Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

Μποροῦμε νά περιφρουροῦμε ὁλόκληρο τόν κόσμο περιφρουρῶντας τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ παραδείσου μέσα μας, διότι ἄν χάσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δέν θά σώσουμε οὔτε τόν ἑαυτό μας οὔτε τούς ἄλλους.

Ἐκεῖνος πού ἔχει μέσα του τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά τή μεταδώσει ἀνεπαίσθητα καί στούς ἄλλους. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει εἰρήνη στόν κόσμο, παρεκτός κι ἄν ὑπάρχει ἐσωτερική εἰρήνη στόν καθένα ἀπό μᾶς…

Ἡ εἰρήνη ξεκινᾶ μέσα ἀπό τόν καθένα μας. Ὅταν ἔχουμε μέσα μας εἰρήνη, τή διαχέουμε τριγύρω μας στούς ἄλλους.

Μπορεῖτε καί μόνοι σας νά διαπιστώσετε ὅτι ὑπάρχουν πολύ λίγες ταπεινές καί μειλίχιες ψυχές πάνω στή γῆ. Εἶναι ὅμως καί ἀληθινά εὐλογημένες!

Καί ἐσεῖς ἀπό μόνοι σας βλέπετε ὅτι βρισκόμαστε σέ μία ἀποκαλυπτική κατάσταση… Τώρα ὅλα μᾶς εἶναι πιό ξεκάθαρα.

Μᾶς εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαρο ἐκεῖνο, πού ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης λέει γιά μᾶς: «οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, οἵ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταῦταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν» (Ἀποκ. 9:20). «Καί δέν μετάνιωσαν οἱ ἄνθρωποι γιά τά ἔργα τῶν χεριῶν τους».

Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει πώς τά ἔργα τῶν ἀνθρώπινων χεριῶν χάλασαν τήν ζωή μέ τά διάφορα δηλητήρια, πού ἐξέπεμψαν στόν ἀέρα πού ἀναπνέουμε καί στό νερό πού πίνουμε…

Τά ἔργα τῶν χεριῶν μας δημιούργησαν πολλά καί διάφορα, ἀλλά τό χειρότερο ἀπό ὅλα εἶναι, πώς τά τελευταῖα ἑκατό χρόνια δηλητηρίασαν τά πάντα, δηλαδή τόν ἀέρα, τό νερό καί τήν γῆ. Ὅλα!

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐμφανίστηκε καί μίλησε σέ πολλούς ἀνθρώπους σέ πρόσφατες ἐποχές. Εἶπε ὅτι μεσιτεύει στόν Υἱό της γιά μᾶς, ἀλλά ἐμεῖς δέν μετανοοῦμε.

Μᾶς συμβούλευσε σέ πολλές περιπτώσεις νά μετανοήσουμε, διότι ὁ καιρός περνάει κι ἔρχονται δύσκολες μέρες γιά τούς Χριστιανούς.

Μᾶς λέει ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε, ἔτσι ὥστε νά μήν ἔχουμε τήν ἴδια τύχη μέ ἐκείνους πού ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τόν Θεό.

Ἕνας ἄνθρωπος τῆς ὕλης δέν μπορεῖ νἀ καταλάβει ἕναν πνευματικό ἄνθρωπο.

Ὅ,τι λέει ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος ἀποτελεῖ γιά τὀν ἄνθρωπο τῆς ὕλης μιά φαντασία, διότι ἡ οὐράνια λογική εἶναι ὁλότελα διαφορετική ἀπό τή λογική τοῦ κόσμου τούτου…

Οἱ υἱοί τοῦ φωτός ἔχουν κληθεῖ νά λάμψουν μέ τή ζωή τους ὅσο περισσότερο μποροῦν, ὥστε νά σκορπίσουν τό φῶς παντοῦ.

Διότι ὁ Κύριος εἶπε: «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν, καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!» (Λουκ. 12:49). Αὐτό το πῦρ εἶναι ἡ θεία ἀγάπη.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε κληθεῖ νά σκορπίσουμε στή γῆ τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ οὐρανοῦ, τήν αἰωνιότητα, τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τήν ἀλήθεια καί τήν ἠρεμία.

Καί ἐσεῖς ἀπό μόνοι σας βλέπετε ὅτι βρισκόμαστε σέ μία ἀποκαλυπτική κατάσταση…

Ἀπό τά βιβλία: Γέροντας Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα, Οἱ λογισμοί καθορίζουν τή ζωή μας, ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ», 2012, καὶ Γέροντος Θαδδαίου Βιτόβνιτσας, Πνευματικές Συζητήσεις, ἐκδόσεις
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη», 2014.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας» 

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
῾Ιερὰ Μονὴ ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς
ἔτος μηʹ- τόμος ιζ’ – χειμώνας- ἄνοιξη 2020 – τεῦχος 381

Εἰκόνα:  ἔργο τοῦ Anne-François-Louis Janmot ἀπὸ: Wikimedia Commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»