῾Ο ῞Οσιος Εὐθύμιος ἐγεννήθηκε στούς ᾿Επιβάτες τῆς Θράκης στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. ᾿Αδελφή του κατά σάρκα ἦταν ῾Οσία Παρασκευή ᾿Επιβατηνή († 14 ᾿Οκτωβρίου).

῞Οταν ἀπέθανε ὁ πατέρας του Νικήτας, μητέρα του τόν ὁδήγησε σέ μονή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου παρέμεινε ἐπί τριάντα χρόνια καί διέπρεψε στούς πνευματικούς ἀγῶνες.

῾Ο ῞Αγιος ὅμως ἀγαποῦσε τήν συχία. Γιά τό λόγο αὐτό ἔφυγε ἀπό τή μονή καί ἀσκήτεψε σέ ἐρημική περιοχή ὡς ἐρημίτης.

Ο θεοφιλής βίος του τόν ἀνέδειξε οἰκονόμο τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. ᾿Εχειροτονήθηκε διάκονος ἀπό τόν τότε ᾿Επίσκοπο Περίνθου, ἀκολούθως δέ πρεσβύτερος ἀπό ἄλλον ᾿Επισκόπο.

Τέλος, ἀναδείχθηκε ᾿Επίσκοπος τῆς Μαδύτου τοῦ ῾Ελλησπόντου51, διακρινόμενος γιά τήν ἀκάματη ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καί τήν ἐξαίρετη ποιμαντορική του ἱκανότητα.

῾Ο Θεός τοῦ ἐχάρισε τό δῶρο τῆς θαυματουργίας καί κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του ἐπιτελοῦσε πλῆθος θαυμάτων καί ἐθεράπευε λεπρούς καί κωφάλαλους. 

Η φήμη τοῦ ῾Αγίου ἀνδρός ἔφθασε μέχρι τό παλάτι καί τόν αὐτοκράτορα Βασίλειο Βύ (976-1025), ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τόν ῞Αγιο Εὐθύμιο στή Μάδυτο.

᾿Εκεῖ ὁ ῞Αγιος προεφήτευσε τή νίκη τοῦ βασιλέως ἐναντίον τοῦ Βάρδα Φωκᾶ τό 989 μ.Χ.52.

῾Ο Άγιος Εὐθύμιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἐτῶν 989-996 μ.Χ. Κατά τήν ὁσιακή κοίμησή του ὁ τάφος του ἀνέβλυσε μύρο, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητος τοῦ βίου του, καί πολλοί ἀσθενεῖς ἐθεραπεύθησαν.

Γι᾿ αὐτό καί ἐπονομάσθηκε Μυροβλύτης.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα εορτάζουν επίσης:

Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς (5 Μαΐου)

Η ιστορία του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης (5 Μαΐου)

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley