Ματθ. γ’ 13 – 17

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

 τ στειλε στὸ «σπιτκι»  κ.ωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ Βάπτισις

Στοῦ νόμου τήν ὑποταγή γιά λόγους συνεπείας
Καί σκοπιμότητος μαζί ἔδειξε ὁ Κύριός μας
Κι’ ὅπως ἐδέχθη νά ὑποστῇ περιτομή Ἑβραίων
Ἔτσι τοῦ ὄχλου βάφτισι σ’ αυτούς νά αποδείξη
Πώς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός πού ἔδωσε τό νόμο
Καί ἕνα νόμο ἁγιώτερο καινούργιο νά κηρύξῃ.

Κι’ ἔρχονται πρός τό βάφτισμα ἐκεῖ στόν Ἰορδάνη
Πού πλήθη ὄχλου ἁμαρτωλοῦ δημόσια ὁμολογοῦσαν
Νά βαφτιστοῦν, τά πάθη τους μπροστά στόν Ἰωάννη
Γιά νά βρεθοῦνε ψυχικά ἕτοιμοι ὅπως ρωτοῦσαν
Νά ὑποδεχθοῦν τό Λυτρωτή πού χρόνια πρίν ποθοῦσαν

Ὁ Πρόδρομος ἀπόρησε νά βλέπη τό Σωτῆρα
Τόν ἀναμάρτητο Χριστό σέ Ἰορδάνη ρεῖθρα
Γιά νά δεχθῇ τό Βάφτισμα Ἐκεῖνος πού τά κλεῖθρα
Τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ κρατεῖ γιά τούς ἀνθρώπους.
Κι’ εἶπε: Μή θέλεις, Κύριε, δοῦλος νά σέ βαφτίσῃ
Πὄχει ἀνάγκη ἀπό Σέ νά λυτρωθῇ σάν πάρη
Τῆς δραστικῆς τοῦ Πνεύματος φωτιᾶς τό Βάφτισμά του
Τήν κάθαρσι γιά νά δεχθῇ ἀπ’ οὐρανοῦ τή Χάρι.

Ἰωάννη, τοῦ εἶπεν ὁ Χριστός, θά ὑποταχθῶ στούς τύπους
Με οὐσία νά καταργηθοῦν. Γι’ αὐτό δέν θά θελήσω
Πρός τό παρόν νά ἀρνηθῶ νόμο. Θά καταργήσω
Τά ἄρθρα πού δέν συντελοῦν στήν κάθαρσι τοῦ Κόσμου
Γι’ αὐτό καί σύ γιά τό σκοπό τό Βάφτισμά μου δός μου.

Κι’ εὐθύς μετά τό Βάφτισμα ἄνοιξαν τά οὐράνια
Κι’ ἐνῶ σάν μιά περιστερά τό Πνεῦμα κατεβαίνει
Θεοῦ Πατρός ἀκούεται ἡ φωνή στά θεοφάνεια:
«Αὐτός εἶναι ὁ ἀγαπητός Υἱός μου, πειθαρχῆτε
Σ’ αὐτόν δείξ’ τε ὑπακοή, Αὐτόν ἀκολουθῆτε
Εἶναι τό Φῶς τ’ ἀληθινό, τά σκότη θά διαλύσῃ
Νά ξαστερώσουν τά μυαλά ἀνθρώπων τῆς ἀγνοίας
Καί τ’ ἄντρο τῆς Κολάσεως παντοτεινά νά κλείσῃ.»

Από τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», 1980 (σελ. 77)

Εἰκόνα ἀπὸ: astreparh.ru

γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»