Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στα λόγια του Αποστόλου Παύλου:

Ρωμ. 9-12: ῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες…

και ας ευχηθούμε με ζέση για τους αδερφούς μας που πονούν:

Γεώργιος: πρόβλημα στην καρδιά, που τον έχει φοβήσει πολύ.

Δήμητρα: πιθανή κακοήθεια στον μαστό.

Βασιλική: διαβητική, κατάκοιτη με ουρολοίμωξη και σοβαρά ζητήματα ψυχικής φύσεως (νοσηλεύεται στην παρούσα φάση)

Ιωάννης: σοβαρό πρόβλημα στη μέση,  πιθανό να μπει σε χειρουργείο δεύτερη φορά.

Γεωργία: τάσεις αυτοκτονίας

Ας ευχηθούμε επίσης υπέρ υγείας των αδερφών μας: Γεωργίου, Νικολάου, Λαμπρινής.

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»