῾Ο ῞Αγιος ᾿Ααρών εἶναι ὁ πρῶτος ἀρχιερέας τῶν ᾿Ισραηλιτῶν, ἀπό τή φυλή τοῦ Λευΐ, πρεσβύτερος ἀδελφός τοῦ Προφήτου Μωϋσῆ, στόν ὁποῖο προσέφερε πολύτιμη συνδρομή κατά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ λαοῦ τοῦ ᾿Ισραήλ ἀπό τή δουλεία στήν Αἴγυπτο.

Εὔγλωττος καί θαρραλέος, ὑποδείχθηκε ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς συνεπίκουρος στόν Προφήτη Μωϋσῆ, ὅταν αὐτός ἐδίσταζε νά ἀναλάβει τό μέγα ἔργο, νά ἐξαγάγει τόν ᾿Ισραηλιτικό λαό ἀπό τή δουλεία, προφασιζόμενος μεταξύ τῶν ἄλλων καί τή βραδυγλωσσία του.

Πράγματι, ὁ ᾿Ααρών, ὅταν ἐπληροφορήθηκε ἀπό τόν Μωϋσῆ τή θεία ἐντολή, συγκέντρωσε τούς πρεσβυτέρους τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ καί διεβίβασε τούς λόγους, τούς ὁποίους ἐλάλησε ὁ Κύριος πρός τόν Μωϋσῆ.

᾿Αφοῦ ὁ λαός ἐπίστεψε στούς λόγους του, ὁ Μωϋσῆς καί ὁ ᾿Ααρών μετέβησαν στόν Φαραώ καί διεβίβασαν τή διαταγή τοῦ Θεοῦ, νά ἀποστείλει τόν ῾Εβραϊκό λαό νά ἑορτάσει στήν ἔρημο. ᾿Ενώπιον μάλιστα τοῦ βασιλέως ὁ ᾿Ααρών μετέβαλε τή ράβδο του σέ φίδι καί κατόπιν τήν ἐπανέφερε στήν πρώτη κατάσταση.

῾Ο Φαραώ ὅμως ὄχι μόνο δέν ὑπάκουσε, ἀλλά κατέστησε ἀκόμη πιό βαριά τή δουλεία. ῾Η καρδιά του ἐσκλήρυνε. Οἱ ῾Εβραῖοι ἄρχισαν τότε νά γογγύζουν καί νά διαμαρτύρονται κατά τῶν δύο ἀνδρῶν.

Πάλι ὅμως ὁ ᾿Ααρών ἐμφανίσθηκε ἐνώπιον τοῦ Φαραώ ὡς πληρεξούσιος τοῦ Μωϋσῆ, καί ἐζήτησε ἀπό αὐτόν νά ἀφήσει τόν ᾿Ισραηλιτικό λαό νά ἀπέλθει ἀπό τήν Αἴγυπτο.

῞Οταν δέ ὁ Φαραώ ἐζήτησε θαύματα ἀπό τούς δύο ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ γιά νά πεισθεῖ, ὁ ᾿Ααρών ἐξετέλεσε πάλι τά θαύματα αὐτά. ᾿Επακολούθησαν οἱ ἑπτά πληγές τοῦ Φαραώ, ὁ ὁποῖος τελικά ἀναγκάσθηκε νά ἀφήσει τοῦς ῾Εβραίους νά φύγουν ἀπό τήν Αἴγυπτο.

Καθ᾿ ὅλο τό διάστημα τῆς ἐξόδου τοῦ λαοῦ ἀπό τήν αἰγυπτιακή δουλεία καί τήν περιπλάνηση στήν ἔρημο, ὁ ᾿Ααρών ἦταν πρόθυμος συνεργάτης τοῦ Μωϋσῆ στό δυσχερέστατο ἔργο τῆς διοικήσεως τοῦ λαοῦ, πού ὑπέφερε μύριες στερήσεις καί κακουχίες.

῏Ηλθε ὅμως στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ ᾿Ααρών δέν ἐμπόρεσε νά συγκρατήσει τόν ἐξεγερθέντα λαό. ῾Ο Μωϋσῆς εἶχε ἀνέλθει στό ὄρος Σινᾶ, γιά νά λάβει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἄργησε νά κατέλθει.

῾Ο λαός τότε ἐγκατέλειψε τόν Θεό καί ἐζήτησε τή σωτηρία του σέ ψεύτικους θεούς. Συνάχθηκε, λοιπόν, γύρω ἀπό τόν ᾿Ααρών καί τοῦ ἐζήτησε νά κατασκευάσει σέ αὐτόν ὁμοιώματα θεῶν. Τότε κατασκευάσθηκε ὁ χρυσός μόσχος.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Ααρών ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, ὅπως ὁ Μωϋσῆς, πρίν εἰσέλθει στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, σέ ηλικία 123 ἐτῶν. ᾿Ενταφιάσθηκε στό ὄρος Χόρ ἤ ῎Ωρ, κοντά στήν Πέτρα, πρωτεύουσα τῶν ᾿Ιδουμαίων.

῾Η μνήμη του ἑορτάζεται, ἐπίσης, τήν Κυριακή τῶν Προπατόρων.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Ο όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης ο Ομολογητής (12 Μαρτίου )

Όσιος Γρηγόριος ο Α’ Διάλογος Πάπας Ρώμης
Άγιοι Εννέα Μάρτυρες
Δίκαιος Φινεές
Όσιος Συμεών ο Ευλαβής</a
Άγιος Λαυρέντιος
Άγιος Δημήτριος βασιλεύς της Γεωργίας

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»