Κυριακή Η’ ΛΟΥΚΑ (Λουκ.ι’.25-37)

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ Καλός Σαμαρείτης»
Βγῆκε ἕνα πειραχτήριο μέσα ἀπό τόν ὄχλο
Πού ἄκουε με κατάνυξι τό λόγο τοῦ Κυρίου
Να τόν ρωτήση τάχατες τι πρέπει να ποιήσῃ
Ὥστε κι’ αὐτός αἰώνια ζωή γιά να κερδήσῃ.
Κι’ ἦταν αὐτός ὁ πονηρός καί δάσκαλος τοῦ Νόμου
Ταγμένος γιά να κατηχῇ τούς ἄλλους για να ζήσῃ.

Κι’ εἶπε ὁ Χριστός πραότατα χωρίς να τόν ἐλέγξῃ:
Εἷσαι τοῦ νόμου δάσκαλος. Τι ξέρεις; Τι γνωρίζεις
Ἐσύ πού τόσο μελετᾷς τις θεῖες ἐντολές Του,
Πού πρέπει ὁ δάσκαλος ἐσύ σ’ ἄλλους να τούς θυμίζῃς;
Κι’ ὁ νομικός να μή φανῆ ἀγράμματος στούς ὄχλους
Εἶπε πώς μ’ ὅλη τήν καρδίᾳ τόν Κύριο ν’ ἀγαπᾶμε
Κι’ αἰχμάλωτοι να μένουμε στο ἅγιο θέλημά του
Ἀγάπη στόν πλησίον μας να δείχνουμε ἀκέρηα
Καί καλωσύνη να κρατοῦν τ’ ἀνθρώπινά μας χέρια

Κι’ εἶπε ὁ Χριστός: Πολύ ὀρθή ἀπόκρισι μοῦ δίνεις
Ναί, ἀπαντᾷ ὁ νομικός: Ποιός εἶναι ὁ πλησίον;
Κι’ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ πώς κάποιος κάποια ἡμέρα
Στό δρόμο περιέπεσε στά ληστρικά μαχαίρια
Καί αἱμόφυρτος κυλιότανε μέ πόνους στά χορτάρια
Κι’ ἦταν ἑτοιμοθάνατος ἀπ’ τήν αἱμορραγία
Σύμπτωσι καί πλησίον του περνάει παπᾶς καί στρέφει
Ἀλλοῦ, μακρυά τό μάτι του χωρίς να τόν προσέξῃ
Άν καί τόν εἶδε. Καί κοντά ἔπειτα ἔνας λευΐτης
Χωρίς κι’ αὐτός να λυπηθῇ βοήθεια νᾷ παρέξῃ
Ὅπου στό τέλος διάβαινε καί ἕνας Σαμαρείτης.

Μόλις τόν εἶδε πόνεσε βαθειά καί κατεβαίνει
Ἀμέσως ἀπ’ τό ζῷο του κι’ αὐτός τόν ἀγκαλίαζει
Τοῦ πλένει με ἁγνό κρασί τίς ἀνοιχτές πληγές του
Τόν ἀνεβάζει γρήγορα στό ζωντανό του ἐπάνω
Κρατώντας τον με προσοχή, σε ἵδρυμα τόν φέρνει
Για νοσηλεία ἐντατική. Τά ἔξοδα πληρώνει.

Καί λέει ὁ Χριστός στό νομικό: Ποιός ἀπ’ τούς τρεῖς πλησίον
Σοῦ φαίνεται να μιμηθῇς; Φρονῶ ὁ Σαμαρείτης
Εἶπε, πού ἐβοήθησε καί κατά νόμον θεῖον
Ἔκαμε τό καθῆκον του σ’ αὐτόν τόν πληγωμένο.
Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντᾷ: πήγαινε καί να κάμῃς
Ὅτι ἐκεῖνος ἔκαμε. Στήν πρᾶξι εἶναι γραμμένο
Πώς ὁ καρπός τῆς πίστεως εἶν’ ἔργο πληρωμένο.

Πηγή: Τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», 1980 (σελ. 412 – 413).

Εικόνα από: cuvantul-ortodox.ro

για το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley