You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ’ category.

῾Η Παναγία τοῦ Τιχβίν

῾Ο ζῆλος τοῦ Χριστιανοῦ πρέπει νὰ τίθεται ὑπὸ τὴν ὑπακοὴ καὶ καθοδήγησι τοῦ πνευματικοῦ του Πατρὸς καὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τὸν ὁδηγῆ σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν ᾿Αρχιερέα.

Kάποτε  ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγοροδ Γουρίας καὶ Τοποτηρητὴς τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Καλούγας, στὴν ὁποίαν ὑπαγόταν ἡ ῎Οπτινα, ἔδωσε εὐλογία νὰ γίνη σὲ ἕνα Μοναστήρι ἐπισκευὴ (καθαρισμός, ἐπιδιόρθωσις, ἐπιζωγράφησις) τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Τιχβίν, ποὺ κατὰ παλαιὰ παράδοσι εἶναι ἔργο τοῦ ῾Αγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ τὴν σέβεται βαθύτατα ὅλη ἡ Ρωσία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

᾿Απὸ τὸ «ἄγνωστο» ῾Αγιολόγιο τῆς ᾿Εκκλησίας μας

ΕΝΑΣ μεγάλος, ἀλλὰ ἐν πολλοῖς ἄγνωστος ῞Αγιος, Πατέρας, Θεολόγος, ῾Υμνογράφος, ὡς καὶ θαυμαστὸς ῾Υπερασπιστής, Διδάσκαλος καὶ ῾Ιεραπόστολος τῆς ῾Αγίας ᾿Ορθοδόξου Πίστεως τὸν Δ´ καὶ Ε´ αἰ., εἶναι ὁ ῞Αγιος Νικήτας ᾿Επίσκοπος Ρεμεσιάνας ἤ Ρεμεσιανῶν.

῾Ο κατὰ πᾶσα πιθανότητα ἑλληνικῆς καταγωγῆς αὐτὸς ῞Αγιος γεννήθηκε στὴν Δακία, σημερινὴ Ρουμανία, τὸ ἔτος 338.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΜΟΥ γράφεις ὅτι, παρ’ ὅλη τὴ χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας σου μαζί μου, τὸ γράμμα μου σὲ γέμισε λύπη γιὰ πολλὲς μέρες.

Αὐτὴ ἡ λύπη, ἐξ ὁλοκλήρου δουλειὰ τοῦ πονηροῦ, ὀφείλεται κατὰ ἕνα μέρος στὴν πεποίθησή σου ὅτι εἶχες φτάσει πραγματικὰ σὲ μέτρα ἀρετῆς, ἐνῶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εξίσταται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀναλογιζόμενος τὰ ὑπερφυῆ θαυμάσια, τὰ ὁποῖα ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ μετῆλθεν, ἵνα σώσῃ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς αἰωνίας δυστυχίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔρριψεν αὐτὸν ἡ παρακοὴ τοῦ Παραδείσου.

Ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Νέα Διαθήκη ἀφηγοῦνται ἄπειρα δείγματα τῆς θείας ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον· ὁ Νόμος, οἱ Προφῆται, τὰ τεράστια θαύματα τῆς χάριτος καὶ τὰ λοιπὰ ἀξιοσημείωτα αὐτῆς γεγονότα, εἶναι ἀποδείξεις τραναὶ τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ φιλανθρώπου Προνοίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΝΑΣ συγγραφεὺς καὶ καθηγητὴς τῆς Θεσσαλονίκης ἐνυμφεύθη πρὸ ἀρκετῶν δεκαετιῶν μίαν πτωχὴν καὶ ἐνάρετον παρθένον, ὑποκρινόμενος ὅτι ἦτο καὶ ἐκεῖνος θεοσεβὴς καὶ καλὸς Χριστιανός, ἐνῷ κατὰ βάθος ἦτο ἄπιστος καὶ ἄθεος!

Μετὰ τὸν γάμον καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἔγκυος ἡ σύζυγός του ῾Ερμιόνη, ἔμαθε ἀπὸ τὸν ἴδιον τί ἄνδρα ἐπῆρε, δηλαδὴ ὅτι δὲν ἐπίστευε τίποτε! Πόνεσε βαθειὰ ἡ καϋμένη δι᾿ αὐτὸ καὶ ἔκλαψε.

᾿Αλλὰ παρ᾿ ὅλον ποὺ τῆς ἔλεγε συχνὰ ὅτι «δὲν ὑπάρχει Θεός», αὐτὴ δὲν ἔβαζε στὸν νοῦν της νὰ τὸν ἐγκαταλείψῃ, ἀλλὰ ἔλεγε μέσα της:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΜΕΤΑ τὴν κοίμησή του (4η Μαρτίου) ὁ ῞Αγιος Γεράσιμος ἀνακηρύχθηκε (καὶ ἐπίσημα) ῞Αγιος καὶ ἔκανε Θαύματα, ἀπὸ τὰ παλιὰ ἐκεῖνα χρόνια μέχρι καὶ σήμερα.

Πολλοὶ μάλιστα λένε ὅτι ὁ ῞Αγιος ἄκουσε πολὺ γρήγορα τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς προσευχές τους καὶ τοὺς ἔκανε καλά. Γι᾿ αὐτὸ ἀπὸ πολλοὺς ὀνομάζεται «῾Ο ῞Αγιος ᾿Εξπρές»!

῾Ο ῞Αγιος εἶναι πάντα ζωντανὸς (εἰδικῶς στὴν Μονή του), κυκλοφορεῖ ἀνάμεσα στοὺς προσκυνητὲς καὶ στοὺς ἄλλους πιστούς, συνομιλεῖ μαζί τους, τοὺς παρηγορεῖ, τοὺς ἐνθαρρύνει, τοὺς θεραπεύει καὶ σκορπίζει παντοῦ τὴν ἀγάπη του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1. Οταν μᾶς θυμιάζει ὁ Ἱερέας.

Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἀντὶ σταυροῦ, κάνουμε μία ὑπόκλιση τῆς κεφαλῆς, εὐχαριστοῦντες τὸν Ἱερέα γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς κάνει, δηλ. μετὰ τὶς ἅγιες Εἰκόνες νὰ θυμιάζει καὶ ἐμᾶς, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ!
Ἐὰν καθόμαστε, πρέπει τότε νὰ σηκωνόμαστε.

2. Ὅταν στὴν ἀρχὴ τοῦ Ὄρθρου ἀνα­γινώσκεται ὁ Ἑξάψαλμος.

Τὸ σταυρό μας μποροῦμε νὰ κάνουμε στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τοῦ Ἑξαψάλμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης μὲ ἄλλους Κληρικοὺς καὶ τὴν Γερόντισσα ᾿Ελισάβετ στὸ προσωρινὸ κτήριο φιλοξενίας τῆς ᾿Αδελφότητος στὸ Λονδῖνο τὸ 1955.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιωάννης καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδῖνο

Τὸ ἔτος 1948, κατὰ τὸν πόλεμο τῆς Παλαιστίνης, ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὴν ρωσικὴ Μονὴ τῆς ᾿Ορεινῆς στοὺς ῾Αγίους Τόπους ἡ ῾Ηγουμένη Αὐτῆς ᾿Ελισάβετ (᾿Αμπένοβα) μαζὶ μὲ τὴν ᾿Αδελφότητα.

῾Η περιοχὴ περιῆλθε ὑπὸ τὸ νεοσύστατο κράτος τοῦ ᾿Ισραήλ, τὸ ὁποῖο παρέδωσε τὴν Μονὴ στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(ἐκ τῶν Διδαχῶν τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ)

ΤΩΡΑ σᾶς λέγω νὰ κάμητε τοῦτο· νὰ πάρετε ὅλοι ἀπὸ ἕνα κομπολόγιον (κομβοσχοίνι) καὶ νὰ προσεύχεσθε· νὰ λέγητε τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ῾Αγίων ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλον σου».

Μέσα εἰς τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ», ἀδελφοί μου, τί θεωρεῖ; Θεωρεῖ ἡ ῾Αγία Τριάς, ὁ Θεός μας, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας.

Καὶ πάντες οἱ ῞Αγιοι μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὸ «Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστὲ» ἐπῆγαν εἰς τὸν Παράδεισον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

᾿Απὸ τὸν Βίο τοῦ ῾Οσίου Στάρετς Παρθενίου τοῦ Κιέβου († 25.3.1855)*

ΟΠΩΣ ὁ ἴδιος ὡμολογοῦσε, ἀπὸ τὴ νεανική του ἡλικία φυλάχθηκε καθαρὸς καὶ δὲν δοκίμασε τὶς ἐνοχλήσεις τοῦ σαρκικοῦ πολέμου.

῏Ηταν θέλημα τοῦ Κυρίου, ἡ καρδιά του ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνη κατοικητήριο τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος καὶ ναὸς προσευχῆς, νὰ μὴ μολυνθῆ ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πάθη. ᾿Ακόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς λογισμοὺς τὸν ἐφύλαττε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ἑπόμενο περιστατικὸ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ψυχικὴ θέσι ποὺ εἶχε ἀπέναντι στὸ θέμα αὐτό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι