Ἡ θαυματουργή ἁγία εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἡ Ἱεροσολυμίτισσα», ἔχει ἁγιογραφηθεῖ τόν 19ο αἰώνα θαυματουργικῶς. Φέρει χρονολογία 1870 καί ἔχει τό ἑξῆς ἱστορικό:

Ὑπῆρχε τόν καιρό ἐκείνο μία ἁγιογράφος μοναχή ὀνόματι Τατιανή, τῆς ρωσικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μυροφόρου Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, πού βρίσκεται στούς πρόποδες τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀπέναντί τῆς Ἱερουσαλήμ.

Εἶδε δέ ἡ Τατιανή καθώς κοιμόταν τό ἑξῆς ὅραμα: Εἶδε ὅτι τήν ἐπισκέφθηκε στό κελλί της μία ἄγνωστη μοναχή, ἡ ὁποία τῆς εἶπε: «Ἀδελφή Τατιανή, ἦλθα νά μέ ζωγραφίσεις».

Ἡ Τατιανή ἀπάντησε: «Εὐλόγησον, ἀδελφή, ἀλλά ἐγώ εἶμαι ἁγιογράφος καί ὄχι ζωγράφος».

Καί ἡ ἐπισκέπτρια τῆς λέγει: «Τότε νά μέ ἁγιογραφήσεις».

Ἡ Τατιανή ἐξεπλάγη μέ τό θάρρος τῆς ξένης καί ἀπεκρίθη: «∆έν ἔχω ξύλο (σανίδι), ποῦ νά σέ ζωγραφίσω;».

Καί τότε ἡ ἐπισκέπτρια μοναχή τῆς δίδει ἕνα σανίδι ἁγιογραφήσεως καί λέγει: «Ζωγράφισε»!

Ἀλλά ἐνῶ ζωγράφιζε ἡ Τατιανή τήν μοναχή, εἶδε τά ἄμφιά της νά γίνονται χρυσά, τό πρόσωπό της νά λάμπει πολύ, καί τήν ἄκουσε νά λέγει:

«Ὦ μακαρία Τατιανή, μετά τόν ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ, θά μέ ἁγιογραφήσεις πάλι ἐσύ».

Ἡ Τατιανή ἀντελήφθη ὅτι ἁγιογραφοῦσε τήν Παναγία! Ἐταράχθη καί ξύπνησε. Ἀμέσως ἔσπευσε στήν ἡγουμένη καί τῆς διηγήθηκε τό ὅραμα.

Ἡ ἡγουμένη δυσπίστησε καί τῆς εἶπε νά πάει νά κοιμηθεί καί αὔριο νά ἁγιογραφήσει μία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Καθώς ὅμως ἐπέστρεφε, εἶδε νά βγαίνει ἀπό τό κελλί της φῶς καί αἰσθάνθηκε εὐωδία!

Τότε εἰδοποίησε τήν ἡγουμένη καί μαζί εἰσῆλθαν στό φωτεινό καί εὐωδιάζον κελλί, ὅπου εἶδαν ἐκπληκτικότερο θαῦμα. Ἡ εἰκόνα τοῦ ὁράματος βρισκόταν μέσα στό κελλί πραγματική, ἀχειροποίητη!

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, παρουσιάζεται πάλι ἡ Παναγία στή μοναχή καί λέγει:

«Νά μέ κατεβάσετε κάτω στό σπίτι μου, στή Γεθσημανῆ». Πρᾶγμα πού ἔγινε.

Ἀπό τότε ἡ ἀχειροποίητη ἁγία εἰκόνα βρίσκεται στό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος τῆς Γεθσημανῆ.

Ἀπολυτίκιον τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης

Βοηθῆσαι σοῖς πρόσφυξι σπεῦσον, ∆έσποινα, τοῖς εὐλαβῶς προσκυνοῦσι
ἐν τάφῳ Γεθσημανῇ τῷ πανσέπτῳ σήν μορφήν ἀχειροποίητον,
ὀμβροβλυτοῦσαν δαψιλῶς ἰαμάτων ὀχετούς καί νάματα συμπαθείας
τοῖς σέ ὑμνοῦσι, Παρθένε, λαμπρῶς, Ἱεροσολυμίτισσα. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἀπό φυλλάδιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου,  Δήμου Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»