Τῇ ἑβδόμῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Ποιός θά μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ πού ταλαιπωροῦσε τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας κατά τούς πρώτους αἰῶνες καί πού τελικά κατατροπώθηκε μέ τό κύρος τῶν δύο πρώτων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, θά ἐμφανιζόταν καί πάλι στίς μέρες μας μέ ἄλλο βέβαια ὄνομα, ἀλλά μέ τό ἴδιο θράσος; Πεντηκοστιανοί, Χιλιαστές, Ἰσλαμιστές…

Πλησιάζουν Χριστούγεννα 2014 καί οἱ συνάνθρωποί μου ἐξακολουθοῦν νά ἀμφισβητοῦν τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ… Πόσο ντρέπομαι ἀλήθεια…

Τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἠχεῖ ἀκόμη στά αὐτιά μου «Γιά αὐτό κατηγορεῖς τόν Θεό, γιά τήν εὐεργεσία; Τόν κατηγορεῖς μικρό, ἐπειδή γιά χάρη σου ταπεινώθηκε; ἐπειδή ἦλθε στό πρόβατο πού εἶχε χαθεῖ, Αὐτός πού εἶναι ὁ Καλός Ποιμήν, πού δίνει τή ζωή Του ὑπέρ τῶν προβάτων… Γιά αὐτά κατηγορεῖς τόν Θεό;

Γιά αὐτά τόν θεωρεῖς κατώτερο, ἐπειδή ζώνεται ποδιά καί πλένει τά πόδια τῶν μαθητῶν καί ὑποδεικνύει ἔτσι ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά ὑψωθεῖ κανείς εἶναι ἡ ταπείνωση; Ἐπειδή ταπεινώνεται γιά τήν ψυχή πού ἔχει κυρτώσει πρός τά κάτω, γιά νά ὑψώσει μαζί Του τόν ἄνθρωπο, πού ρέπει πρός τά χαμηλά ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας; Γι’ αὐτά κατηγορεῖς τόν Θεό;»

Ἡ ἀνάγκη γιά φωτισμένους καί ἁγίους ἐπισκόπους, κληρικούς, θεολόγους νά μᾶς κηρύξουν τήν Ἀλήθεια καί νά μᾶς βγάλουν ἀπό τό ἀδιέξοδο εἶναι ἐπιτακτική καί ἐπείγουσα ὅσο ποτέ ἄλλοτε!

Ζητοῦνται Φωτοδότες!

Νά, ὅπως ὁ πρόσφατα Ἅγιος Πορφύριος (2 Δεκεμβρίου), ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος (7 Δεκεμβρίου), ἐπίσκοπος Μεδιολάνων.

Ὁ τελευταῖος γεννήθηκε περί τό 340 μ.Χ. στά Τρέβηρα (σημερινό Τρίερ, στή Γερμανία). Στή Ρώμη σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία καί νομική.

Τέτοια ἦταν ἡ κατάρτιση καί ὁ λαμπρός του χαρακτήρας, ὥστε ὁ αὐτοκράτορας Οὐαλεντινιανός Α΄ τόν δίορισε διοικητή τῆς ἐπαρχίας Λιγουρίας Αἰμιλίας, μέ ἕδρα τά Μεδιόλανα. Ἡ Διοίκηση τοῦ Ἀμβροσίου ὑπῆρξε πλήρης συνέσεως καί δικαιοσύνης, ἀμεροληψίας καί στοργῆς.

Ὁ λαός τόν εἶχε πιά ἀγαπήσει. Τόσο, πού ὅταν χήρεψε ὁ ἐπισκοπικός θρόνος, Ἀρειανοί καί Ὀρθόδοξοι φώναξαν ὁμόφωνα «ὁ Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος!»

Σέ τοῦτο τό ἀπρόσμενο κάλεσμα, τό ὁποῖο μόνο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ φανέρωνε, ὁ Ἀμβρόσιος σάν ἄλλος Ἰωνάς δείλιασε μπροστά στό βάρος τῶν εὐθυνῶν, ἀλλά καί τῆς τιμῆς πού θά δεχόταν στήν ἐπισκοπική του ἁρμοδιότητα.

Παίρνει τό ἄλογο καί φεύγει μές τή νύχτα. Ὅμως μετά ἀπό ὧρες κόπου καί ἀγωνίας τό ἄλογο ζῶο τόν ἔφερε στό ἴδιο σημεῖο. Ἔτσι μετά ἀπό προσευχή στόν Παντοδύναμο Θεό καί τίς ἐπίμονες παρακλήσεις τοῦ λαοῦ, ὁ Ἀμβρόσιος χειροτονεῖται σταδιακά ἐπίσκοπος Μεδιολάνων.

Ἀμέσως ἀναλαμβάνει τά ἱερατικά του καθήκοντα. Μέρανύχτα ἐπιδίδεται στή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῶ ἡ φιλανθρωπική του δράση εἶναι ἐντονότατη. Ὁ ἴδιος μοίρασε τά χρήματά του στούς πτωχούς καί δώρισε τά ἀπέραντα χτήματά του στήν Ἐκκλησία.

Δέν κράτησε τίποτα γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτό ὅμως πού χαρακτήριζε περισσότερο τόν ἐπίσκοπο, σημάδι τῆς ἁγιοσύνης του, ἦταν ἡ αὐθεντικότητα καί ἡ ἀκεραιότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μπροστά στήν ἀδικία καί τήν αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ πού βλάσφημα ἀρνιόταν τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἄρειος, ἄριστος μαθητής τῶν φημισμένων φιλοσοφικῶν σχολῶν ἀδυνατοῦσε νά κατανοήσει μέ τήν λογική του πώς τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι Ἕνας Θεός κι ὄχι τρεῖς, μέ ἀποτέλεσμα νά σπείρει σύγχυση, σκοταδισμό καί ἐχθρότητες στόν ἐπιρρεπή καί εὔπλαστο πιστό.

Μέ ἀποφασιστικότητα καί χωρίς νά φοβᾶται γιά τήν ζωή του ἥ τήν θέση του, ὁ ἐπίσκοπος ἀντιτάχθηκε στήν αὐτοκράτειρα Ἰουστίνα καί στό περιβάλλον τοῦ νεαροῦ Οὐαλεντιανοῦ Β΄ πού εἶχαν ἀσπασθεῖ τόν ἀρειανισμό.

Ὅταν οἱ τελευταῖοι διέταξαν ἀπό τόν ἱεράρχη νά παραδώσει τήν ἐκκλησία του, ἐκεῖνος ἀπάντησε σθεναρά: «Ὑπάγετε, εἴπατε τῷ κυρίῳ ὑμῶν ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ποτέ δέν παραδίδει τόν Ναό τοῦ Κυρίου».
Κλείσθηκε στόν ναό μαζί μέ πολύ κόσμο ἀποφασισμένο νά πεθάνει μαζί μέ τόν ποιμενάρχη του μέ μόνο ὅπλο τό φλογερό κήρυγμα τοῦ ἐπισκόπου, τίς ψαλμωδίες καί τούς ὕμνους, ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων μέχρι τήν Μεγάλη Πέμπτη, ἀντιστάθηκαν στούς στρατιῶτες τοῦ αὐτοκράτορα πού εἶχαν κυκλώσει τόν ναό.

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος δέν δίστασε ἀκόμη νά ἀφορίσει καί τόν ὀρθόδοξο αὐτοκράτορα Θεοδόσιο, ὁ ὁποῖος κατέστειλε μέ ἄσκοπη σκληρότητα μία ἐξέγερση στή Θεσσαλονίκη. Διάπυρος ὑπέρμαχος τῆς πίστεως, ἀπέσπασε πολλούς εἰδωλολάτρες ἀπ’ τήν πλάνη καί τούς κατήχησε στά μύστηρια τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ πλέον ὀνομαστός μαθητής του ἦταν ὁ ἱερός Αὐγουστίνος.

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐκοιμήθη εἰρηνικά στίς 4 Ἀπριλίου 397 χαράματα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Τό σκήνωμά του κατετέθηκε καί φυλάσσεται μέχρι σήμερα στόν καθεδρικό ναό τοῦ Μιλάνου.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες τῆς Κιβωτοῦ, Καλά Χριστούγεννα καί μέ τίς εὐλογίες τοῦ ἁγίου πατρός Ἀμβροσίου νά προσκυνήσουμε μέ λαχτάρα μαζί μέ τούς μάγους τόν νεογέννητο Βασιλιά, ἐνῶ μαζί μέ τούς ἀγγέλους νά ψάλουμε μέ χαρά καί ὁμολογία «Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου…».

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 46 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Εἰκόνα ἀπὸ:  Ὀρθόδοξος Συναξαριστής

Σχετικὴ ἀνὰρτηση:

Ο όσιος πατήρ ημών Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων (7 Δεκεμβρίου)

***

Σήμερα τιμοῦνται  καὶ οἱ Ἅγιοι: 

Αγία Φιλοθέη του Άρτζες (με άφθαρτο λείψανο)+7 Δεκεμβρίου

Όσιος Γεράσιμος ο εξ Ευρίπου
Άγιος Αθηνόδωρος
Άγιος Νεόφυτος
Άγιος Δομέτιος
Άγιοι Ισίδωρος, Ακεψιμάς και Λέων
Όσιος Αμμούν «ὁ τῆς Νιτρίας»
Άγιοι Γάιος και Γαϊανός
Άγιοι Τριακόσιοι Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Αφρική
Άγιοι Ορθόδοξοι Μάρτυρες που κάηκαν μέσα σε Ναό
Άγιοι Δύο Ιερείς
Άγιοι Εξήκοντα Ιερείς
Αγία Ορθόδοξη Γυναίκα που μαρτύρησε στη Ρώμη
Όσιος Ιγνάτιος
Όσιος Παύλος ο Υποτακτικός
Άγιοι Πρίσκος, Μαρτίνος και Νικόλαος
Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου «ἐν τοῖς Κουράτορος»
Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ο Ειρηνικός
Όσιος Ιωάννης ο Νηστευτής «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»