Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

(Λουκ. 12.19)

Ἕνα θαῦμα περιγρά­φει ἡ σημερινή εὐαγ­γε­λική περικοπή, τό θαῦ­μα τῆς θεραπείας δέκα δυστυχισμένων ἀνθρώ­πων, τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν. Δέκα ἄνθρωποι, τούς ὁποίους ἡ σκληρό­τητα τῶν συνανθρώ­πων τους τούς εἶχε ἐγ­κα­ταλείψει στήν ἀσθέ­νεια καί τή δυστυχία τους, εἶναι αὐτοί τούς ὁποί­ους ἐπισκέπτεται ὁ Χρι­στός.

Καί ὄχι μόνο τούς ἐπι­σκέ­πτεται, ἀλ­λά καί τούς θεραπεύει διακρι­τικά καί ἀθόρυβα. Τούς στέλνει νά ἐπι­δείξουν τά σώματά τους στούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἁρμόδιοι νά πι­στο­­ποιή­σουν τή θερα­πεία τους, καί καθώς πη­γαίνουν πρός τήν πό­λη θε­ρα­πεύ­­ονται.

Καί ἐνῶ αὐτοί γνωρί­ζουν καλά σέ ποιόν ὀφείλουν τήν ἴασή τους, κα­νένας σχεδόν δέν τόν ἀναζητᾶ γιά νά τόν εὐχα­ριστήσει. Μόνο ἕνας, καί αὐ­τός Σαμα­ρείτης, ἄν καί ἦταν γνωστή ἡ ἐχθρική σχέ­ση πού εἶχαν οἱ Ἰου­δαῖοι μέ τούς Σα­μαρεῖ­τες.

Εἶναι αὐτός ὁ πρώην λεπρός, πού ἀντί νά τρέ­ξει νά πάει στό σπίτι του καί νά συναντήσει τούς οἰκείους του, ἐπι­στρέ­­φει γιά νά συνα­ν­τή­σει καί νά εὐχα­ρι­στή­σει τόν Χριστό. Ἐπιστρέ­φει καί ἀκούει τά πα­ρή­γορα λόγια τοῦ Κυρίου: «Ἀναστάς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Κυριακή τῶν δέκα λε­πρῶν σήμερα, ἀ­δελ­­φοί μου, καί αὐτή τήν ἡμέ­ρα ἡ προσοχή τῶν κηρύκων τοῦ θείου λόγου στρέφεται συνή­θως στό θέμα τῆς εὐ­γνω­­μο­­σύ­νης, χρησιμο­ποι­ώ­ντας ὡς παράδειγ­μα τήν περίπτωση τοῦ ἑνός θεραπευθέντος λε­­προῦ.

Ὅμως δέν θά ἤθελα νά σταθῶ στή μεγάλη ἀρετή τῆς εὐγνω­μοσύνης, ἀλλά σέ δύο ἄλλα σημεῖα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ σχέ­ση τοῦ συγκεκρι­μέ­νου θαύματος μέ τίς ἑορτές τῶν Χριστου­γέν­νων καί τῶν Θεοφανείων πού ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες.

Μιά βιαστική σύγκρι­ση ὁδηγεῖ στό συμ­πέ­ρασμα ὅτι δέν ὑπάρχει καμία σχέση ἀνά­­μεσα στό θαῦμα τῆς θερα­πεί­ας τῶν δέκα λεπρῶν καί στό θαῦμα τῆς γεν­νή­σεως τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χρι­­στοῦ καί ἡ ἔλευσή του στή γῆ μοιάζει πο­λύ μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ στή μικρή κω­μόπολη ὅπου βρι­σκό­ταν οἱ δέκα λεπροί.

Για­τί «εἰς κώ­μην τινα» μέσα στό ἀχανές σύμ­παν, στή γῆ, ἔμενε καί ὁ ἄνθρωπος ἀπο­κομμέ­νος ἀπό τόν Θεό ἀλλά καί ἀπό τούς συναν­θρώ­πους του ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη κατά τήν ὁποία οἱ πρωτόπλαστοι παρήκουσαν τήν ἐντο­λή τοῦ Θεοῦ καί ἁμάρ­τησαν. Ἀπέκτησαν, γρά­φουν κάποιοι πατέρες, τήν λέ­πρα τῆς ψυχῆς, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἀσθένεια πνευματική βέ­βαια, ἡ ὁποία ἀπο­μα­κρύνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, ὅπως ἡ σωματική τόν ἀπομα­κρύ­νει ἀπό τούς ἀν­θρώ­πους.

Αὐ­τούς τούς λε­προύς ἀπό τήν ἁμαρ­τία ἀνθρώπους ἐπι­σκέφθη­κε μέ τή γέννη­σή του ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι μόνο μᾶς ἐπισκέφθηκε, ἀλλά καί μᾶς θεράπευσε καί μᾶς ἀπέδωσε πάλι ὑγιεῖς στήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί μᾶς ἔδω­σε τή δυνατότητα νά ἀπολαμβά­νουμε τίς χα­ρές καί τίς ἀνέσεις τῆς ζωῆς κοντά στόν Θεό.

Τό δεύτερο σημεῖο τό ὁποῖο ἤθελα νά ἐπιση­μά­­νω σήμερα εἶναι ἡ ἀνα­γκαιότητα τῆς πί­στεως.

Ὁ Χριστός ἦρ­θε ὡς ἄνθρωπος στή γῆ γιά νά μᾶς σώσει. Καί τί ζήτησε ἀπό ἐμᾶς; Τί­πο­τε ἄλλο ἐκτός ἀπό πί­στη σέ Ἐκεῖνον. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τούς δέ­κα λεπρούς. Τί εἶπε ὁ Χριστός σ’ αὐτόν πού ἐπέστρεψε θεραπευ­μέ­νος γιά νά τόν εὐχαρι­στήσει; «Ἡ πίστις σου σέσω­κέν σε». Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε.

Αὐτή ἡ πίστη, ἀδελφοί μου, εἶναι ἡ μο­να­δική μας σωτηρία.

Γι’ αὐτό καί πρέπει, ἀφοῦ προ­η­γουμένως κατανοή­σου­με τή σοβαρότητα τῆς πνευματι­κῆς λέπρας πού ταλαιπωρεῖ τήν ψυ­χή μας καί ἐμποδίζει τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό, νά προσεγ­γί­σου­με μέ πίστη τόν δι’ ἡμᾶς ἐναθρωπή­σα­ντα Χρι­στό, καί νά τοῦ ζη­τήσουμε μέ ἐμπιστοσύ­νη καί μέ βαθειά πίστη νά κάνει καί γιά μᾶς ἕνα θαῦμα, σάν αὐτό πού ἔκα­νε μέ τούς δέκα λεπρούς.

Νά μᾶς χαρί­σει τήν ἄφεση ἁμαρ­τι­ῶν καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν πνευματική λέ­πρα, ἔτσι ὥστε νά μπο­ροῦμε καί ἐμεῖς νά ἀπο­λαύσουμε τά ἀγαθά τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό ὄχι μόνο σ’ αὐτή τή ζωή ἀλλά καί στήν αἰώνια.

Αὐτή ἄς εἶναι, ἀδελ­φοί μου, ἡ προσπά­θειά μας καί ἡ προσευχή μας γιά τό νέο ἔτος πού ἄρ­χισε πρίν ἀπό λίγες ἡμέ­ρες καί τό ὁποῖο μᾶς χάρισε ὁ Θεός ὡς μία εὐ­­καιρία νά τόν πλη­σιά­σουμε καί νά προ­σεγ­γίσουμε τή σωτηρία πού Ἐκεῖνος μᾶς προσέ­φερε μέ τήν ἐνανθρώ­πηση τοῦ Υἱοῦ του.

Πηγή: Με παρρησία…

Εικόνα από: pravprihod.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»