«… Διά νά μήν ἁμαρτάνης τοῦ λοιποῦ σοῦ δίδω τάς ἑξῆς πατρικάς συμβουλάς.

1) Νά προσεύχεσαι ἀδιαλείπτως νοερῶς, μετά προσοχῆς, ἐπιμελείας καί συναισθήσεως νά λέγης διαφόρους προσευχάς, ὅσας γνωρίζης καί ἰδίως τήν σύντομον προσευχήν. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με, καί τό Δόξα σοί ὁ Θεός, Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς κ.λπ.»

Νά προσεύχεσαι καί ὅταν περιπατῆς καθ’ ὁδόν, καί ὅταν ἐργάζεσαι, καί ὅταν πίπτης εἰς τήν κλίνην νά ἀναπαυθῆς, καί ὅταν ἐγείρεσαι καί ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ.

Ὅταν, λοιπόν, προσεύχεσαι μετ’ εὐλαβείας, ἐπιμελείας, προσοχῆς καί κατανύξεως ὁ ἐχθρός δέν πλησιάζει, ἀλλά καί ἄν πλησιάση καί ὅσας φοράς πλησιάση φεύγει, ἀναχωρεῖ ἄπρακτος…

2) Νά ἐνθυμῆσθε πάντοτε τόν Θεόν. Ἐπειδή τό ἁμαρτάνειν γίνεται, λέει ὁ Μ. Βασίλειος, κατ’ ἀπουσίαν Θεοῦ. Ὅταν λησμονήσωμεν τόν Θεόν, λησμονήσωμεν ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών, καί μᾶς βλέπει καί τίποτε δέν τόν λανθάνει ἤ καλόν ἤ κακόν. Τότε δέν θά ἁμαρτάνωμεν.

Πῶς ποιήσω τό πονηρόν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μου καί ἁμαρτήσομαι, εἶπεν ὁ νέος Ἰωσήφ ὁ σώφρων, ὁ ἀνδρεῖος κατά τήν ψυχήν, ὁ ὡραῖος καί πάγκαλος, εἰς τήν ἀσελγεστάτην κυρίαν του, ἡ ὁποία τόν παρεκίνει πρός ἁμαρτίαν.

Καί οὕτω ἔφυγε τήν ἁμαρτίαν, ὁ δέ προφητάναξ Δαβίδ, ἡλικιωμένος, ὑπανδρευμένος, μέ παιδιά, ἐλησμόνησε τόν Θεόν, ἁμάρτησε, καί ἀφοῦ μετενόησε πικρά, ἐπενθοῦσε, ἐνήστευε, ἠγρύπνει καί ἐστέναζε διά τήν ἁμαρτίαν.

Διά νά μήν ἁμαρτήση εἰς τό ἑξῆς ἐσκέπτετο πάντοτε ὅτι ὁ Θεός ἦτο ἔμπροσθέν του.

«Προωρώμην τόν Κύριόν μου, ὅτι διά παντός ἐνώπιόν μου ἐστι, ἵνα μή σαλευθῶ», ἔλεγε.

3) Νά ἐνθυμῆσαι τόν θάνατον. «Μνήσθητι, τέκνον μου, τῶν ἐσχάτων σου καί οὔχ ἁμαρτήσεις», μᾶς συμβουλεύει ὁ Σοφός Σειράχ. Ἐκεῖνος πού ἐνθυμεῖται διαρκῶς τόν θάνατον, λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, ἤ τελείως ἤ ὀλίγον θέλει ἁμαρτήσει…

4) Νά ἀγαπήσης τόν Θεόν μέ ὅλην σου τήν ψυχήν, τήν καρδίαν, τήν δύναμιν καί τήν διάνοιαν, καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

Ἀγάπην ὅμως ὄχι ψευδῆ, μέ λόγια, ἀλλά πραγματικήν, καί ὅταν ἀγαπᾶ τίς τόν Θεόν ὁλοψύχως μένει μαζί μέ τόν Θεόν μένει μαζί μέ αὐτόν. Ποῦ πλέον νά πλησιάση ὁ πονηρός, ἡ ἁμαρτία; …

Αὐτάς τάς τέσσερας πατρικάς συμβουλάς, ἀγαπητόν μου τέκνον, σοῦ δίδω καί ὡς παρακαταθήκην σοῦ ἀφήνω, καί ἄν αὐτάς φυλάξης μετά προσοχῆς καί ἐπιμελείας θά σωθῆς καί θά κερδίσης τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, τῆς ὁποίας εἴθε νά ἀξιωθῶμεν
πάντες.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδίων εὐχῶν

Φιλόθεος Ζερβάκος Ἀρχιμ.»

«Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος (Ὁ οὐρανοδρόμος ὁδοιπόρος, 1884-1980). Ἕνας σύγχρονος ὅσιος πατήρ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστοῦ Ἐκκλησίας», Τόμος Α΄, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξη Κυψέλη»

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἁγία Ἄννα
Τριμηνιαῖο περιοδικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης
Ἔτος 15ο – † Γ΄ – Δ΄ Τρίμηνο 2012 – Τεῦχος 107

Εἰκόνα ἀπό: nationalgeographic

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»