Κατά τήν μέρα αὐτή, σύμφωνα μέ τά ὑπομνήματα τῶν Συναξαριστῶν, ῾Εορτολογίων καί Τυπικῶν, ἄγονται δύο περιστατικά· ἀνάμνηση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ ῾Αγίου καί Δικαίου Λαζάρου καί τά ἐγκαίνια τοῦ αὐτοῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου.

Στά διάφορα ὑπομνήματα γίνεται μνεία καί στήν ἀνάμνηση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ῾Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

Τά ἱερά λείψανα τῆς ῾Αγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τήν ῎Εφεσο ὁ βασιλέας Λέων ὁ Σοφός (886-912 μ.Χ.) καί τά ἀπεθησαύρισε στή μονή τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου, σέ ἀργυρή θήκη.

Εκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι τό βάρος τῆς ἑορτῆς πέφτει στήν ἀνάμνηση τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου.

Στήν πραγματικότητα ὅμως, τό βάρος, ὄχι ἁπλῶς μετατίθεται στήν ἐπιτέλεση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ, ἀλλά τελετή τῶν ἐγκαινίων ἦταν πού ξαναέφερε στήν ἐπιφάνεια καί τή μετακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στή Βασιλεύουσα.

῎Ετσι, ὁρίσθηκε κατ᾿ αὐτή τήν μέρα νά γίνεται μνεία καί τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου.

Ο ναός τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου στήν Κωνσταντινούπολη ἐκτίσθηκε, μεταξύ τῶν ἐτῶν 900-912 μ.Χ., στήν τοποθεσία «Τόποι», μέ δαπάνες τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος.

Τά ἐγκαίνιά του ἔγιναν στίς 4 Μαΐου τοῦ 912 μ.Χ., λίγες μέρες πρό τοῦ θανάτου τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος († 11 Μαΐου 912).

῾Ως ηγούμενος τῆς μονῆς τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου ἀναφέρεται, ἐπί Λέοντος, ὁ Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄνθρωπος ἀρετῆς καί ἁγιότητος.

Στή μονή εἶχε καθορισθεῖ αὐτοκρατορική προσέλευση κατά τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Εικόνα από: Ορθόδοξος Συναξαριστής και από: Ορθόδοξοι Ορίζοντες

Σήμερα εορτάζουν και :

Η αγία μάρτυς Πελαγία (4 Μαΐου)

Το λαμπρό παράδειγμα της Αγίας Μόνικας (4 Μαΐου)

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley