’ αὐτή τήν ἑνότητα! Χίλια κομμάτια εἶναι σήμερα ὁ κόσμος. Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη; Ποῦ εἶναι ἡ εἰρήνη; Ποῦ εἶναι ἡ ἑνότης; Στόν αἰῶνα πού ζοῦμε δυό παγκόσμιοι πόλεμοι ἔγιναν. Τά ἔθνη διαιρέθησαν σέ δύο μεγάλες παρατάξεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Η’ ΛΟΥΚΑ, (Τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου) Β’ Κορ.4, 6-15, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 174 – 180)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Πάντοτε την νέκρωσιν το Κυρίου Ιησο έν τώ σώματι περιφέροντες……..»(Β’ Κορ.4,10)

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὁ Παῦλος δέν ἦταν ἀπ’ τήν ἀρχή ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀντιθέτως ἦταν ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας καί βλάσφημος καί διώκτης τῶν χριστιανῶν. Ἀπ’ τη στιγμή ὅμως, πού εἶδε τό ὅραμα κοντά στή Δαμασκό κι ἄκουσε τη φωνή «Σαούλ Σαούλ, τι με διώκεις;» (Πραξ. 9,4) ἀπό τότε πίστεψε κ’ ἔγινε κορυφαῖος κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Ε’ ΛΟΥΚΑ, (Πτωχοῦ Λαζάρου) Εφ. 2, 4-10, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 251 – 256)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὁ Θεός πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει, διά τήν πολλήν ἀγάπην αὐτοῦ ἥν ἠγάπησεν ἡμᾶς,………..»(Εφ.2, 4 – 10)

Πλούσιος, ἀγαπητοί μου, πλούσιος ποιός εἶναι; Πλούσιος ἕνας καί μόνο εἶναι· εἶναι ὁ Θεός.

– Ὁ Θεός πλούσιος; Τι σχέσι, θα ποῦν πολλοί, τι σχέσι ἔχει ὁ Θεός με τά λεφτά;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Ἀνάλυσι τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ, (Γαλ. 2, 16 – 20), ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 204 – 209)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.2, 20)

Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, ζοῦμε σε μιά ἐποχή φρικτῆς ἀσεβείας, ἀπιστίας καί διαφθορᾶς. Θέλετε ἀποδείξεις; Ἄλλοτε, ἐάν σ’ ἕνα χωριό πήγαινε ἕνας ξένος καί βλαστημοῦσε τά θεῖα, κανένα σπίτι δεν ἄνοιγε τήν πόρτα για να τόν φιλοξενήση. Ἐνῶ τώρα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ανάλυση του Απόστολου της Κυριακής των Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, (Τίτ. γ’ 8-15), από το βιβλίο του μακαριστού Επισκόπου ΑυγουστίνουΝ. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

«Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρεις και μάχας νομικάς περιίστασο· εισί γάρ ανωφελείς και μάταιοι» (Τίτ. γ’ 8-15)

Η ΓΛΩΣΣΑ, αγαπητοί μου χριστιανοί, η γλώσσα είνε ένα εξαιρετικό προνόμιο του ανθρώπου. Λέγοντας δε γλώσσα εννοούμε την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να εκφράζη τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Γιατί γλώσσα έχουν και τα ζώα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ