ΣΕ ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μοναστήρια ποὺ ἵδρυσε ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Βενέδικτος ἦταν κάποιος Μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐνωχλεῖτο ἀπὸ τὴν ραθυμία.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ δυστυχισμένος δὲν εἶχε ὑπομονὴ κατὰ τὸν καιρὸ τῆς κοινῆς λατρείας, ἀλλ᾿ ὅταν ὅλοι οἱ ᾿Αδελφοὶ ἐγονάτιζαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἔβγαινε ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ παραδινόταν στὴν ἀργολογία καὶ τὴν ραθυμία.

῾Ο Γέροντάς του ἐνουθέτησε αὐτὸν πολλὲς φορὲς καὶ ἐπειδὴ δὲν κατώρθωσε τίποτε, τὸν ὡδήγησε στὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τὸν ῞Αγιο Βενέδικτο, καὶ τοῦ φανέρωσε τὸ πάθος του.

῾Ο ῞Οσιος Πατέρας, ἀφοῦ ἔλεγξε μὲ σεμνότητα καὶ ὅπως ἔπρεπε τὴν ραθυμία τοῦ ᾿Αδελφοῦ καὶ ἐστήριξε αὐτὸν μὲ νουθεσίες, τὸν ἀπέστειλε πίσω στὸ Μοναστήρι.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή, ὁ ᾿Αδελφὸς μόλις γιὰ δυὸ ἡμέρες ἐτήρησε τὶς συμβουλὲς τοῦ ῾Οσίου, τὴν δὲ τρίτη ἡμέρα γύρισε πάλι στὴν διαβολική του συνήθεια καὶ κατὰ τὸν καιρὸ τῆς κοινῆς προσευχῆς ἄρχισε νὰ περιφέρεται ἄσκοπα.

῾Ο καλὸς ὅμως Γέροντάς του, ὅταν εἶδε ὅτι νικήθηκε πάλι ἀπὸ τὸ δαιμόνιο τῆς ἀκηδίας, μετέβη στὸν ῞Αγιο Βενέδικτο καὶ διηγήθηκε τὸ γεγονός.

῾Ο ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀποκρίθηκε πρὸς αὐτόν: «Θὰ ἔλθω ἐγὼ καὶ θὰ τὸν διορθώσω».

῏Ηλθε λοιπὸν ὁ ῞Αγιος στὸ Μοναστήρι καὶ στεκόταν μὲ τοὺς ᾿Αδελφοὺς στὸν Ναό. Μόλις ἐτελείωσε ἡ ψαλμωδία καὶ γονάτισαν οἱ ᾿Αδελφοὶ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν, εἶδε ὁ ῞Οσιος καὶ νά! ἕνας νεαρὸς ὅμοιος μὲ ἀράπη, ἀφοῦ ἔπιασε τὴν ἄκρη τοῦ ράσου τοῦ᾿Αδελφοῦ ἐκείνου ποὺ δὲν εἶχε τὴν ὑπομονὴ νὰ ἀφοσιωθῆ στὴν προσευχή, τὁν ἔσυρε ἔξω ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς προσευχῆς, βγῆκε καὶ ὁ ῞Αγιος Βενέδικτος καὶ βρῆκε τὸν Μοναχὸ νὰ εἶναι ἔξω.

Τότε, γιὰ τὴν ψυχική του τύφλωσι, τὸν ἐκτύπησε μὲ τὸ μπαστουνάκι του καὶ ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη ἐλευθερώθηκε ὁ ᾿Αδελφὸς ἀπὸ τὴν ραθυμία ποὺ τὸν ἐκυρίευε.

Στὸ ἑξῆς, μαζὶ μὲ τοὺς ᾿Αδελφοὺς στεκόταν πρόθυμος μέχρι τέλους τῆς προσευχῆς, χωρὶς νὰ τολμήση ὁ δαίμονας νὰ τὸν πλησιάση, ἀλλὰ τελείως ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ αὐτόν.

᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ῾Οσίου Βενεδίκτου (14η Μαρτίου)

(*) ῾Απλοποίησις ἀπὸ τὸν Εὐεργετινόν, τ. Βʹ, ῾Υπόθεσις Ιʹ, σελ. 104-105, ἔκδοσις εʹ,  Καθηγουμένου Βίκτωρος Ματθαίου (†), ᾿Αθῆναι 1958.

«Εἶπε Γέρων»: Παλαιὲς καὶ σύγχρονες οἰκοδομητικὲς διηγήσεις καὶ διδασκαλίες

Ἀντιγραφή ἀπὸ pdf τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Εἰκόνα: «῾Ο Μοναχός Ινόκ » ἔργο τοῦ Konstantin Savitsky ἀπὸ: wikimedia.commons

γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»