῾Ο ῞Οσιος Βενέδικτος ἐγεννήθηκε τό ἔτος 480 μ.Χ. στήν ἐπαρχία Νουρσίας τῆς Οὐμβρίας. Οἱ γονεῖς του τόν ἔστειλαν νά σπουδάσει στή Ρώμη, ἀλλά χλιδή τῆς πρωτεύουσας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά φουντώσει στήν ψυχή του ἐπιθυμία τοῦ μοναχικοῦ βίου.

῞Οταν ἔχασε τούς γονεῖς του, τροφός του ἀνέλαβε τήν κηδεμονία ἐκείνου καί τῆς ἀδελφῆς του ῾Αγίας Σχολαστικῆς. Σέ λικία εἴκοσι ἐτῶν ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του καί ἀφιερώθηκε στόν Θεό.

᾿Αρχικά ἀσκήτεψε στό ᾿Αφίλε, βορειοανατολικά τῆς Ρώμης καί κατόπιν σέ δυσπρόσιτο σπήλαιο τοῦ Σουμπιάκο. ᾿Εκεῖ ἔζησε τρία χρόνια αὐστηρᾶς ἀσκήσεως καί μελέτης.

Στή συνέχεια ἐκλήθηκε γούμενος τῆς γειτονικῆς μονῆς τοῦ Βικοβάρο, ἀλλά οἱ μοναχοί γρήγορα ἀντέδρασαν λόγῳ τῆς αὐστηρᾶς ἀσκήσεως, στήν ὁποία ὑπέβαλε αὐτούς ὁ νέος τους γούμενος, καί ἐζήτησαν νά τόν δηλητηριάσουν.

῾Ο ῞Οσιος, ἀφοῦ ἐγλίτωσε μέ θαυματουργικό τρόπο, ἐπέστρεψε στό ἐρημητήριό του στό Σουμπιάκο, ὅπου ἵδρυσε ἐπάνω στούς βράχους δώδεκα κοινόβια, τό καθένα μέ δώδεκα μοναχούς, ἐκ τῶν ὁποίων προΐστατο ἕνας ὡς γούμενος. Οἱ μαθητές γύρω του ἄρχισαν νά πληθαίνουν καί μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονταν καί νέοι εὐγενῶν οἰκογενειῶν.

῞Ομως, μετά ἀπό λίγο, λόγῳ ραδιουργιῶν ἑνός κληρικοῦ μέ τό ὄνομα Φλωρέντιος, ἀναγκάσθηκε, κατά τό ἔτος 529 μ.Χ., νά ἐγκαταλείψει τό προσφιλές ἐρημητήριό του καί νά ἔλθει στό ὄρος Κασσίνο τῆς Καμπανίας, κοντά στήν Καπούη.

᾿Εκεῖ ὁ ῞Οσιος ἵδρυσε δύο ναΐσκους, πού ἀφιέρωσε στόν ῞Αγιο ᾿Ιωάννη τόν Πρόδρομο καί τόν ῞Αγιο Μαρτίνο, καί τήν περιώνυμη μονή τοῦ ὄρους Κασίνο, ὅπου ἔγραψε καί τόν περίφημο Κανόνα του.


Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ῞Οσιος ἀπέκτησε τό χάρισμα τῆς διορατικότητος. ᾿Εδίδασκε πάντοτε τούς μαθητές του μέ τή ζύμη τῆς θείας δικαιοσύνης καί κατέβαλε κάθε προσπάθεια γιά τήν πνευματική τους προκοπή.

Τούς ἔλεγε νά ἐλπίζουν στόν Θεό, ἐάν βλέπουν καλό νά μήν τό ἀποδίδουν στόν ἑαυτό τους ἀλλά στόν Κύριο, νά φοβοῦνται τήν μέρα τῆς κρίσεως καί νά ἐπιθυμοῦν μέ ὅλη τους τήν καρδιά τήν αἰώνια ζωή.

᾿Επίσης διαλαλοῦσε ὅτι ὁ ἐπί γῆς βίος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κλίμακα πού ἀνυψώνεται στόν οὐρανό, ἐάν καρδιά εἶναι ταπεινή. ᾿Ανεβαίνουμε τήν πρώτη βαθμίδα τῆς ταπεινοφροσύνης, ἐάν ἐνθυμούμαστε ἀδιαλείπτως τόν Θεό.

῾Η δεύτερη βαθμίδα τῆς ταπεινοφροσύνης εἶναι νά μήν ἱκανοποιοῦμε τίς ἐπιθυμίες μας, ἀλλά νά πράττουμε τά ἔργα τοῦ Κυρίου. ῾Η τρίτη εἶναι πλήρης ὑπακοή.

῾Η τέταρτη εἶναι ὑπομονή καί προσκαρτερία. ῾Η πέμπτη ἐκφράζεται διά τῆς ταπεινῆς ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν. ῾Η ἕκτη εἶναι αὐτομεμψία, καί, τέλος, ἕβδομη εἶναι βαθιά αἴσθηση τῆς ἀναξιότητός μας.

῾Ο ῞Οσιος Βενέδικτος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἐτῶν 543-547 μ.Χ. Κατά τό βιογράφο του, ἕξι μέρες πρίν τό θάνατό του παρήγγειλε νά τοῦ ἑτοιμάσουν τόν τάφο, τήν δέ τελευταία μέρα νά τόν μεταφέρουν στό ναό, ὅπου, ἀφοῦ μετέλαβε τῶν ᾿Αχράντων Μυστηρίων καί προσευχήθηκε παρέδωσε τό πνεῦμα.

Τό ἱερό λείψανο αὐτοῦ ἐνταφιάσθηκε στό ναΐσκο τοῦ Προδρόμου, ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε ὑψωνόταν τό ἱερό τοῦ ᾿Απόλλωνος. Κοντά στόν ῞Οσιο ἐνταφιάσθηκε καί ἀδελφή του Σχολαστική.

῾Ο βίος τοῦ ῾Οσίου Βενεδίκτου γράφτηκε στή λατινική γλώσσα ἀπό τόν ῞Αγιο Γρηγόριο τόν Διάλογο καί μεταφράσθηκε στήν ἑλληνική ἀπό τόν Πάπα Ρώμης Ζαχαρία (741-752 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ῞Ελληνας ἀπό τήν Καλαβρία.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Σχετική ανάρτηση:

Ο όσιος πατήρ ημών Βενέδικτος (14 Μαρτίου)

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Ο Άγιος Αλέξανδρος ο εν Πύδνη (14 Μαρτίου)
Mνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Θεογνώστου τοῦ ῞Ελληνος, μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Ρωσίας (14 Μαρτίου)

Άγιος Εύσχημος ή Ευσχήμων ο Ομολογητής επίσκοπος Λαμψάκου
Άγιοι Βασίλειος και Ευφράσιος οι Μάρτυρες
Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυρας και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες
Άγιος Βονιφάτιος Επίσκοπος Ρος της Σκωτίας
Άγιοι Πέτρος και Αφροδίσιος οι Μάρτυρες
Άγιος Ροστισλάβος ο Πρίγκιπας Κιέβου και Σμολένσκ
Άγιος Ιωάννης του Γιούρεβιτς
Όσιος Ανδρέας εκ Ρωσίας
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου εν Ρωσία

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»