Ὁ μήνας Ἰούνιος ζωντανεύει μέσα μας τήν εἰκόνα τοῦ θερισμοῦ. Εἶναι ὥριμος ὁ καρπός τοῦ σιταριοῦ καί ὁ γεωργός χαίρεται, γιατί ἦλθε ἡ ὥρα νά ἀπολαύσει τούς κόπους του.

Θυμᾶται τή σπορά, τούς κόπους του, τήν ἀβεβαιότητα γιά τόν σπόρο πού ἔθαψε στό χῶμα, τούς κινδύνους ἀπό τίς καιρικές συνθῆκες, καί ὄχι μόνο. Ἔσπειρε μέ τήν ἐλπίδα τῆς πλούσιας συγκομιδῆς.

Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά σπείρει ἕναν καινούργιο σπόρο, γιατί ἡ παλιά σπορά εἶχε πλέον φθαρεῖ. Πνίγηκε μέσα στά ζιζάνια τῆς ἀθεΐας, τῆς εἰδωλολατρίας καί τῆς πολλῆς ἁμαρτίας.

Ἔγινε ὁ ἴδιος ὁ Σπόρος πού ἔπεσε στή γῆ, πού ἐτάφη στό χῶμα καί ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς νέας ζωῆς. Ἔσπειρε καινούργια διδαχή, γιά νά ζωογονήσει καί νά ἀνακαινίσει τόν κόσμον ὅλον: «ἰδού καινά ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. 21, 5).

Γιά τήν καινούργια σπορά δέν διάλεξε τούς σοφούς τοῦ κόσμου τούτου, οὔτε τίς ἐξουσίες του, ἀλλά τούς ἁπλούς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας. Αὐτούς ἀπέστειλε νά σπείρουν τόν λόγο Του.

Τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία νά πορευθοῦν καί νά ἐξαγγείλουν παντοῦ τόν σπόρο τῆς Ἀληθείας: «καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω ὑμᾶς» (Ἰω. 20, 21), «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28, 19-20).

Ὁ θερισμός ἔχει ἀρχίσει. Οἱ Ἀπόστολοι καλοῦνται νά πορευθοῦν σ’ ὅλο τόν κόσμο: «Ἰδού λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τούς ὀφθαλμούς ὑμῶν καί θεάσασθε τάς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρός θερισμόν ἤδη καί ὁ θερίζων μισθόν λαμβάνει καί συνάγει καρπόν αἰώνιον, ἵνα καί ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καί ὁ θερίζων» (Ἰω. 4, 35-36).

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, ἐπορεύθησαν ἐξαγγέλλοντες παντοῦ τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση καί πείθοντες τούς λαούς ὅτι δέν ὑπάρχει ἀλλοῦ ἡ σωτηρία, παρά μόνον διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:

«οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλιω οὐδενί ἡ σωτηρία, οὐδέ γάρ ὄνομα ἐστιν ἕτερον… ἐν ιὧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4, 12).

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ὁ χῶρος μέσα στόν ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἡ σωτηρία μας, γιατί αὐτή εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία τῶν μελῶν τοῦ Χριστοῦ, ὅλων τῶν βαπτισμένων καί κοινωνούντων τό Πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα Του, συνεχίζει διά τῶν διαδόχων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἐπισκόπων καί Πρεσβυτέρων τό ἔργο τῆς σπορᾶς καί τοῦ θερισμοῦ.

Μᾶς συνάγει ὅλους σέ μιά πορεία πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου καί ὁ σπείρων καί ὁ θερίζων ὁμοῦ χαίρουν (Ἰω. 4, 35).

Ὅλοι οἱ πιστοί μετέχουν στά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συνεργοῦν στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου καί μποροῦν νά συναγάγουν καρπό στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Σύνδεσμος
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Ἔτος ­54ο ­– Ἰούνιος Ἰούλιος ­2020 –­ Τεῦχος­ 550

Εἰκόνα ἀπό: pravklin.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»