Ὁ ἔνδοξος Ἱερομάρτυς Εὐθύμιος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ρόδου, ὅταν οἱ ὀθωμανοὶ κατέλαβαν τὸ νησί, τὸ ἔτος 1523 καὶ ἐποίμανε θεάρεστα τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο στοὺς χαλεποὺς ἐκείνους χρόνους.

Τὸ 1529 συνελήφθη ὡς πρωταίτιος συνωμοσίας ἐναντίον τῶν τούρκων καὶ ἀνασκολοπίστηκε μαζὶ μὲ ἄλλους Κληρικοὺς καὶ κοινοτικοὺς παράγοντες τῆς Ῥόδου.

Ὁ Μητροπολίτης Εὐθύμιος τιμήθηκε ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ὡς Μάρτυς ἀμέσως μετὰ τὸ μαρτυρικὸ τέλος του.

Ὁ Λατῖνος Μισιονάριος Πέτρος Φαγγόνης, γενικὸς βικάριος τοῦ Λατίνου Ἀρχιεπισκόπου Alfonso Gonzaga, ἀναφέρει σὲ ἔκθεσή του πρὸς τὴ Ρωμαϊκὴ Προπαγάνδα ὅτι ὁ τάφος τοῦ μακαρίου Εὐθυμίου εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡς κατ᾿ ἐξοχὴν προσκυνηματικὸς χῶρος τῶν Ροδίων καὶ ὅτι σ᾿ αὐτὸν πήγαιναν καὶ κάθονταν ὅσοι ἔπασχαν ἀπὸ τεταρταῖο πυρετό «ἐλονοσία» μὲ τὸ συνακόλουθο ρῖγος καὶ θεραπεύονταν.

Ἡ Μνήμη του Ἑορτάζεται στίς 9 Αὐγούστου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Χαίρων ἤθλησας, ὑπὲρ τῆς ποίμνης, καὶ κατῄσχυνας, τῶν ἀλλοφύλων, τὸ ὑψάχευνον θράσος Εὐθύμιε· σὺ γὰρ θερμῶς ἀγαπήσας τὸν Κύριον, αὐτοῦ ἐπέβης προθύμως τοῖς ἴχνεσιν. Ὅθεν πρέσβευε, αὐτῷ ἐκτενῶς πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ω῾ς Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ πανιερώτατον, καὶ Ἀθλοφόρων μιμητὴν ἀκαταγώνιστον, εὐφημοῦμέν σε ἐν ᾄσμασι γηθοσύνως. Ἀλλ᾿ ὡς δόξης κοινωνήσας τοῦ Κυρίου σου, ταῖς πρεσβείαις σου προστάτης ἔσο πάντοτε, τῶν βοώντων σοι· Χαίροις Πάτερ Εὐθύμιε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις ὁ τῆς Ῥόδου καλὸς ποιμήν· χαίροις εὐσεβείας, ὑποφήτης ὁ θαυμαστός· χαίροις ἀσεβείας, τυράννων καθαιρέτης, καὶ τῶν πιστῶν προστάτης, Πάτερ Εὐθύμιε.

Ακολουθία

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Ο άγιος απόστολος Ματθίας (9 Αυγούστου)
Άγιος Κωνσταντίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Εύρεση της Αχειροποιήτου Εικόνος του Χριστού στα Καμουλιανά (9 Αυγούστου)
Άγιος Γερμανός της Αλάσκας (1756 – 1836)

Άγιοι Δέκα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Χάλκη
Άγιος Αντωνίνος από την Αλεξάνδρεια
Όσιος Ψόης
Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ναού των Αγίων Ζωής και Εσπέρου εν τω Δευτέρω

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»