ἤ, Τριωδίου εἰσόδια. Τὸ ξέρουμε, ἄραγε;

π. K.NKαλλιανός

Σάββατο βράδυ ἀνοίξαμε τὸ ἱερὸ Τριώδιο καὶ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ, μετὰ τὰ τελούμενα στὴν τάξη τοῦ Ἐωθινοῦ Εὐαγγελίου ἀρχίσαμε νὰ ψάλλουμε τὸν ἀνεκλαλήτου θείας ἐμπνεύσεως ὕμνο: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα … »

συνειδητοποιώντας πιά ὅτι ἀρχίζουμε νὰ βαδίζουμε τὸ μονοπάτι τοῦ οὐσιαστικοῦ προορισμοῦ μας: Τῆς ἐπιστροφῆς σιμά Του, ἐκεῖ ὅπου  ἀναπαύεται ἡ ψυχή, εἰρηνεύει καὶ οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς.

Μετανοίας ὁ καιρός, λοιπόν, ἀνοίγεται σήμερα μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Κατανυκτικοῦ  Τρῳδίου. Καιρὸς, ποὺ συνορεύει μὲ τὴν εὐωδιαστὴ τὴν ἄνοιξη, ποὺ ἀσφαλῶς θυμίζει τὸν Παράδεισο.

Τὸν Παράδεισο τὸν πανάρετο, τὸν πανάγιο, τὸν πανόλβιο, ὁ δι’ Ἀδὰμ πεφυτευμένος, καὶ διὰ τὴν Εὔαν κεκλεισμένος. Μόνο ποὺ γιὰ νὰ εἶναι δυνατὴ αὐτὴ ἡ ἐπιστροφή, κλειδὶ αὐθεντικὸ καὶ σίγουρο, ὥστε ν’ ἀνοίξει ἡ Πύλη τοῦ Παραδείσου εἶναι ἡ Μετάνοια:

Αὐτήν, δηλαδή, ποὺ Τὸν ἰκετεύουμε νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ προβάλλουμε συνειδητά γιατὶ κατὰ τὸν ὅσιο Ἰωάννη τὸν Σιναῒτη «μετάνοια σημαίνει νὰ συμφιλιωθεῖς μὲ τὸν Κύριο, πράττοντας ἀγόγκυστα καὶ μὲ βαθύτατη εἰλικρίνεια ἔργα καὶ ἀρετὲς ἀντίθετες μὲ κάθε παράπτωμα.»

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα», λοιπόν… Κι ἐσὺ βιώνεις καὶ πάλι  ἀπουσίες… Γιατὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐπίγειας βιοτῆς μας ὅλο καὶ μαζεύεται, ὅπως τὸ κουβάρι τὸ νῆμα. Ποὺ ὁλο καὶ σιμώνει ἡ στερνή του ἄκρη…

Ἀκόμα σκέφτεσαι τὸ ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, τῆς πρώτης τοῦ Τριῳδίου καὶ ἀναρωτιέσαι στὰ 43 χρόνια ἱερατικοῦ βίου πόσοι ἀναχώρησαν καὶ πόσοι ἔμειναν. Καὶ πιὸ πολὺ ἀναρωτιέσαι ἄν τοῦ χρόνου τέτοια μέρα θ’ ἀξιωθεῖς νὰ ξανανοίξεις αὐτὸ τὸ βιβλίο.

Τὸ Κατανυκτικὸν Τρώδιον, ποὺ βῆμα – βῆμα μᾶς συνδράμει νά ἀνέβουμε τὴν Κλίμακα τὴν Ἁγιοπνευματική, ὥστε ν’ ἀξιωθοῦμε ν’ ἀνταμώσουμε τὸν δι’ ἡμᾶς Σταυρωθένα καὶ Ἀναστάντα Κύριο.

Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου 2022

Πηγή: Ημερολόγιο Αποδημίας

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»