You are currently browsing the tag archive for the ‘Αποστολική Διακονία’ tag.


῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Λουαρσάβος, βασιλέας τοῦ Κάρτχλι τῆς ἀνατολικῆς Γεωργίας, ἐγεννήθηκε τό 1587.

῏Ηταν υἱός τοῦ Γεωργίου (1600-1603), ὁ ὁποῖος δηλητηριάσθηκε ἀπό τό σάχη τῶν Περσῶν ᾿Αμπάς (1584-1628), καί εἶχε δύο ἀδελφές, τήν Χορεσάν καί τήν ῾Ελένη, μέ τίς ὁποῖες ἔμεινε μαζί μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα του.

Παρά τό νεαρό τῆς λικίας του διακρινόταν γιά τήν εὐσέβεια καί τήν ἀνδρεία του. ῎Ετσι ἄξια ἐστέφθηκε βασιλέας τῆς Γεωργίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

῾Ο ῞Οσιος Μωυσῆς τῆς ῎Οπτινα, κατά κόσμον Τιμόθεος, ἐγεννήθηκε στό Μπορισογκλέμπσκ τῆς Ρωσίας, στίς 15 ᾿Ιανουαρίου 1782. Οἱ γονεῖς του, ᾿Ιβάν Γρηγορίεβιτς Πουτίλωφ καί ῎Αννα ᾿Ιβάνοβνα Γκολοβίνα, ἦσαν εὐσεβεῖς καί φιλόθεοι ἄνθρωποι.

῾Ο παππούς του ἀπό τή μητέρα του, ὁ ᾿Ιωήλ, ἦταν ἱεροδιάκονος καί εὐσεβής γέροντας, πού ἐζοῦσε στή μονή Σερπούκωφ Βυσότσκυϊ. ῾Η οἰκογένεια εἶχε ἀκόμη πέντε παιδιά, τόν Κύριλλο, τόν ᾿Ιωνᾶ, τόν Βασίλειο, τόν ᾿Αλέξανδρο καί τήν ᾿Ανυσία καί ἄλλα τέσσερα πού ἀπέθαναν νήπια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο ῞Οσιος Νήφων ἐγεννήθηκε, τό 1315, στό χωριό Λούκοβο τῆς Χειμάρρας, γι᾿ αὐτό καί ὀνομάζεται καί Χειμαρριώτης. ῾Ο πατέρας του ἦταν ἱερέας εὐλαβέστατος.

᾿Από μικρός μελετοῦσε τήν ῾Αγία Γραφή καί τούς βίους τῶν ῾Αγίων καί ἔγινε πολυμαθέστατος.

᾿Επειδή διψοῦσε νά μάθει περισσότερο τά τῆς μοναχικῆς πολιτείας, κατέφυγε στή μονή Γηρομερίου, ὅπου ἔγινε ὑποτακτικός σέ ἕνα γέροντα Σιναΐτη ἀσκητή. ᾿

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οἱ ῾Αγίες ῾Οσιομάρτυρες Μάρθα, Μαρία, Μαριάμνη, Θέκλα καί ᾿Ενναθά ἤ ᾿Εννείμ κατάγονταν ἀπό τήν πόλη ᾿Αζᾶ τῆς Περσίας καί ἀπό γονεῖς πλουσιώτατους. ῎Αθλησαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου (306-337 μ.Χ.) καί βασιλέως τῶν Περσῶν Σαβωρίου Βύ (310-379 μ.Χ.).

᾿Ασπασθεῖσες τό Χριστιανισμό ἔγιναν Κανονικές (κατηγορία μοναζουσῶν, οἱ ὁποῖες δέν ἀποχωροῦσαν ἀπό τόν κόσμο ἀλλά ἐζοῦσαν μακριά τῶν κοσμικῶν ἀπολαύσεων, ἀφιερωμένες στή διακονία τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ πλησίον), ἀπεῖχαν ἀπό κάθε κοσμική ἐπίδειξη καί εἶχαν τεθεῖ ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση κάποιου ἱερέως ὀνομαζομένου Παύλου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Οσιος Εὐθύμιος ἐγεννήθηκε στούς ᾿Επιβάτες τῆς Θράκης στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. ᾿Αδελφή του κατά σάρκα ἦταν ῾Οσία Παρασκευή ᾿Επιβατηνή († 14 ᾿Οκτωβρίου).

῞Οταν ἀπέθανε ὁ πατέρας του Νικήτας, μητέρα του τόν ὁδήγησε σέ μονή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου παρέμεινε ἐπί τριάντα χρόνια καί διέπρεψε στούς πνευματικούς ἀγῶνες.

῾Ο ῞Αγιος ὅμως ἀγαποῦσε τήν συχία. Γιά τό λόγο αὐτό ἔφυγε ἀπό τή μονή καί ἀσκήτεψε σέ ἐρημική περιοχή ὡς ἐρημίτης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κατά τήν μέρα αὐτή, σύμφωνα μέ τά ὑπομνήματα τῶν Συναξαριστῶν, ῾Εορτολογίων καί Τυπικῶν, ἄγονται δύο περιστατικά· ἀνάμνηση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ ῾Αγίου καί Δικαίου Λαζάρου καί τά ἐγκαίνια τοῦ αὐτοῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου.

Στά διάφορα ὑπομνήματα γίνεται μνεία καί στήν ἀνάμνηση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ῾Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

Τά ἱερά λείψανα τῆς ῾Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τήν ῎Εφεσο ὁ βασιλέας Λέων ὁ Σοφός (886-912 μ.Χ.) καί τά ἀπεθησαύρισε στή μονή τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου, σέ ἀργυρή θήκη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Η ῾Οσία ᾿Αθανασία ἐγεννήθηκε στή νῆσο Αἴγινα ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. καί εἶχε μεγάλη κλίση γιά τά θεῖα. Οἱ γονεῖς της ὅμως, ὁ Νικήτας καί Εἰρήνη, τήν ἐνύμφευσαν παρά τή θέλησή της.

Λίγες μέρες μετά τό γάμο ὁ σύζυγός της ἐφονεύθηκε ἀπό βάρβαρους πειρατές, πού ἐκείνη τήν περίοδο ἐπέδραμαν στήν Αἴγινα.

Τότε ῾Οσία ἀφοῦ ἔμεινε χήρα, ἐθεώρησε κατάλληλη τήν εὐκαιρία νά ἐκπληρώσει τόν ἱερό της πόθο γιά τή μοναχική πολιτεία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῾Ιερομάρτυς Εὐφρόσυνος (Σινοζέρσκϊυ), κατά κόσμον ᾿Εφραίμ, ἐγεννήθηκε σέ ἕνα χωριό τῆς Καρελίας, κοντά στή λίμνη Λάντοζσκοε, κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 16ου αἰῶνος μ.Χ.

᾿Αρχικά ἐμόνασε στή μονή τοῦ Βάλαμο τῆς Φινλανδίας, ἔπειτα στήν περιοχή Ντολόκ τῆς ἐπαρχίας Νόβγκοροντ τῆς Ρωσίας καί στή συνέχεια κοντά στή λίμνη Σινίτσε.

᾿Εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στή μονή Οὐσπένσκι τῆς πόλεως Τιχβίν καί τό ἔτος 1600 ἄρχισε τήν ἐρημική ζωή στούς ἄγριους βάλτους τῆς λίμνης Σινίτσε. ῾Ο ῞Οσιος ἔσκαψε ἕνα σπήλαιο, ἐτοποθέτησε ἕνα Σταυρό καί ἔζησε ἐκεῖ δύο χρόνια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


῾Ο ῞Αγιος Θεόγνωστος ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ἐζοῦσε ὡς μοναχός στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ἔτος 1328 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κιέβου, μετά τήν κοίμηση τοῦ ῾Αγίου Πέτρου τοῦ Κιέβου († 21 Δεκεμβρίου).

᾿Εγκαταστάθηκε στή Μόσχα καί ὑποστήριξε τόν ηγεμόνα τῆς Μόσχας ᾿Ιωάννη ἐναντίον τοῦ γεμόνος τοῦ Τβέρ ᾿Αλεξάνδρου Μιχαήλοβιτς, ὁ ὁποῖος καί ἀφορίσθηκε ἀπό τόν ῞Αγιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Οσιος Θεοφύλακτος καταγόταν ἀπό τήν ᾿Ανατολή καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Δύ (775-780 μ.Χ.).

Λόγῳ τῆς μεγάλης του παιδείας καί πρός συνέχιση τῶν σπουδῶν του ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου γρήγορα ἀπέκτησε φήμη σοφοῦ καί ἐδημιούργησε φιλικές σχέσεις μέ ἀνώτερους κρατικούς λειτουργούς καί ἀξιωματούχους, καθώς καί μέ τόν μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, πού ἦταν τότε πρωτοσηκρίτης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements