Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Γιά τό Μυστήριο τοῦ ῾Αγίου Χρίσματος, γράφει ὁ ‘Απόστολος Παῦλος, ὅτι εἶναι μία Θεία τελετή πού ἐπιτελεῖται σ’ αὐτόν ὁ ὁποῖος βαπτίσθηκε.

Χρίεται μέ τό ῞Αγιο Μῦρο σ’ ὅλες τίς αἰσθήσεις καί σέ διάφορα ἄλλα μέρη τοῦ σώματός του, στό μέτωπο, στό στόμα, στ’ αὐτιά, στό στῆθος, στά χέρια, καί στά πόδια γιά νά σφραγισθῇ ἔτσι καί νά ἐνισχυθῇ μέ τά χαρίσματα τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος καί νά τεθῇ στήν ὑπηρεσία τῆς ‘Εκκλησίας.

Γιά τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος μᾶς λέγει ὁ ‘Απόστολος Παῦλος, ὅτι οἱ Χριστιανοί ἐσφραγίζοντο μέ τό ῞Αγιο Πνεῦμα, (‘Εφεσ. 1,13), ἐνῶ ὁ Εὐαγγελιστής ‘Ιωάννης στήν Α. ‘Επιστολή του, (2,20-27), μᾶς λέγει:

«καί ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπό τοῦ ῾Αγίου, καί οἴδατε πάντα», ἐνῶ στήν (Β. Κορ.1,21-2), γράφει: «῾Ο δέ βεβαιῶν ἡμᾶς σύν ὑμῖν εἰς Χριστόν καί χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καί σφραγισάμενος ἡμᾶς καί δούς τόν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν».

῾Οποιοδήποτε κείμενο ἤ ἐπίσημο ἔγγραφο μόνο τότε ἔχει ἀξία, ὅταν ἔχῃ τοποθετηθεῖ σ’ αὐτό καί ἡ σφραγίδα.

῎Ετσι καί ἕνας βαπτισμένος μόνο τότε συναριθμεῖται στό σῶμα τῶν ἀληθινῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅταν μετά τό βάπτισμά του, ἐπῆρε καί τήν σφραγίδα τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος μέ τό ῞Αγιο Μῦρο.

Γι’ αὐτό λέγει ὁ ῾Ιερεύς, ὅταν τόν χρίει: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος ῾Αγίου». ‘Αμήν.

Πηγή:   Ἀναβάσεις