You are currently browsing the tag archive for the ‘Α΄ Κυριακή των Νηστειών – της Ορθοδοξίας’ tag.

π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός

«Πίστει Μωυσῆς μέγας γενόμενος ἤρνήσατο λέγεσθαι υἱός θυγατρός Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ. 11, 24-25)

«Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κὀρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή»

Η Ορθοδοξία μας είναι μία αλληλουχία γεγονότων πίστης, που ξεκινούν από την Παλαιά Διαθήκη και φτάνουν μέχρι την εποχή μας, αλλά δεν θα σταματήσουν εν χρόνω, καθώς η πορεία μας είναι προς την αιωνιότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ᾿Αποκάλυψις 

Ὁ Φίλιππος σαν τὸ ἀρνὶ στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου
Χωρὶς κανένα δισταγμὸ γίνεται μαθητὴς του·
Τὸν εἶδε ὅπως τὸν πόθησε:Μεσσία ὅλου τοῦ Κόσμου
Ποὺ λύτρωσι περίμενε. Τέρμα τῆς φυλακῆς του

Καὶ στα φρικτὰ καὶ αἰώνια δεσμὰ τῆς αμαρτίας
Κὶ ἐλευθεριά ἀπ’ τὸ κακὸ νά νοιώση ἡ ψυχὴ του·
Τή γεῦσι που αισθάνθηκε ὁ Φίλιππος, στο φίλο
Χαρούμενα διαλαλεῖ καὶ με παλμὸ τοῦ λέγει,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

3η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 129 – 131).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τά ἀγαθά εἶναι πνευματικά καί ὑλικά. Καί πνευματικά γιατί, παρά τίς ἐξελικτικές θεωρίες τῶν πλανωμένων ἤ τῶν ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς γηρασάντων, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἕνα κινούμενο ζωντανό καί μηχανή πρός παραγωγήν λιπασμάτων. Ἀνεξαρτήτως τῆς δογματικῆς ἀληθείας ὅτι εἶναι πλάσμα τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, Γενέσ. α’ 27, μέ ἐνδιάθετον δυναμισμό πρός ὑψίστην, κατ’ ἀναλογίαν, ἠθικήν τελείωσιν, ὡς ἄνθρωπος σκέπτεται, αἰσθάνεται ἐνσυνειδήτως, θρησκεύει, φιλοσοφεῖ, κρίνει, συγκρίνει, προτιμᾷ, ἀποφασίζει μέ τό μηχανισμό τῆς καρδιᾶς καί τοῦ μυαλοῦ του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς Α΄Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας) Ἑβρ.11, 24 – 26, 32 – 12, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 387 – 393)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος (ὁ Μωυσῆς) τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. 11, 26)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, σήμερα εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Σ’ ὅλους τούς ναούς ὡς Ἀπόστολος διαβάζεται μιά περικοπή ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, ἀπό τό 11ο κεφάλαιο. Σᾶς παρακαλῶ, ἀγαπητοί μου, ὅταν τελειώσῃ ἡ θεία λειτουργία καί πᾶτε στά σπίτια σας, μήν ἀρχίσετε κοσμικές συζητήσεις, ἀλλά ἀνοῖξτε τήν Καινή σας Διαθήκη καί διαβάστε ὁλόκληρο τό 11ο κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 – 52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 127 – 129).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Χιλιάδες χρόνια πρό Χριστοῦ, ἀλλά καί μετά Χριστόν, στίς χῶρες τοῦ πνευματικοῦ, θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἠθικοῦ ζόφου, ὅπου ἡ δαιμονολατρεία καί ὁ νοσηρός μυστικισμός ἐθεράπευαν, καί θεραπεύουν, βαθύτατες ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἀνεζητεῖτο, καί ἀναζητείται, Ἐκεῖνος πού θά ἄνοιγε τόν Οὐρανό, θά διέλυε τά σκοτάδια τῆς ἀγνοίας, θά ἦταν τό ὁδηγητικό φῶς ὅλων τῶν λαῶν κατά τήν ἱστορική πορεία τῆς ζωῆς τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), Ἰωάν. α’ 44 -52, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 125 – 127).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί ὁραματίζονται θησαυρούς κάτω ἀπό τή γῆ καί τή θάλασσα, ἑταιρεῖες ἐνεργοῦν γεωτρήσεις πρός ἀνακάλυψιν πετρελαίου ἤ φωτιστικῶν ἀερίων, ἄλλοι ανασκάπτουν ὁλόκληρα βουνά πρός ἐξαγωγήν ἀνθράκων ἤ διερευνοῦν τό ὑπέδαφος πρός ἐκμετάλλευσιν πηγῶν ἐνεργείας καί γίνεται σωστό πανηγῦρι κατά τό λαό μας. Ἀκούονται θριαμβολογίες γιά τά εὑρήματα τά ὁποῖα θεωροῦνται, καί εἶναι βεβαίως, πολύτιμα γιά τή ζωή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι