Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Οφείλετε ακόμη να έχετε ύπ’ όψιν σας ότι η κακή συµπεριφορά των ενοριτών προς τον Ιερέα των μπορεί να επιφέρει πολλή ψυχική και εκκλησιαστική ζημιά.

Ας λάβωμε το παράδειγμα από τον κυβερνήτην του πλοίου. Του αναγνωρίζουν οι επιβάται το αξίωμα και την αρχήν του και του αποδίδουν την οφειλομένην τιμήν και υπακοήν;

Κυβερνά τότε με την απαιτουμένην επιστασίαν και καταβάλλει κάθε προσπάθειαν δια την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβατών.

Εάν όμως τον στενοχωρούν και τον ταράττουν με την εναντίον του κακολογίαν των, και αν τον παρακούουν και τον περιφρονούν, τότε, χάνει και την αντοχή του και την τέχνη του και χωρίς να το θέλει τους εκθέτει εις μυρίους κινδύνους.

Ομοίως συμβαίνει και με τους ιερείς. Εάν τους τιμάτε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν εις την ψυχική σας ασφάλεια.

Αν όμως, με την περιφρονητική προς αυτούς διαγωγή σας και την καταλαλιά σας, τους κάμνετε να αθυμούν, θα παραλύσετε την προθυμίαν των και θα επιφέρετε το ψυχικόν σας ναυάγιον.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών
Έτος ιστ’ – Φεβρουάριος 2017 – Άριθμ, τεύχους 128

το «σπιτάκι της Μέλιας»