Κατηχητικό Σχολεῖο Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεραπέτρας

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε στήν Ἀμαθούντα, τή σημερινή Λεμεσό τῆς Κύπρου. Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα ἐπί αὐτοκράτορος Ἡρακλείου Ἐπιφανίου.

Ὅταν µεγάλωσε, νυµφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά, τά ὁποῖα ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» µέ τή σύζυγό του. Ὅμως δέν πέρασε πολύς καιρός καί ὁ Κύριος κάλεσε κοντά του τή γυναίκα καί τά παιδιά του.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔμεινε μόνος του καί δέν παραπονιόταν γιά τόν θάνατο τῆς οἰκογένειάς του, ἀλλά ἔλεγε «ὁ Θεός μοῦ τά ἔδωσε, ὁ Θεός μοῦ τά πῆρε». Ἐπειδή εἶχε µεγάλη περιουσία τοῦ ἔγιναν πολλές προτάσεις γιά νά δημιουργήσει καινούργια οἰκογένεια.

Ὅµως τίς ἀπέρριψε ὅλες, ἀπαντώντας ὅτι πρός ὅλους τούς χριστιανούς εἶναι ὀφειλέτης, καί ἀφοῦ ἔχει τὴ δυνατότητα θά τούς προσφέρει τήν ὑπηρεσία του καί τήν περιουσία του.

Ὀνομάστηκε Ἐλεήμων, γιατί ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς στήριξης καί τῆς ἔμπρακτης φιλευσπλαχνίας, προσφέροντας ἁπλόχερα στούς φτωχούς τήν ἐλεημοσύνη του.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀνέβηκε στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Ἀλεξάνδρειας μέ θεϊκή παρέμβαση τό 608 μ.Χ. Ὅταν ὁ Ἡράκλειος στέφθηκε αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἡ αὐτοκρατορία βρισκόταν σέ ἄσχημη κατάσταση. Οἱ Πέρσες καί Ἄβαροι ἀπειλοῦσαν νά καταλάβουν τήν Κων/πολη, ἐνῶ στό ἐσωτερικό οἱ αἱρέσεις δίχαζαν τόν λαό.

Στήν Αἴγυπτο κυριαρχοῦσαν οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες. Ὁ καταλληλότερος γιά νά σταματήσει τίς ἔριδες καί νά βοηθήσει στή μεταστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν Ὀρθοδοξία ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, τόν ὁποῖο σέβονταν καί αὐτοί ἀκόμα οἱ εἰδωλολάτρες. Ὅμως, ὁ Ἅγιος δέν ἤθελε ἀπό μετριοφροσύνη νά ἀναλάβει ἕνα τόσο ἀνώτατο ἀξίωμα.

Μετά ἀπό πολλές πιέσεις δέχτηκε. Μόλις ἐνθρονίστηκε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, πρόσταξε νά καταγράψουν τούς φτωχούς σέ ὅλη τήν περιφέρειά του, πού ἔφτασαν περίπου τούς 7.500 καί διέταξε νά τρέφονται καθημερινά ἀπό τό Πατριαρχεῖο.

Ἔκτισε νοσοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, λοχοκομεῖα, ὅπου γεννοῦσαν καί περιθάλπονταν οἱ ἔγκυες, τό Καισάρειο, χῶρο γιά νά κοιμοῦνται οἱ ἄστεγοι, ξενῶνες γιά νά φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δωρεάν οἱ φτωχοί, οἱ τραυματίες, οἱ αἰχμάλωτοι καί ἄλλοι πάσχοντες.

Ἐπίσης ἔστειλε σημαντική βοήθεια στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά χτισθεῖ ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως, πού ἔκαψαν οἱ Πέρσες.

Πολλές ἦταν οἱ εὐεργεσίες πού ἔκανε ὁ ἅγιος Πατριάρχης στούς φτωχούς καί πονεμένους, γιά δέκα ὁλόκληρα χρόνια πού διετέλεσε Πατριάρχης, κάνοντας πράξη τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία «Μακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται», δηλ. πραγματικά εὐτυχισμένοι εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοί στή δυστυχία τῶν συνανθρώπων τους, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τό Θεό.

Ὅταν τό 615 μ.Χ., οἱ Πέρσες βάδιζαν κατά τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μετά ἀπό παράκληση καί πίεση τοῦ Πατρικίου Νικήτα ἀποφάσισε νά φύγει γιά τή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη.

Τό καράβι πού ἐπιβιβάστηκε μαζί μέ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς αὐτοκρατορίας κινδύνευσε σοβαρά ἀπό τρικυμία.

Σώθηκε, ὅμως, μέ θαυματουργική ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος εἶδε σέ ὀπτασία ἕναν ἄγγελο πού τοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι τόν ζητοῦσε ὁ «βασιλεύς τῶν βασιλευόντων» καί κατάλαβε ὅτι ἐρχόταν τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.

Ἔτσι, διέκοψε τό ταξίδι πρός τήν Κωνσταντινούπολη καί ἐπέστρεψε στή πόλη πού γεννήθηκε, τήν Ἀμαθούντα τῆς Κύπρου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, πού ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα, τόσο ἐνόσῳ ζοῦσε, ὅσο και μετά τόν θάνατό του σέ ὅσους μέ πίστη ζήτησαν τή βοήθειά του, πέθανε εἰρηνικά στίς 12 Νοεμβρίου τοῦ 619 μ.Χ. σέ ἡλικία 80 χρονῶν, γιαὐτό και ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του ἐκείνη τήν ἡμέρα.

Τάφηκε στό ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνα στήν Ἀμαθούντα, σ’ ἕνα τάφο πού ἦταν θαμμένοι δύο Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι κατά τήν ταφή παραμέρισαν καί δέχθηκαν στή μέση τους τόν Ἅγιο, ἐνῶ σήμερα τά ἱερά λείψανά του φυλάσσονται στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος στή Λεμεσό.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Kοντά στόν Xριστό
Διμηνιαῖο φυλλάδιο παιδικῶν ἐνοριακῶν συνάξεων
Ἱερὰ Μητρόπολις Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας
τεῦχος 76 – Σεπτέμβριος  –  Ὀκτώβριος  2013 

Εἰκόνα ἀπὸ: Ὀρθόδοξος Συναξαριστής

***

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι

Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης (12 Νοεμβρίου)

Όσιος Νείλος ο Ασκητής
Όσιος Μαρτίνος ο θαυματουργός επίσκοπος Φραγκιάς
Προφήτης Αχιά
Όσιος Μαρτίνος ο Επίσκοπος Ταρακίνης
Άγιοι Ζεβινάς, Γερμανός, Νικηφόρος, Αντωνίνος και Μαναθώ η Παρθένος
Άγιος Αρσάκιος
Άγιος Λέων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιος Σάββας Νιγδελής ο Σαμολαδάς ο Νεομάρτυρας
Άγιος Νικόλας ο Νεομάρτυρας από την Ενορία των Έξι Μαρμάρων
Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνα
Όσιος Ιωάσαφ ο επίσκοπος

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

violet flower smiley