You are currently browsing the tag archive for the ‘Άγιος Δημήτριος’ tag.

ΣΥΣΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!

από το νέο βιβλίο: «Το Μύρο του Αγίου Δημητρίου – Ιστορία και σύγχρονα θαύματα»

~ Ευλογείτε είμαι η Χρυσάνθη Α. από τη Νάουσα Ημαθίας, έχω 4 παιδιά και είμαι στην Γερμανία 48 χρόνια. Το 1975 ήμουν έγκυος 2 μηνών και ήμουν στο κρεβάτι πολύ χάλια, και μόλις ήρθε ο Άγιος Δημήτριος με το άλογο σε ένα σύννεφο στάθηκε στο κρεβάτι μου, ήμουν ξύπνια και μου είπε:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Γεωργιοπούλου

Μετά τον θάνατον του αγίου θέλων ο Θεός να τον δοξάσει έτι περισσότερον οικονόμησε έτσι τα πράγματα ούτως ώστε όλος ο κόσμος να γίνει γνώστης των θαυμάτων του αγίου.

Πλήθος θαυμάτων αναφέρονται εις τον άγιον Δημήτριον και σε πολλά εξ αυτών διαφαίνεται η δυναμική του παρουσία εις την πόλιν του εις την οποίαν έχει τεθεί ως προστάτης, την ποίαν εις το παρελθόν πολλάκις έσωσεν από βαρβαρικάς επιδρομάς.

Το πρώτο σημείον και το πρώτον θαύμα το οποίον εφανέρωσε ότι ο άγιος Δημήτριος κατετάγη εις την χορείαν των αγίων και μακαρίων και των εις το Δείπνον του Γάμου του Αρνίου κεκλημένων (Αποκάλυψις Ιωάννου 19,9) υπήρξεν η έκχυσις Μύρου εκ του σώματος του αγίου και εκ των σημείων όπου επλήγη υπό των λογχών των ειδωλολατρών και το οποίον ήτο ανεξάντλητον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὁ ἅγιος πού ὑμνεῖται καί τιμᾶται ἑξαιρέτως ἀπό ἐμᾶς, ἀνάμεσα στούς μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐντόπιος καί συμπολίτης μας πολιοῦχος, τό μέγα θαῦμα τῆς οἰκουμένης, τό μέγα ὡράϊσμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ θαυματουργός καί μυροβλήτης Δημήτριος.

Μέγας φωστήρας ἀνάμεσα σέ περίλαμπρα ἄστρα πού μόνος του κρατεῖ μέσα του μαζεμένα ὅλων τά χαρίσματα, ὅπως σύν Θεῷ θά ἀποδείξουμε, ὁ ἅγιος Δημήτριος μόνος του δικαιοῦται νά καρπώνεται ὅλες μαζί τίς εὐφημίες πού ὀφείλονται σέ ὅλους.

Παρόλο πού δέν ἐπαρκοῦμε νά ποῦμε λόγο γιά τόν μεγαλομάρτυρα ἐν τούτοις ὁ πόθος μᾶς πιέζει νά μιλήσουμε κατά δύναμη καί ὁ καιρός ζητεῖ τόν ἐπίκαιρο λόγο καί τό χρέος ἐπιβάλλει νά θαυμάζουμε μέ τό λόγο τό ὑπερλόγο μεγαλεῖο του μάρτυρος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΙΑΜΑΤΩΝ ΚΡΟΥΝΟΥΣ

.

Αθλητῶν οἱ δῆμοι, καὶ μαρτύρων χοροί, συνεφραίνονται τῇ θείᾳ κοιμήσει σου, μεγαλύνοντες Χριστὸν τὸν Λυτρωτήν.

Βασιλείας ὄντως καὶ ἀφθάρτου τρυφῆς, κατηξίωσαι τρισμάκαρ Δημήτριε ἐναθλήσας ἐν σταδίῳ πανσθενῶς.

Γήινος ὑπάρχων καὶ ἐν κάλλει λαμπρός, οὐκ ἐφρόντισας σαρκὸς ἡδυπάθειαν, ἀλλ’ ἐδόθης τῷ Χριστῷ ὁλοσχερῶς.

Δημητρίου θείαις, εὐπροσδέκτοις εὐχαῖς, τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεὸς διαφύλαξον, ἐξ αἱρέσεων παντοίων καὶ δεινῶν.

Εχων θεῖον ὅπλον, τὸν Κυρίου Σταυρόν, τῶν δαιμόνων ἐτροπώσω τὰς φάλαγγας, τροπαιοῦχος νικητὴς ἀναδειχθείς.

Ζηλωτὴς τοῦ πάθους, γεγονὼς τοῦ Χριστοῦ, ἐλογχεύθης τὰς πλευράς σου Δημήτριε, ἀνελθὼν ἀπὸ τῆς γῆς εἰς οὐρανούς.

Η Θεσσαλονίκη σὲ προστάτην θερμόν, κεκτημένη ἐσαεὶ διασώζεται ἐκ παντοίας τῶν ἐχθρῶν ἐπιδρομῆς.

Θεῖον ἰατρεῖον καὶ θαυμάτων πηγήν, τὸν πανέντιμον ἀνέδειξε τάφον σου ὁ δοξάζων τοὺς δοξάζοντας αὐτόν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗι ΥΠΟΔΟΧΗι ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ»
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)

*************************

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, λαμπρῶς πανηγυρίζουσα, καλεῖ εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν τὸν εὐσεβῆ λαόν της, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ τοῦ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ.

Αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι, ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Πολιούχου, θὰ τελεσθοῦν κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα :

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

παπα Γιώργης Δορμπαράκης

Ο άγιος Νέστωρ ήταν πολύ νέος και ωραίος άνδρας, γνωστός στον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Την εποχή του βασιλιά Μαξιμιανού κι ενώ αυτός είχε συλλάβει τον άγιο Δημήτριο και τον είχε κλείσει φυλακή, έτρεξε στον τόπο της φυλακής του κι έπεσε στα πόδια του: «Δούλε του Θεού, είπε, θέλω να μονομαχήσω με τον Λυαίο, και ευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού».

Ο άγιος τότε τον σφράγισε με το σχήμα του τιμίου Σταυρού και του είπε: «Και τον Λυαίο θα νικήσεις και υπέρ Χριστού θα μαρτυρήσεις». Ήλθε λοιπόν ο Νέστωρ στο στάδιο, όταν βρισκόταν στο θεωρείο ο Μαξιμιανός, και είπε: «Θεέ του Δημητρίου, βοήθει μοι».

Συνεπλάκη λοιπόν με τον βδελυρό Λυαίο, τον οποίο με καίριο πλήγμα στην καρδιά φόνευσε, γεγονός που δημιούργησε ψυχική σύγχυση στον βασιλιά. Αμέσως αυτός διέταξε να κτυπηθεί με λόγχες ο άγιος Δημήτριος, ως αίτιος της σφαγής του Λυαίου, ο δε άγιος Νέστωρ να φονευθεί με το δικό του ξίφος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

http://users.otenet.gr/~noadpatr/images/bios/agdi.jpg


Ο Αγιος Δημήτριος ο μεγαλομάρτυς και μυροβλύτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 260μ.Χ.

Οι γονείς του ήταν επίσημοι άνθρωποι και ο Δημήτριος κοντά στη φθαρτή δόξα είχε και πάμπολλα πνευματικά χαρίσματα και ολόψυχη πίστη στο Χριστό.

Εκείνο τον καιρό αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ο Χριστιανομάχος Διοκλητιανός που είχε διορίσει καίσαρα στα μέρη της Μακεδονίας ένα στρατηγό γαμπρό του ονόματι Μαξιμιανό, εξίσου σκληρόκαρδο και αιμοβόρο.

Αυτός ο Μαξιμιανός, διόρισε τον Δημήτριο άρχοντα της Θεσσαλονίκης, αφού εξετίμησε σε αυτόν την παλικαριά, την εξυπνάδα του και τα πολλά χαρίσματά του και νομίζοντας ότι είναι ειδωλολάτρης.

Ο Δημήτριος χάρηκε με την τιμή αυτή γιατί θα του δινόταν έτσι η ευκαιρία να κηρύξει το Χριστό και να φέρει τους υπηκόους του στην αληθινή πίστη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ