Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἔργο τοῦ Πανσέληνου, Πρωτάτο, Ἅγιον Ὄρος

Εὐσεβίου Καισαρείας

Ἀπὸ ὁμολογητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου πρὸς τὸ βασιλιὰ τῶν Περσῶν Σαπώρην, στὴν ὁποία κάνει λόγο περὶ τῶν διωκτῶν τῶν χριστιανῶν καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Βαλεριανοῦ:

«Δὲ νομίζω ὅτι βρίσκομαι σὲ πλάνη, ἀδελφέ μου, ὁμολογώντας τοῦτον τὸν ἕνα Θεό, ἀρχηγὸ τῶν πάντων καὶ πατέρα, τὸν ὁποῖον πολλοὶ τῶν ἐδῶ βασιλευσάντων, ἀφοῦ ὑπήχθησαν σὲ μανιώδεις πλάνες, ἐπεχείρησαν ν’ ἀρνηθοῦν.

Ἀλλὰ ὅλους ἐκείνους ἀφάνισε ἕνας τόσο τιμωρὸς θάνατος, ὥστε ἔπειτα ἀπὸ αὐτοὺς ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἀντὶ ἄλλου παραδείγματος, νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς δικές του συμφορὲς γιὰ ἐκείνους, ποὺ ζηλεύουν παρόμοια μὲ αὐτοὺς διαγωγή.

Ἕναν δὲ ἀπὸ αὐτοὺς θεωρῶ ἐκεῖνον τὸν ὁποῖο ἡ θεία μῆνις, ἀφοῦ ἀπέλασε σὰν κεραυνὸς ἀπὸ ἐδῶ, παρέδωσε στὰ δικά σας μέρη καὶ τοῦ ὁποίου ἡ ταπείνωση κατέστησε ἐνδοξότερο τὸ θρίαμβό σας.»

Ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου στὸν ἐπίσκοπο Ἱερουσαλὴμ Μακάριο σχετικὰ μὲ τὴν ἀνοικοδόμηση ἱεροῦ ναοῦ στὸν τόπο τῆς Σταυρώσεως:

«Ἡ ἐπιείκεια τοῦ Λυτρωτοῦ μας εἶναι τόσο θαυμάσια, ὥστε νομίζω καμία λέξη δὲν εἶναι ἐπαρκὴς νὰ ἐκφράσει τὸ παρὸν θαῦμα.

Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μνημεῖο τῶν πιὸ ἱερῶν Παθῶν ἔπρεπε νὰ ἔχει παραμείνει κρυμμένο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς τόσο μακρόχρονης πορείας, μέχρι τὸ χρόνο ποὺ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ ὅλων, ἔμελλε ν’ ἀναλάμπει γιὰ τοὺς ἀπελευθερωμένους δούλους του, ξεπερνᾶ ἀληθινὰ κάθε ἄλλο ἀντικείμενο θαυμασμοῦ.

Ἐὰν ὅλα τὰ σοφὰ ἄτομα σὲ ὅλον τὸν κόσμο συγκεντρώνονταν σὲ μιὰ θέση καὶ ἐπρόκειτο νὰ προσπαθήσουν νὰ ἐκφραστοῦν ἐπάξια γι’ αὐτό, δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ πλησιάσουν οὔτε κατ’ ἐλάχιστον, ἐπειδὴ τόσο περισσότερο ἡ πίστη τοῦ θαύματος ὑπερβαίνει τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπινου λογισμοῦ, ὅσο τὰ οὐράνια δημιουργήθηκαν δυνατότερα τῶν ἀνθρωπίνων.

Διὰ τοῦτο λοιπὸν αὐτὸς εἶναι πάντοτε καὶ πρῶτος καὶ μόνος γιὰ μένα σκοπός, ὅπως ἡ πίστη τῆς ἀλήθειας νὰ ἐπιδεικνύει μέρα τὴ μέρα στὰ νεότερα θαύματα μὲ ὅλη τὴ σωφροσύνη καὶ τὴ μονόγνωμη προθυμία, ἔτσι καὶ οἱ ψυχὲς ὅλων σ’ ὅλους μας γύρω ἀπὸ τὸν ἅγιο νόμο νὰ γίνονται σπουδαιότερες.»

Εὐσεβίου Καισαρείας, Βιβλ. 3, κεφ. 33 καὶ Βιβλ. 4, κεφ. 11.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Πειραϊκή Ἐκκλησία
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς
Ἔτος 24ο – Τεῦχος 259 – Μάϊος 2014

τὸ«σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»