Ο άγιος Δούκας ο Μυτιληναίος εγκατέλειψε την οικογένεια του και τον τόπο της καταγωγής του και ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, οπού εργαζότανε σαν ράφτης, και μάλιστα εξαιρετικός στην τέχνη του, αφού πελατεία του ήταν όλη η τότε αριστοκρατία της Κωνσταντινουπόλεως.

Ήταν θερμός χριστιανός και άμεμπτος στην ηθική του, που, όπως θα δούμε, δοκιμάστηκε και Θριάμβευσε. Στο πρόσωπο του Δούκα βρίσκομε ένα άλλο «σώφρονα Ιωσήφ», που, όπως εκείνος δεν υπέκυψε στις αμαρτωλές προτάσεις της γυναίκας του άρχοντα της Αιγύπτου, έτσι και ο Δούκας δεν παρασύρθηκε στην αμαρτία από μια τούρκισσα χανούμ, που αγωνίσθηκε να τον παρασύρει στην αμαρτία.

Αυτό το γεγονός στάθηκε και η αίτια να συκοφαντηθεί να κλεισθεί στις φυλακές, να υποφέρει φρικτά βασανιστήρια, για να μην αρνηθεί την πίστη του και τελικά να μαρτυρήσει για την πίστη του Χριστού. Μαρτύρησε στις 24 Απριλίου του 1564.

Για πιο ζωντανή και αυθεντική ιστόρηση του μαρτυρίου του μεταφέρω εδώ κατά λέξη όσα γράφει το «Νέο Μαρτυρολόγιο»:

«Ούτος ο ευλογημένος ήτον νέος και πολλά εύμορφος. Ήτον δε σώφρων και εχθρός των σαρκικών ηδονών, και επειδή ήτον ράπτης την τέχνην, τον έπαιρναν οι αγάδες και οι μεγιστάνες και έρραπτε τά ρούχα των.

Με το να έμβαινε λοιπόν και έβγαινεν εις των Αγαρηνών τα παλάτια, έτυχε και τον ηγάπησεν μια μεγάλη κυρά από γένος μεγάλον και αξιωματικόν. Και πρώτον μεν άρχισε και του εχάριζε δωρήματα, μετέπειτα δε τον έλεγε λόγια δαιμονικά και ερωτικά, ο δε τη ψυχή και τω σώματι καθαρός Δούκας, ως ήκουσεν τα τοιαύτα άσεμνα λόγια εθαύμασεν ότι δεν ήλπιζεν ποτέ από τοιαύτην κυράν να ακούση δια τέτοιο πράγμα.

Έκαμε λοιπόν τον σταυρόν του και έφυγεν εκείθεν και πλέον εκεί δεν επήγε, μιμούμενος και αυτός τον πάγκαλον Ιωσήφ. Εκείνη δε ως είδεν πως δεν επήγε εκεί πλέον, έστελνε και τον εμηνούσε και αυτός δεν επήγαινε.

Η δε επήγε και μοναχή της εις το εργαστήριον του και λέγει του: «Ω νέε, άκουσον μου και έρχου εις το σεράγι μου, ωσάν και πρώτα και μη φοβάσαι τινά. Ο άνδρας μου είναι εις το σεφέρι και ή έρχεται ή όχι. Και αν θέλης να αρνηθής την πίστιν σου, να σε πάρω άνδρα, ει δε και έλθη ο άνδρας μου, να σε έχω πρώτον του παλατιού μου, ει δε και δεν θέλης να γίνης Τούρκος, ας είσαι Ρωμαίος, μόνο έρχου καθώς σε λέγω».

Αυτά και άλλα περισσότερα του είπε η νέα Αιγύπτια και ύστερα πάλιν του λέγει: «Εάν δεν κάμης τον λόγον μου, ήξευρε ότι χάνεις την ζωήν σου». Έτσι του είπε και εδιάβη.

Ο δε ευλογημένος Δούκας, έχοντας τον εγκάρδιον έρωτα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα εις την καρδίαν του, εις ουδέν ελόγιασε της μαινάδος τας κολακείας και τους φοβερισμούς. Ούτε επήγε πλέον εις το παλάτι της.

Η δε πάλιν έστειλεν και τον εμήνυσεν και ως είδε πως δεν την ακούει να κάμη το θέλημα της, εθυμώθη κατά πολλά και ηβουλήθη να τον θανάτωση, δια να μη βλέπη να ελέγχη την ακολασίαν της.

Επήγε λοιπόν η κατάρατος εις τον Βεζύρη και λέγει του αντίθετα την υπόθεσιν. Έχω, λέγει, ένα ράπτην, όπου ράπτει τα ρούχα του παλατιού μου και εμήνυσα τον να έλθη να του δώσω μερικά ρούχα να ράψη και αυτός ήλθε και μου είπε λόγια άσχημα και άπρεπα, όπου εντρέπομαι να τα ειπώ, δια τούτο τον έδειρα και έφυγε και τώρα είναι εις το εργαστήριόν του και θέλω να τον θανάτωσης.

Ο δε Βεζύρης υπεσχέθη να κάμη το θέλημα της ότι ήτο γένος μεγάλον. Και ευθύς έστειλε τον σούμπασιν, ήγουν τον Έπαρχον, και τον έφεραν και λέγει της: «Τι ορίζεις να τον κάμω;»

Και εκείνη είπεν: «Αν γένη Τούρκος, άφησε τον. Ει δε και μη γένη, βάλε τον εις τα τσιγκέλια».

Όθεν, πρώτα μεν του είπεν λόγια κολακευτικά με το καλόν, έπειτα επρόσταξε και τον εβασάνισαν πολλά και ως είδεν πως δεν ημπορούσαν να τον φέρουν εις το θέλημα των, ήγουν εις τον τουρκισμόν, τον έγδαραν ζωντανόν και έρριψαν το δέρμα του εις την θάλασσαν, αυτόν δε τον μακάριον έρριψαν εις τα τσιγκέλια και ούτως ετελειώθη και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον και ανήλθεν εις τα ουράνια».

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ως των Ορθοδόξων ο εμψυχωτής,
νεομαρτύρων ο εμπνευστής,
των Λεσβίων ο βλαστός,
Εκκλησίας υπέρμαχος,
αθλητά Δούκα, μεγαλοφώνως τιμώμεν σε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ
σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Πηγή: Ιερός Ναός Τριών Ιεραρχών Μαυροβουνίου

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley