Δημήτρης Καλαμάτης

Τίποτα δέν εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ, τόν παπᾶ.  Ἀφοῦ τό πᾶν εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ δέ ἱερέας εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο ἀνώτερο ἀπό τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ἱερέας εἶναι ὁ μέσος μεταξύ τοῦ Θεοῦ κι ἀνθρώπων. Παίρνει ἀπό τόν Θεό τά θεῖα μηνύματα καί τή Χάρη Του καί τά δίνει στούς ἀνθρώπους. Παίρνει ἀπό τούς ἀνθρώπους τά διάφορα αἰτήματά τους καί τά μεταφέρει στόν Θεό, κάνοντας προσευχή γι’ αὐτούς.

Ὁ ἱερέας διακρίνεται ἀπό μακριά, φορώντας τό τίμιο ράσο! Αὐτό τό ράσο τῶν ἱερέων στάζει αἷμα μαρτύρων καί δάκρυα μετανοούντων!

Ἡ πρώτη ἑλληνική σημαία ἔγινε μ’ ἕνα κομμάτι ἀπό τό ράσο τοῦ παπᾶ καί μ’ ἕνα κομμάτι ἀπό τή φουστανέλα τοῦ Ἕλληνα ἀγωνιστῆ. Τό ράσο ἔχει, ἀκόμη, σπογγίσει τά δάκρυα τῶν μετανοούντων ἁμαρτωλῶν.

Τό ἔργο τοῦ ἱερέα εἶναι διπλό.

Πρῶτον, νά τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια, πού μᾶς μεταδίδουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, νά κηρύττει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε να βοηθήσει τούς πιστούς ν’ ἀποκτήσουν θεογνωσία.

Ὁ Προφήτης Μαλαχίας ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι «ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη τοῦ ἱερέα, ζητώντας ἀπό αὐτόν λόγο» (Προφ. Μαλαχ. 2,7).

Κάθε φορά πού κάποιος πιστός συναντᾶ ἕναν ἱερέα, πρέπει νά τοῦ φιλάει τό χέρι. Ὁ ἱερέας «δανείζει» τό χέρι του στόν Θεό καί μ’ αὐτό τό χέρι του ὁ ἱερέας τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια.

Κατά τόν ἀσπασμό τοῦ χεριοῦ τοῦ ἱερέα, πρέπει νά λέγεται καί ἡ φράση «Εὐλογεῖτε».

Αὐτό δέν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι ζητεῖται ἀπό τόν ἱερέα ἡ εὐλογία του, ἀλλά βαθύτερα σημαίνει ὅτι ζητεῖται ἀπό αὐτόν «ὁ Λόγος», τόν ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερα ὁ ἱερέας μέ τήν ἱερωσύνη του.

«Λόγος» εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού ἀποκαλεῖται καί «Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ».

Ἐπίσης, ἀπευθυνόμενοι σέ ἱερέα, χρησιμοποιοῦμε καί τή φράση: «Τήν εὐχή σας, πάτερ».

Μέ αὐτή τή φράση δέν ζητεῖται ἀπό τόν ἱερέα μόνο ἡ εὐχή του γιά ἕνα καλό κατευόδωμα, ἀλλά ζητεῖται καί ἡ «προσευχή» του γιά ἐμᾶς, γιατί αὐτό σημαίνει ἡ λέξη «εὐχή» στήν Ἁγία Γραφή.

Καί ἡ προσευχή τῶν χριστιανῶν πρέπει νά περνάει καί ἀπό τήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν προσευχή τῶν ἱερέων, γιά νά εἰσακουστεῖ ἀπό τόν Θεό.

Μέ τά παραπάνω γίνεται κατανοητή ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός πού πρέπει νά δείχνεται στό πρόσωπο κάθε ὀρθόδοξου ἱερέα. Ἡ τιμή πρός τό πρόσωπό του εἶναι τιμή πρός τόν Ἴδιο τόν Θεό.

Ἀπό τόν ἱερέα βαπτιστήκαμε.

Ἀπό τόν ἱερέα παντρευτήκαμε.

Ἁπό τόν ἱερέα ἀνακουφίζεται ἡ ψυχή μας στήν κάθε Ἐξομολόγησή μας.

Ἀπό τόν ἱερέα μεταλαμβάνουμε τά Ἄχραντα Μυστήρια.

Ἀπό τά ψαλσίματα τοῦ ἱερέα καί μέ τά δικά του χέρια θά κατεβοῦμε ὅλοι στόν τάφο τῆς γῆς.

Τό ἑλληνικό ἔθνος μας σήμερα, ἴσως περισσότερο ἀπό ἄλλοτε, ἔχει ἀνάγκη ἀπό καλούς ἱερεῖς.

Καί οἱ καλοί ἱερεῖς προέρχονται συνήθως ἀπό καλές χριστιανικές οἰκογένειες μέ χριστιανικές ἀρχές. Ἄς προσπαθήσουμε νά δημιουργήσουμε οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί νά προστατεύσουμε τέτοιες οἰκογένειες!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας

Ἔτος 53o – Μάρτιος 2019 – Τεῦχος 537

Εἰκόνα ἀπὸ:radikal.ru

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»