῾Ο ῞Οσιος Αὐξέντιος ἐγεννήθηκε στήν ῎Ανδρο στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνος μ.Χ. Διακόνησε στήν ἀρχή ὡς νεωκόρος τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί κατόπιν ἐχειροτονήθηκε διάκονος.

῾Ως διάκονος ἐγκαθίσταται στήν παραθαλάσσια κωμόπολη Κατιρλί τῆς Νικομήδειας καί ἀσκητεύει στό Κατίρλιον ὄρος τῆς Προποντίδος. ῾Η ἁγιότητα τοῦ βίου καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας πού τοῦ ἐχάρισε ὁ Κύριος, ἔκαναν πολλούς νά προσέρχονται σ᾿ αὐτόν γιά νά λάβουν τήν εὐλογία του καί τήν ἴαση.

῾Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Εύ (1748-1751, 1752-1757) τόν εἶχε πνευματικό πατέρα.

῞Οταν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Εύ διά συνοδικῆς ἀποφάσεως ἐκαθιέρωσε τόν ἀναβαπτισμό τῶν προσερχομένων Ρωμαιοκαθολικῶν, Διαμαρτυρομένων καί ᾿Αρμενίων στήν ὀρθόδοξη πίστη, ὁ ῞Οσιος Αὐξέντιος τόν ὑπεστήριξε μέ τά κηρύγματά του.

῎Εγινε δέ ὁ ηγέτης τῆς μερίδος πού ὑπεστήριζε τή βάπτιση τῶν ἑτεροδόξων. ῞Οταν ἐκδιώχθηκε ἀπό τό θρόνο ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Εύ, οἱ ἐπικρατήσαντες κατεδίωξαν καί τόν ῞Οσιο Αὐξέντιο. Μάταια ὅμως. ῾Ο ἀποσταλείς στό Κατίρλιον ρήτορας Κριτίας ἐκδιώχθηκε ἀπό τούς Χριστιανούς τῆς κωμοπόλεως.

Τό Συναξάρι του ἀναφέρει ὅτι ὁ ῞Οσιος ἔριχνε στή θάλασσα τό τριβώνιο πού ἐφοροῦσε καί τό ἐχρησιμοποιοῦσε ὡς βάρκα, γιά νά διαπλέει τό πέλαγος. ῎Ετσι ἔφθασε στήν Κωνσταντινούπολη, ἀφοῦ κατέπαυσε τήν τρικυμία τῆς θάλασσας ποιώντας τό σχῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπί τῆς θαλάσσης138.

῾Ο ῞Οσιος Αὐξέντιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί μνήμη του ἑορτάζεται μέ λαμπρότητα στό Σταυρό Χαλκιδικῆς, τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ῾Ιερισσοῦ, ῾Αγίου ῎Ορους καί ᾿Αρδαμερίου.

᾿Εκεῖ φυλάσσεται καί τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, τό ὁποῖο μετακομίσθηκε ἐκεῖ ἀπό τούς ἐκριζωθέντες πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας τό ἔτος 1922.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Ο όσιος πατήρ ημών Αυξέντιος (14 Φεβρουαρίου)
Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Δαμιανός ὁ ἐν Κισσάβω (14 Φεβρουαρίου 1568)

Όσιος Μάρων
Άγιος Νικόλαος ο Τραπεζούντιος
Όσιος Αβραάμης
Άγιος Φιλήμων ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Γάζας
Άγιος Γεώργιος ο Παϊζάνος ο Νεομάρτυρας εκ Μυτιλήνης
Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας ο εξ Ιχθύος της Κορινθίας
Οσίος Ιλαρίων ο Ιβηρίτης
Όσιος Ισαάκιος ο Έγκλειστος ο εκ Ρωσίας
Άγιος Ουαλεντίνος ο Ιερομάρτυρας
Άγιοι Πρόκλος, Απολλώνιος και Εφήβιος
Άγιος Ουαλεντίνος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Τέρνι
Άγιος Αγάθωνας ο Ιερομάρτυρας
Άγιοι Βάσσιος, Αντώνιος και Πρωτόλικος
Άγιος Άνθιμος ο μάρτυρας ο εν Ρώμη

το «σπιτάκι της Μέλιας»