Στον σημερινό εσπερινό της Κυριακής των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου διαβάζεται η παρακάτω περικοπή από το Βιβλίο της Γενέσεως. «Και οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 318 και εκείνοι, όπως οι δούλοι του Αβραάμ, θείο στρατόπεδο-θεία παρεμβολή και αυτοί, κατατροπώνουν με την αδάμαστο μαχητικότητά των τους εχθρούς του Χριστού. Συντρίβουν την αίρεση και απελευθερώνουν τους αρπαγέντας απ’ αυτήν πιστούς.» (Φουντούλης, Λογική Λατρεία, σελ.123) – βλ. και Γένεσις, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, υπό Ιερεμίου Φούντα (επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως). 

Γενσεως τ νγνωσμα

(Κεφ. 14, 14-20)

Ἀκούσας Ἄβραμ, ὅτι ἠχμαλώτευται Λὼτ ὁ ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ, ἠρίθμησε τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν΄καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα αὐτός, καὶ οἱ Παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως Χοβάλ, ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ. Καὶ ἀπέστρεψε πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδόμων, καὶ Λὼτ τὸν  ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ ἀπέστρεψε, καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὸν λαόν.  Ἐξῆλθε δὲ βασιλεὺς Σοδόμων εἰς συνάντησιν αὐτῷ, μετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ  Χοδολογόμορ καὶ τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ, εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαβῆ, τοῦτο ἦν πεδίον Βασιλέως. Καὶ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον΄ἦν δὲ Ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ  τοῦ Ὑψίστου, καὶ εὐλόγησε τὸν Ἄβραμ, καὶ εἶπεν΄ Εὐλογημένος Ἄβραμ τῷ Θεῷ τῷ  Ὑψίστῳ, ὃς  ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος, ὃς παρέδωκε τοὺς  ἐχθρούς σου  ὑποχειρίους σοι.

Μπορείτε να διαβάσετε το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως (κλικ εδώ), όπου περιγράφεται η εκστρατεία των τεσσάρων μεγάλων βασιλέων και η αιχμαλωσία του Λωτ, η ακόλουθη απελευθέρωση του Λωτ από τον Άβραμ που τους επιτέθηκε με 318 δούλους του και η ευλογία που δίνει ο Μελχισεδέκ στον Άβραμ.

Σημείωση: Ο Άβραμ μετονομάστηκε αργότερα σε Αβραάμ (βλ. Γεν.17, 5), αύξηση που δηλώνει ότι ο Θεός θα τον καταστήσει γενάρχη πολλών εθνών αυξάνοντας τους απογόνους του. (Γένεσις, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, υπό Ιερεμίου Φούντα, σελ. 95)

Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε τον εσπερινό της Κυριακής των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/2018/05/09/…

Επιμέλεια ανάρτησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Εικόνα: «Η Α’ Σύνοδος της Νίκαιας, τοιχογραφία του 18ου αιώνα στον Ορθόδοξο Ναό Σταυροπόλεως στο Βουκουρέστι», από: wikipedia

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley