Σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Ο εν Αγίοις πατήρ ημών Παύλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής (6 Νοεμβρίου)

Ὁμιλία εἰς τὴν μνήμην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) τῆς Κύπρου (6 Νοεμβρίου)

Όσιος Λουκάς ο Ταυρομένιος (6 Νοεμβρίου)

Μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου
Όσιος Νίκανδρος
Όσιος Παύλος «ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς»
Όσιος Αγάπιος ο πρεσβύτερος
Όσιος Βαρλαάμ «ὁ ἐν Χουτινῇ»
Όσιος Λουκάς «ὁ ἐν Σπηλαίῳ»
Άγιος Iltud

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»