Ἁγίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

«…῾Ο οἶκος μου οἶκος προσευχῆς
κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε
σπήλαιον ληστῶν» (Ματθ. κα΄13)

Καθένας γνωρίζει, ὅτι ὁ Nαὸς τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ μία στάσι εὐλαβείας, μία βαθειὰ συγκέντρωσι τοῦ νοῦ ἐν προσευχῇ, μία συναίσθησι τῆς στάσεως ἐνώπιον τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά, ποιός ἀνταποκρίνεται σὲ αὐτὲς τὶς ἀπαιτήσεις;
Οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν στὴν ᾿Εκκλησία μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ προσευχηθοῦν. Στέκονται ἐκεῖ γιὰ λίγο μὲ μία θερμή, διακαῆ διάθεσι τῆς καρδιᾶς.

Μετά, οἱ σκέψεις ἀρχίζουν νὰ περιφέρωνται καὶ ὁ νοῦς γίνεται μία κανονικὴ λαϊκὴ ἀγορά, περισσότερο θορυβώδης ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὁ Κύριός μας συνάντησε στὸ ῾Iερὸ τῶν ῾Iεροσολύμων.

Γιατί; ῾Η κατάστασις τῆς προσοχῆς καθενὸς στὴν ᾿Εκκλησία, ἀποτελεῖ ἕνα ἀντικατόπτρισμα τῆς γενικῆς του καταστάσεως. Δηλαδή, ἡ συμπεριφορὰ ἑνὸς προσώπου στὴν ᾿Εκκλησία ἀνταποκρίνεται στὸν τρόπο τῆς ζωῆς του.

Μέχρις ἑνὸς σημείου οἱ ᾿Εκκλησιαστικὲς Ἀκολουθίες διεγείρουν καὶ ὑποβοηθοῦν πνευματικὲς τάσεις, ἀλλὰ μετὰ ἡ διάθεσις τῆς ψυχῆς ἐπανέρχεται στὸ συνηθισμένο της ἐπίπεδο.

᾿Εν τούτοις, ἐὰν θέλης ὁ χρόνος σου στὴν ᾿Εκκλησία νὰ κυλάη σὲ μία ἀντάξια κατάστασι προσοχῆς ἐνώπιον τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, προετοίμασε τὸν ἑαυτό σου στὴν καθημερινή σου ζωή, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ διατηρῆς μία προσευχητικὴ κατάστασι καθὼς ἐκτελεῖς τὰ συνηθισμένα σου καθημερινὰ καθήκοντα.

Αὐτὸς ὁ ἀγώνας θὰ σοῦ ἐπιτρέψη σταδιακὰ νὰ παραμένης καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκεια τῶν ᾿Ακολουθιῶν σὲ μία συνεχῆ κατάστασι εὐλαβικῆς προσοχῆς.

Καὶ αὐτὴ ἡ εὐλάβεια στὴν ᾿Εκκλησία θὰ σὲ ὁδηγήση ἐν συνεχείᾳ νὰ διατηρῆς  τὴν ἴδια αὐτὴν στάσι στὴν καθημερινή σου ζωή.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν θὰ ἀνεβαίνης σταδιακὰ ὅλο καὶ ὑψηλότερα.
Εἴθε ὁ Κύριος νὰ σὲ βοηθήση. Ξεκίνησε!

(*) Μετάφρασις ἐκ τῆς ἐφημερ. «Orthodox America», Vol. VII, No 4 (64) / October 1986, p. 4.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία
Περιοδική Ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων
Ἀριθμὸς τεύχους 18- Σεπτέμβριος 2021

Εἰκόνα: «Στὴν ᾿Εκκλησία» ἔργο τοῦ Λουκᾶ Γεραλὴ ἀπὸ: paletaart – Χρώμα & Φώς

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»