Τοῦ κ. Κων/ντίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς – Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 29 Μαΐου 1453, ἤτοι πρίν ἀπό 568 ἔτη ἀπό σήμερα, «Ἑάλω ἡ Πόλις» καί τό Βυζάντιο εἶχε παύσει πλέον νά ὑπάρχει.

Ὅ,τι ἀπέμεινε ἐντός ὀλίγου περιῆλθε ὁλοκληρωτικῶς στούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι γενόμενοι κύριοι τῆς Πόλεως, ἄρχισαν τήν καταστροφή καί τήν λεηλασία αὐτῆς, καταστρέψαντες τελείως τό Μέγα Παλάτιον, πλήν τοῦ πλησίον αὐτοῦ εὑρισκομένου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, τόν ὁποῖον, καθώς καί ὅλες τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, μετέτρεψαν σέ Τζαμιά, ἐνῶ πολλοί τῶν κατοίκων ἐσφάγησαν ἤ ἐξανδραποδίσθηκαν.

Ἡ Βασιλίδα τῶν Πόλεων ὑπέκυψε. Ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία κατέρρευσε καί ἐπί τῶν ἐρειπίων αὐτῆς ὁ νικητής ἄσκησε ἐπί 5 αἰῶνες καί πλέον τήν αἱμοχαρῆ δεσποτείαν του.

Εὐθύς, μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ μορφή τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ ΙΑ΄ τοῦ ἐπονομαζομένου Δραγάτση, πού ὑπῆρξε ὁ ἡρωϊκώτερος μαχόμενος ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ (πού ἦταν τό ἀσθενέστερο σημεῖο τῶν τειχῶν), κατά τήν τελευταία καί ἀποφασιστική ἔφοδο τῶν Τούρκων τήν 29ην Μαΐου 1453, ἔγινε θρύλος καί εἰσέδυσε στίς ποικίλες δημώδεις παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Διά τοῦ θανάτου δέ καί τῆς καταλήψεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατελύθη τό Βυζαντινό Κράτος καί ἄρχισε ἡ μακρά περίοδος τῶν δεινῶν τῆς ὑποδουλώσεως.

Οἱ Ἕλληνες ἀγωνίσθηκαν μέ ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό, κατά τήν τελευταία πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων, πού ἄρχισε, τήν 7ην Ἀπριλίου 1453, ἔχοντες ἐπικεφαλῆς των τόν γενναῖο Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος καίτοι ἐγνώριζε ποῖον θά ἦταν τό μοιραῖο τέλος, οὔτε ἐπί στιγμήν κατελήφθη ἀπό δισταγμούς.

Τουναντίον δέ, ἀφοῦ ἀπηύθυνε προτρεπτικούς λόγους πρός τούς Ἕλληνας καί τούς ξένους, μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στήν Ἁγία Σοφία καί μέ τό ὄνομα τῆς Πατρίδος του στά χείλη, ἐρρίφθη ἀκάθεκτος στόν Ἀγώνα.

Ἀκαταπόνητος καί ἀκατάβλητος ὑπερασπίσθηκε τήν πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς ὑστάτης στιγμῆς του καί ἀπέρριψε ὑπερήφανα καί ἀσυζητητί προτάσεις τοῦ βαρβάρου ἀντιπάλου του, μέ τήν ἑξῆς Ἑλληνοπρεπῆ ἀπάντηση:

«Τό τήν Πόλιν σοι δοῦναι, οὐτ’ ἐμόν ἐστιν, οὐδ’ ἄλλου τινός τῶν οἰκούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, κοινῇ γάρ γνώμῃ αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἡ ἀξιοπρεπής καί ὑπερήφανη ἀπάντηση τοῦ Ἐθνομάρτυρος Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρός τόν Μωάμεθ Β΄ ἐνθυμίζει τό «Μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα στίς Θερμοπύλες καί ὅλες τίς θυσίες τῶν ἀρχαίων καί τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων πρός διαφύλαξη τοῦ ὑπέρτατου ἀγαθοῦ τῆς Ἐλευθερίας.

Ἀμέσως μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, συνετέθησαν διάφορα δημοτικά ἄσματα καί θρῆνοι, ἀναφερόμενοι στήν Ἅλωση τῆς Πόλης, ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἀπαρχή τοῦ νέου Ἀγῶνος γιά τήν Ἐθνική Ἀποκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.

Τοῦτο τό ἐπιμαρτυροῦν οἱ λαϊκοί θρῆνοι γιά τήν συντελεσθεῖσα ἐθνική συμφορά. Τό βεβαιώνει τό παρήγορο Ἀγγελικό μήνυμα πού ἀπευθύνεται στήν δακρυσμένη Εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας μας:

«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, καί μήν πολυδακρύζεις,
πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας θά’ναι!!!».

Ἐξάλλου, σύμφωνα μέ σχετικό θρύλο, ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες θά διώξουμε τόν Τοῦρκο στήν «Κόκκινη Μηλιά», πού βρίσκεται ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀσιατικοῦ αὐτοῦ Λαοῦ, ὅταν θά ἀναστηθεῖ ὁ μέγας νεκρός τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, πού ἔκλεισε μία μεγάλη περίοδο τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπί 1123 συναπτά ἔτη καί «ἡ ὑπερτάτη θυσία αὐτοῦ καί τῶν περί αὐτόν ἀγωνιστῶν, κατηύθυνε πράγματι τῶν αἰώνων τάς τύχας», ὅπως χαρακτηριστικῶς γράφει ὁ Ἀκαδημαϊκός Διονύσιος Ζακηνθυνός.

Τέλος, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ Βασιλεύουσα Πόλις καί ὁ θρυλικός τελευταῖος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ , θά ἐπιζήσουν μέσα στίς καρδιές μας, ἐκτός τῶν ἄλλων, μέ τίς μνῆμες, μέ τίς παραδόσεις καί μέ τούς θρύλους τοῦ «μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ», πού κάποτε θά ξυπνήσει «Στῆς χώρας τῆς Ἑφτάλογης ἀπάνου τά μουράγια», κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή Κωστῆ Παλαμᾶ, καί τοῦ «Παπᾶ τῆς Ἁγια Σοφιᾶς πού ἐξαφανίσθηκε τήν ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως, γιά νά συνεχίσει τήν τέλεση τῆς διακοπείσης Θείας Λειτουργίας στό Μεγάλο Μοναστήρι!».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
­Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Ἔτος 50ο­ – Μάϊος ­2016 –­Τεῦχος ­509 

Εἰκόνα: «Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος» ἔργο τοῦ Θεόφιλου Χατζημιχαήλ ἀπὸ: wikipedia.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»