Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Tί εἶναι ἡ σωτηρία;
Εἶναι ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Καί τί εἶναι ἡ ζωή ἐν τῇ Ἐκκλησία;
Εἶναι ἡ ζωή ἐν τῷ Θεανθρώπῳ.

Καί τί εἶναι ἡ ζωή ἐν τῷ Θεανθρώπῳ;
Εἶναι ἡ ζωή ἐν τῇ Ἁγία Τριάδι, διότι ὁ Θεάνθρωπος εἶναι τό Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Παναγίας Τριάδος, ὁμοούσιον πάντοτε καί ὁμόζωον τοῦ ἀνάρχου Πατρός καί τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος.

Οὕτως, ἡ σωτηρία εἶναι πράγματι ζωή ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι.

Μέ ἄλλας λέξεις, ἡ σωτηρία εἶναι τό ἔργον τῆς ἐν χάριτι ἐνσωματώσεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως, τῆς ἐνσωματώσεως εἰς τόν Θεάνθρωπον καί τῆς θεανθρωποποιήσεως, τῆς εἰσόδου εἰς τήν κοινωνίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς τριαδοποιήσεως.

Τά πάντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι καί θεανθρώπινα καί τριαδικά.

Διά τοῦ Θεανθρώπου τά πάντα ὁδηγοῦνται πάντοτε πρός τήν Τριαδικήν Θεότητα.


Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»

Παρέμβαση Ἐκκλησιαστικὴ
Ὀρθόδοξο πνευματικὸ ἔντυπο – Ἐκκλησία τῆς Κύπρου
Μάιος – Αὔγουστος 2020 – Ἔτος 13ο – Τεῦχος 46ο 

Εἰκόνα ἀπὸ: tatmitropolia.ru

τὸ «σπιτὰκι τὴς Μέλιας»