You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ’ category.

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Θυμηθεῖτε ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι λόγια καὶ μετάνοιες, ἀλλὰ προσήλωση τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς στὸ Θεό.

Εἶναι δυνατὸ νὰ διαβάσετε ὅλες τὶς τακτὲς Ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας καὶ νὰ ἐκτελέσετε ὅλες τὶς καθορισμένες μετάνοιες, ἀλλὰ ἡ ἐπαφή σας μὲ τὸ Θεὸ νὰ εἶναι εἴτε ἐντελῶς ἀνύπαρκτη εἴτε ἀσήμαντη, μὲ τὸ νοῦ σκορπισμένο καὶ τὴν καρδιὰ κρύα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου*

Ἀγάπησον τὸν Θεὸν ἐξ ὅλης σου τῆς ψυχῆς, καθὼς σὲ ἠγάπησεν Αὐτός· γενοῦ ναὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει ἐνοικήσει ἐν σοὶ ὁ Ὕψιστος.

Διότι ἡ ψυχή, ἥτις ἔχει ἐν ἑαυτῇ τὸν Θεόν, εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιος καὶ καθαρός· ὅταν λοιπὸν ὁ Κύριος κατοικήσῃ εἰς τὴν ψυχήν, οἱ οὐράνιοι Ἄγγελοι ἀγάλλονται ἐν αὐτῇ, καὶ σπουδάζουσι νὰ προτιμῶσι τὴν ψυχήν, διότι εἶναι αὐτοῦ τοῦ Δεσπότου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης

Ὅλοι μας ἀποστρεφόμαστε τὸν θάνατο. Ὅλοι μας ἀγαποῦμε τὴ ζωή. Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ μετέχουμε στὸ θαῦμα καὶ τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, ἄν δὲν συνδεθοῦμε μὲ τὴν Πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ.

Στὴ θεία Λειτουργία ὁ Κύριος προσφέρει στοὺς πιστοὺς τὸν ἑαυτό Του, τὸ ἄχραντο Σῶμα Του καὶ τὸ τίμιο Αἷμα Του, καὶ τοὺς μεταδίδει τὴ ζωὴ ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ἐπεκτείνεται στὴν αἰωνιότητα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἕνας Γέροντας μᾶς διηγήθηκε, πὼς φίδι φαρμακερὸ ἐδάγκωσε κάποιον ἀκουστὸ ἀσκητή. Μπροστὰ στὸν κίνδυνο, ἐκεῖνος πῆρε τὸ δρόμο καὶ πῆγε στὴν πολιτεία, νὰ τὸν ἐξετάσουν καὶ νὰ τὸν θεραπεύσουν.

᾿Εκεῖ τὸν ὑποδέχθηκε μιὰ πολὺ εὐλαβὴς καὶ θεοφοβούμενη γυναίκα, ποὺ τὸν περιποιήθηκε μὲ πολλὴ στοργή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (†2013)

Ἕνα ἀπὸ τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνευματικότητος εἶναι ἡ ᾿Εγρήγορσις.

῾Ο εὐσεβὴς Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἀγρυπνῆ συνεχῶς, ὥστε νὰ προφυλάσση τὴν καρδιά του ἀπὸ τὶς προσβολὲς τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος τὸν σφυροκοπᾶ διαρκῶς μὲ πονηρὲς σκέψεις, μὲ ἀκάθαρτες φαντασίες, μὲ ἐμπαθῆ αἰσθήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γράφει εὐλαβὴς πνευματικὴ θυγατέρα του:

Καὶ νέα ἐπίσκεψίς μου τὸν μῆνα Μάρτιον (τοῦ 1965). Βροχὴ οἱ ἐρωτήσεις (τοῦ Γέροντος):

– Καλῶς ἦλθες. Τί κάνεις; Ἡ ζωή σου εἶναι πρὸς σητωρίαν ἤ ἀπώλειαν; Τὰ ἔργα σου νὰ φροντίζῃς νὰ εἶναι πρὸς σωτηρίαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο κ. Χαράλαμπος Εὐθυμιάδης (Χ.Ε.) εἶχε ἀκούσει πρὸ ἐτῶν γιὰ τὴν ῾Ιερὰ Μονὴ τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς, λόγῳ δὲ τοῦ ὅτι ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας, ἀπεφάσισε νὰ ἔλθη γιὰ νὰ προσκυνήση καὶ νὰ ἐξομολογηθῆ, ὅπως καὶ ἔπραξε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Απὸ τὸν Βίον τοῦ ῾Οσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου (Μνήμη: 8 Α´)

ΕΙΣ τὸ Κοινόβιον εἶχον συνήθειαν οἱ Πατέρες νὰ κόπτωσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὰ χαμόκλαδα διὰ τὸ πῦρ, καὶ ἔκοπτον εἰς μίαν φορὰν ὅσα ἐχρειάζοντο δι᾿ ὅλον τὸ ἔτος, προσεκάλουν δὲ καὶ τοὺς Κελλιώτας καὶ ἄλλους τυχόντας ξένους διὰ νὰ βοηθήσωσιν ὅ,τι ἠδύναντο.

Μίαν λοιπὸν τῶν ἡμερῶν μετὰ τὸ κόψιμον ἐκάθισαν περὶ τὴν τετάρτην ὥραν νὰ φάγωσιν, ἐκάθισε δὲ καὶ ὁ ῞Οσιος Γέρων εἰς μίαν τῶν τραπεζῶν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά τό ὁποῖο λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὅτι «δέν ὑπάρχει στόν οὐρανό καί στήν γῆ ἄλλο ἰσχυρότερο ὅπλο, παρά μόνο τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ».

Τό δεύτερο ὅπλο κατά τοῦ νοητοῦ ἐχθροῦ εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός (Α’ Κορ.1,18) (Καί θά ἐρωτήσω αὐτούς πού δέν ἔχουν τόν σταυρό: Μέ ποιό σημεῖο θά προστατευθῆτε ἀπό τόν διάβολο;).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Μποροῦμε νά περιφρουροῦμε ὁλόκληρο τόν κόσμο περιφρουρῶντας τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ παραδείσου μέσα μας, διότι ἄν χάσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δέν θά σώσουμε οὔτε τόν ἑαυτό μας οὔτε τούς ἄλλους.

Ἐκεῖνος πού ἔχει μέσα του τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά τή μεταδώσει ἀνεπαίσθητα καί στούς ἄλλους. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει εἰρήνη στόν κόσμο, παρεκτός κι ἄν ὑπάρχει ἐσωτερική εἰρήνη στόν καθένα ἀπό μᾶς…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ